Pénztárak dokumentumtár

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Az online intézhető ügyek kiszélesítése érdekében Pénztárunk folyamatosan elérhetővé teszi ezentúl honlapján, itt a dokumentumtárban, az elektronikusan kitölthető nyomtatványait pdf formátumban. A dokumentumok aláírása kiváltható minősített elektronikus aláírással vagy AVDH hitelesítetéssel, melyről bővebben az itt található tájékoztatóban olvashat.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A hatályos jogszabályok értelmében (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény), továbbá jogosulatlan személy részére történő kifizetés elkerülése érdekében a szolgáltatási igényhez szükséges ügyfél-azonosítások elvégzésére az alábbi lehetőségek vannak:   

1.     személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban, melynek címe Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 48-52., vagy

2.     személyesen bármelyik Allianz ügyfélkapcsolati ponton

Az azonosításhoz kérjük, vigye magával személyazonosító igazolványát (vagy kártya formátumú vezetői engedélyét, vagy útlevelét) és lakcímkártyáját. Az ügyintéző azok bemutatásakor tölti ki az azonosítási adatlapot, valamint a közszereplői nyilatkozatot, melyet Ön és az ügyintéző aláírásával hitelesít. Tájékoztatjuk, hogy az azonosítás során okmányairól - a jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint - másolatot készítünk.

Az alábbi esetekben lehetőség van egyszerűsített azonostással történő szolgáltatás igénylésre:

 • a Pénztártag legfeljebb 100.000 Ft összeg alatti pénztári szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ügyletet (kifizetést) kezdeményez
 • a Pénztártag egyéni számlaegyenlege 100.000 Ft összeg alatti, és a pénztártag vagy kedvezményezettje/örököse a tagság megszüntetésére irányuló kérelmet nyújt be a Pénztárhoz

Egyszerűsített azonosítás esetén pénztári szolgáltatások kifizetésére irányuló igény postai úton, vagy elektronikus úton* is benyújtható  a Pénztár részére.
Beküldendő dokumentumok:

1.     A lentebb található nyomtatványok közül a megfelelő nyilatkozat.

2.  

Azonosítási adatlap természetes személy részére AHT-5-1, valamint annak második oldalán található Magyar vagy külföldi állampolgársággal rendelkező kiemelt közszereplő nyilatkozata AHT-4-1

3.     Másolatban kérjük a személyazonosító igazolványt vagy a kártya formátumú vezetői engedélyt vagy az útlevelet.

4.     Lakcímkártya, lakcímet tartalmazó oldalának másolata.

A fentiekben felsorolt, kitöltött és aláírt nyomtatványokat, valamint okmánymásolatokat szíveskedjen Pénztárunk postacímére (1242 Bp. Pf. 471) megküldeni. 

*A Pénztár az dummy elektronikus ügyintézés útján beérkező pénztári szolgáltatások kifizetésére irányuló igényeket, kizárólag a pénztártag által, pénztártag azonosított elektronikus levelezési címéről megküldve és a pénztártag hitelesített elektronikus aláírásával (azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás AVDH, vagy minősített elektronikus aláírás) ellátva fogadja el. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egészségpénztári kifizetések igénylése 

Egészségpénztár által finanszírozható egészségügyi szolgáltatások és termékek ellenértékét a pénztártag megfizetheti egészségkártyával vagy készpénzzel, bankkártyával.

Bankkártyás vagy készpénzes fizetés esetén a Pénztár utólag téríti meg a tag javára a kifizetett összegeket, amennyiben az igényelt egészségügyi szolgáltatás és/vagy termék a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a Pénztár Alapszabályának, illetve a Szolgáltatási Szabályzatának megfelel.

ÚTMUTATÓ ELSZÁMOLHATÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TERMÉKEKHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ITT

A számlákat az alábbi módon kérjük kitölteni (kitöltetni):

Szolgáltatás igénybevétele esetén:

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52.
18116870-1-42

Tag vagy Társigénylő neve

Tag tagsági azonosítószáma

Termék vásárlása esetén:

Tag vagy Társigénylő neve

Tag vagy Társigénylő címe

Tag tagsági azonosító száma

 

 

Önsegélyező ellátások igénylése 

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, ugyanakkor a Pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

FIGYELEM 180 NAPOS SZABÁLY A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve. A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

 
FIGYELEM!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tagjaink kedvezményezettjei és / vagy örökösei a haláleseti kifizetések és egyéb szolgáltatások igénylését kizárólag személyesen kezdeményezhetik az Egészség- és Önsegélyező Pénztár Központi Ügyfélszolgálatán vagy az Allianz valamelyik ügyfélkapcsolati pontjában.
A személyes megjelenés előírására és a kötelező ügyfél-azonosításra "a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi. LIII. törvény kötelezi a pénztárakat.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Csepregi Adrienn  adatvédelmi tisztviselő, Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 471

E-mail: nyp-adatvedelem@allianz.hu

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint adatkezelő a belépő pénztártagok tagsági jogviszonyának létrejöttével, nyilvántartásával, és azokból eredő nyugdíjpénztári szolgáltatások teljesítésével összefüggésben az ügyfelei azaz a pénztártag, kedvezményezett, vagy a pénztártag örököseként, azok helyébe lépő más személy, mint az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár adatkezelésével érintett természetes személyek (érintett) személyes adatait, azaz olyan információt, ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info. tv.) és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Csepregi Adrienn  adatvédelmi tisztviselő, Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. vagy 1242 Budapest, Pf.: 462

E-mail: ep-adatvedelem@allianz.hu

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint adatkezelő a belépő pénztártagok tagsági jogviszonyának létrejöttével, nyilvántartásával, és azokból eredő egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások teljesítésével összefüggésben az ügyfelei azaz a pénztártag vagy társfelhasználó, kedvezményezett, a pénztártag örököseként, azok helyébe lépő más személy, mint az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár adatkezelésével érintett természetes személyek (érintett)  személyes adatait, azaz olyan információt, ami alapján az érintettre vonatkozóan következtetést lehet levonni a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info. tv.) és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
  

Eljárás meghatalmazással

Meghatalmazással történő eljárás

A meghatalmazással történő ügyintézés maximum 4,5 millió forint összegű szolgáltatási igény benyújtása esetén, és kizárólag személyes megjelenés mellett történhet a Pénztár bármelyik ügyfélkapcsolati pontján, az alábbi feltételek figyelembevétele mellett.

        I.            A pénztártagnál korábban már elvégzésre került a személyes ügyfélazonosítás

1.       Kézzel írt meghatalmazás:

Az egész dokumentum az elejétől a végéig kézzel írt, gépi elemet nem tartalmaz.

Tartalmi követelmény:

 • meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai - név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
 • Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
 • Keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
 • Meghatalmazó aláírása
 • A meghatalmazást eredti példányban kérjük benyújtani.

2.       Géppel írt meghatalmazás:

A dokumentum adatai gépelve vannak, „kézi elem” csak az aláírásoknál szerepel.

Tartalmi követelmény:

 • meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai – név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
 • Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
 • Keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
 • Meghatalmazó aláírása
 • Két tanú – Tanúk neve, lakcíme, aláírása
 • A meghatalmazást eredti példányban kérjük benyújtani.

3.       A Pénztár honlapról letölthető meghatalmazás mintájának hiánytalan-pontos kitöltése és aláírása.

Ügyintézéshez szükséges meghatalmazáshoz kapcsolódó további nyomtatványok, íratok:

§  Azonosítási adatlap meghatalmazott személy részére – Pénztár honlapjáról is letölthető

§  Meghatalmazott személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmánya, valamint lakcímkártyája

§  Meghatalmazó személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának a másolata.

      II.            A pénztártagnál személyes ügyfélazonosítás korábban még nem történt meg.

Közjegyző által okiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás

Tartalmi követelmény:

 • meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai – név, születési név, anyja neve, születési dátum, lakcím, szig.
 • Meghatalmazás tárgya – Egyértelműen kiderüljön belőle, hogy az Allianz Nyugdíjpénztárnál/Egészségpénztárnál történő ügyintézésre vonatkozik, tagi azonosító, adóazonosító jel nem kötelező elem, de javasoljuk annak beleírását. Tartalmazza továbbá az intézendő ügy pontos megnevezését, leírását.
 • keltezés dátuma – esetlegesen a meghatalmazás vége.
 • Meghatalmazó aláírása
 • Közjegyző, ügyvéd aláírása és pecsétje
 • A meghatalmazást eredti példányban kérjük bemutatni. Az ügyintéző az ügyintézés során meggyőződik az okirat eredetiségéről és másolatot készít róla. Az eredeti meghatalmazást az ügyintézést követően visszaadjuk a meghatalmazott részére.

Ügyintézéshez szükséges meghatalmazáshoz kapcsolódó további nyomtatványok, íratok:

§  Azonosítási adatlap meghatalmazott személy részére – Pénztár honlapjáról is letölthető

§  Meghatalmazott személy meghatalmazásban szereplő személyazonosító okmánya, valamint lakcímkártyája

A meghatalmazásra vonatkozó általános szabályok:

§  A határozatlan időre kiállított általános meghatalmazás a keltezés napjától számított legfeljebb 5 évig érvényes.
Azonosítási adatlap meghatalmazott részére - Nyugdíjpénztár

Azonosítási adatlap meghatalmazott részére - Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Meghatalmazás - Nyugdíjpénztár

Meghatalmazás – Egészség- és Önsegélyező Pénztár

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendeletének (2019. november 27., továbbiakban: SFDR rendelet) 3., 4. és 5. cikke alapján az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnak (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) 2021. március 10. napjától szükséges bemutatnia a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásának módját, és azt, hogy hogyan biztosítja e politika, a fenntarthatósági kockázatok javadalmazási politikával való összhangját, továbbá, hogy miként veszi figyelembe a fenntarthatóság szempontjából a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

A Nyugdíjpénztár az SFDR rendelet 6. cikk szerinti, szerződéskötés előtti közzétételei a Befektetési Politikában érhetők el:

 
 

Amennyiben a pénztártag jogosult csoportos biztosítási csomagunkra, és élethelyzetéből adódóan szolgáltatási igénye (kárigénye) keletkezett, akkor az innen letöltehető igénybejelentő nyomtatvány felhasználásával kezdeményezheti az Allianz Hungária Zrt.-nél a biztosításához kapcsolódó szolgáltatás kifizetését: 

A csoportos biztosítási szerződés számát a Pénztár által korábban megküldött - az akcióban történő részvételt - visszaigazoló levél tartalmazta.

 
Egyéb beküldendő iratok, igazolások

Csúsztassa balra a további információkért

Prémium biztosítás szolgáltatásaink különös szerződési feltételei  Szolgáltatási igénybejelentés esetén beküldendő egyéb iratok
Életbiztosítás haláleseti szolgáltatás
 • halotti anyakönyv másolata                      
 • halott vizsgálati bizonyítvány másolata
Baleset-biztosítás haláleseti szolgáltatás
 • halotti anyakönyv másolata
 • halott vizsgálati bizonyítvány másolata
 • amennyiben történt rendőrségi vizsgálat, úgy azon iratok másolatát
 • ha történt boncolás,a  boncolási jegyzőkönyv másolat
Baleset-biztosítás baleseti rokkantság
 • a balesettel kapcsolatban készült első ambuláns lap másolatát
 • a balesettől számított minimum egy év elteltével készült (vagy utolsó) kontrolleletek másolatát.
Baleset-biztosítás kórházi térítés 4. naptól, naponta
 • első ambuláns lap másolatát
 • a kórházi zárójelentés más
Baleset-biztosítás csonttörés, csontrepedés
 • a balesettel kapcsolatban készölt első ambuláns lap, kontrolleletek másolata
 • egy, az Ügyfél által írt utalási rendelkezés (számlaszám vagy lakcím megjelölésével), amelyre kedvező elbírálás esetén aszolgáltatási összeget utalhatjuk. (amennyiben a bejelentő nem került adategyeztetésre az azonosítás érdekében, akkor lakcímkártyája, adóigazolványa és személyi igazolványa aláírt másolatait is meg kell küldeni)
Baleset-biztosítás műtéti szolgáltatás
 • első ambuláns lap másolatát
 • a kórházi zárójelentés másolatát
 
 • 2015.12.01. - 2016.05.31.: Prémium biztosítás akció pénztártagjainknak
 
 • 2015.02.01. - 2015.04.30.: Nyereményakció számlainformációs rendszerünkbe regisztrálóknak