Milyen Önsegélyező pénztári ellátásokat vehet igénybe?

Gyermekszületés, gyermek örökbefogadásának, csecsemőgondozási, gyermekgondozási támogatások
 
Bővebben
A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe.

 
Bővebben
A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe
 
Bővebben
dolgozó
A munkanélküliek támogatását a Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.


 
Bővebben

Önsegélyező pénztári ellátásokról bővebben

 • Általános szabályok

A gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő, mint Pénztártag részére biztosíthat.

Maximális összege gyermekenként 1.000.000 Ft.

 • Támogatás igénybevételének különös szabályai

A szolgáltatás jogcímén igényelt összeg fedezetének rendelkezésre kell állnia a folyósítás időpontjában a pénztártag önsegélyező szolgáltatásokra fordítható egyenlegében.

Amennyiben az igényelt összeg nem áll rendelkezésre az egyéni számlán, úgy a 180 napos fedezet erejéig egyszer történik a (rész)kifizetés.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozat másolata.

Gyermekgondozási támogatások fajtái

 • csecsemőgondozási támogatás
 • gyermekgondozási támogatás
 • Általános szabályok

A támogatások megállapításának alapja az ellátások és az ellátások alapjául szolgáló összeg különbözete.

A támogatások igénybevételére a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám, mint Pénztártag jogosult.

A támogatás jellege lehet eseti és folyamatos. A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás.

A támogatások folyósítása a hónap 5. munkanapján történik. Részkifizetés lehetséges

 • Csecsemőgondozási támogatás

A csecsemőgondozási támogatást a Pénztár a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) (ellátások) kiegészítéseként nyújtja a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb ezen ellátások alapjául szolgáló összeg (nettó jövedelem) mértékéig.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a kapott ellátás megállapításáról szóló határozat másolata, vagy
 • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.
 • Gyermekgondozási támogatás

A Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a gyermekgondozást segítő illetve a gyermek-nevelési támogatás megállapításáról szóló határozat másolata és
 • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Őszi iskolakezdés 20%-kal olcsóbban, óvodától az egyetemig

Közel 20%-kal olcsóbban finanszírozhatja gyermekei iskolakezdését az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések után járó adó-visszatérítésnek köszönhetően.

A tanszer vásárlásokon felül elszámoltathatja - gyermeke iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felmerülő - cipő és sportcipő vásárlások költségeit, sportruházat, valamint egyéb felsőruházat beszerzéseiről szóló számláit.

Mindezek mellett felhasználhatja megtakarítását tankönyv, felsőoktatási tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatásra is.

Beiskolázási támogatásra jogosultak köre

A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe:

 • óvodás  gyermeke után
 • általános iskolás gyermeke után
 • középiskolás gyermeke után

Mindezenfelül jogosult a támogatásra a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy.

Nem támogatható önsegélyező szolgáltatás keretében:

 • a magánóvoda díja
 • a magán üzemeltetésű alap- és középfokú iskola tandíja

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • iskolalátogatási igazolás vagy annak másolata 16 éves kor felett,
 • Hatósági bizonyitvány másolata a családi pótlék folyósításáról,
 • a termékek, szolgáltatások megvásárlását igazoló teljesített számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai,
 • a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatvány

A beiskolázási támogatás összege

A beiskolázási támogatás éves keretösszege egy személy részére gyermekenként legfeljebb az elszámolásra benyújtott számla kiállítása évének első napján érvényes havi minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2024-ben 266.800 Ft/gyermek.

Így például két gyermek esetén akár 106.720 Ft adó-visszatérítés érvényesíthető.

A számla jogosultja, kinek a nevére szóljon a számla

Az önsegélyező támogatás alapjául szolgáló számlákat a családi pótlékra jogosult pénztártag/társigénylő nevére és címére kell kiállíttatni, valamint fel kell rajta tüntetni a gyermek nevét, valamint a tag tagsági azonosító számát, amelyet megtalálhat egészségkártyáján.

A beiskolázási támogatás igénylésének különös szabályai

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15. nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap között, azaz 2023. augusztus 15. és 2024. június 30. közötti időszakban kiállított és teljesített számla alapján történik.

FIGYELEM! A számlákat, azok kiállításától számított 120 napon belül el kell juttatni a Pénztárhoz.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására jogosultak köre

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának folyósítása

 • a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását a Pénztár közvetlenül  a pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag részére fizeti meg.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának mértéke

A támogatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, ami 2024-ben havi 40.020 Ft.

Amennyiben a benyújtott hitelszerződésben az adósok egyben házastársak és a hitelintézeti igazolás nem a támogatást igénylő pénztártag házastárs teljesítését igazolja, a Pénztár abban az esetben teljesíthet kifizetést a támogatást igénylő pénztártag részére, ha megbizonyosodik a házassági vagyonközösség fennállásáról (vagyonközösségi nyilatkozat kitöltése) a szolgáltatás teljesítését megelőzően.

A házastárs adóstársak a törlesztő részletet - a Ptk. 4:37. § házastársi közös vagyon vonatkozó rendelkezései alapján - fele-fele arányban fizetik meg. Ennek alapján amennyiben egyikük pénztártag, akkor a teljes törlesztő részlet felére igényelheti a támogatást. Amennyiben mindkettőjük pénztártag, akkor szintén a teljes törlesztő részlet felére igényelhetik a támogatást, és a támogatás maximumára vonatkozó korlát is külön-külön, azaz törlesztő tagonként, nem pedig hitelszerződésenként érvényes.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásaként igényelt havi összeg nem lehet magasabb pénztártagonként (adós) a jogszabályban meghatározott maximum összeghatárnál és havi törlesztő részletnél, illetve a több pénztártag (adós) által ugyanarra a hitelszerződésre igényelt támogatások együttes összege sem haladhatja meg a havi törlesztőrészlet összegét.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás jellege

A támogatás jellege folyamatos szolgáltatás.

A támogatás folyósítása az igény benyújtását követően – a feltételek fennállása esetén – a hitelszerződés lejáratának időpontjáig folyamatos.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása a hónap első munkanapján történik.

Az utalás abban az esetben történik meg, amennyiben az igényelt havi összeg teljes egészében rendelkezésre áll a pénztártag számláján. Részkifizetés nem lehetséges.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges

 • lakáscélú jelzáloghitel szerződés eredeti példánya teljes terjedelemben vagy annak másolata és
 • a hitelintézet 30 napnál nem régebben kiállított igazolása az utolsó háromhavi törlesztő részlet összegéről és utalásának helyéről vagy ezen igazolás hiteles másolatát*
 • Házassági vagyonközösség fennállásáról szóló nyilatkozat
 •  

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás különös szabályai

Közvetlenül a pénztártag részére történő támogatás első, a benyújtást követő folyósításakor, amennyiben a hitelintézeti igazolás tartalmazza az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértéke mellett azok teljesítésének időpontját is, úgy a Pénztár kifizetési igényként rögzíti az igazolt hónapokra jutó támogatást is. A további támogatás havonta történő folyósításához szükséges a pénztártag által teljesített törlesztőrészlet megfizetését igazoló dokumentum, mely lehet az eredeti bankszámlakivonat, vagy annak másolata, vagy a teljesített pénzügyi tranzakcióról kiállított banki igazolás.

Munkanilküliek támogatására jogosultak köre

A munkanélküliek támogatását a Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

A támogatás összege

A munkanélküliek ellátása az álláskeresési segély vagy járadék kiegészítése az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig

A támogatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

A támogatás jellege

A támogatás jellege eseti és folyamatos is lehet.

A támogatás folyósítása minden hónap 5. munkanapján történik.

Támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított Álláskeresési járadékot vagy Álláskeresési segélyt megállapító határozat másolata és
 • az utalás tényét igazoló bankszámlakivonat vagy postai átvételi szelvény másolata

Önsegélyező szolgáltatások pénztári szabályozása

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, ugyanakkor a Pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!

Bejelentené szolgáltatási igényét? 

Nem találja amit keres? Segítünk!