Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Önsegélyező Ellátások

Egészségpénztári tagjaink egyéni egészségpénztári számlájuk terhére önsegélyező szolgáltatásokat is igénybe vehetnek és elszámolhatnak.

Milyen Önsegélyező pénztári ellátásokat vehet igénybe?

Gyermekszületés, gyermek örökbefogadásának, csecsemőgondozási, gyermekgondozási támogatások
 
Bővebben
A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe.

 
Bővebben
A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe
 
Bővebben
dolgozó
A munkanélküliek támogatását a Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.


 
Bővebben

Önsegélyező pénztári ellátásokról bővebben

 • Általános szabályok

A gyermek megszületése,illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő részére biztosíthat.

Maximális összege gyermekenként 1.000.000 Ft.

 • Támogatás igénybevételének különös szabályai

A szolgáltatás jogcímén igényelt összeg fedezetének rendelkezésre kell állnia a folyósítás időpontjában a pénztártag önsegélyező szolgáltatásokra fordítható egyenlegében.

Amennyiben az igényelt összeg nem áll rendelkezésre az egyéni számlán, úgy a 180 napos fedezet erejéig egyszer történik a (rész)kifizetés.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a gyermek születése esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló határozat másolata.

Gyermekgondozási támogatások fajtái

 • csecsemőgondozási támogatás
 • gyermekgondozási támogatás
 • Általános szabályok

A támogatások megállapításának alapja az ellátások és az ellátások alapjául szolgáló összeg különbözete.

A támogatások igénybevételére a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám jogosult.

A támogatás jellege lehet eseti és folyamatos. A jogosultság fennállása alatt igénybe vehető rendszeres szolgáltatás.

A támogatások folyósítása a hónap 5. munkanapján történik. Részkifizetés lehetséges

 • Csecsemőgondozási támogatás

A csecsemőgondozási támogatást a Pénztár a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) (ellátások) kiegészítéseként nyújtja a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb ezen ellátások alapjául szolgáló összeg (nettó jövedelem) mértékéig.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a kapott ellátás megállapításáról szóló határozat másolata, vagy
 • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.
 • Gyermekgondozási támogatás

A Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a gyermekgondozást segítő illetve a gyermek-nevelési támogatás megállapításáról szóló határozat másolata és
 • az átutalást igazoló bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Őszi iskolakezdés 20%-kal olcsóbban, óvodától az egyetemig

Közel 20%-kal olcsóbban finanszírozhatja gyermekei iskolakezdését az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések után járó adó-visszatérítésnek köszönhetően.

A tanszer vásárlásokon felül elszámoltathatja - gyermeke iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felmerülő - cipő és sportcipő vásárlások költségeit, sportruházat, valamint egyéb felsőruházat beszerzéseiről szóló számláit.

Mindezek mellett felhasználhatja megtakarítását tankönyv, felsőoktatási tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatásra is.

Beiskolázási támogatásra jogosultak köre

A beiskolázási támogatás egy nevelési év-kezdési, tanévkezdési támogatás, amelyet a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy vehet igénybe:

 • óvodás  gyermeke után
 • általános iskolás gyermeke után
 • középiskolás gyermeke után

Mindezenfelül jogosult a támogatásra a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy.

Nem támogatható önsegélyező szolgáltatás keretében:

 • a magánóvoda díja
 • a magán üzemeltetésű alap- és középfokú iskola tandíja

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • iskolalátogatási igazolás vagy annak másolata 16 éves kor felett,
 • Hatósági bizonyitvány másolata a családi pótlék folyósításáról,
 • a termékek, szolgáltatások megvásárlását igazoló teljesített számlák, egyszerűsített számlák, bizonylatok eredeti példányai,
 • a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatvány

A beiskolázási támogatás összege

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy (pénztártag) részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2021-ben 167.400 Ft/gyermek.

Így például két gyermek esetén akár 66.960 Ft adó-visszatérítés érvényesíthető.

A számla jogosultja, kinek a nevére szóljon a számla

Az önsegélyező támogatás alapjául szolgáló számlákat a családi pótlékra jogosult pénztártag/társigénylő nevére és címére kell kiállíttatni, valamint fel kell rajta tüntetni a gyermek nevét, valamint a tag tagsági azonosító számát, amelyet megtalálhat egészségkártyáján.

A beiskolázási támogatás igénylésének különös szabályai

A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15. nap és a tanév utolsó napját követő 15. nap között, azaz 2019. augusztus 15. és 2020. június 30. közötti időszakban kiállított és teljesített számla alapján történik.

FIGYELEM! A számlákat, azok kiállításától számított 120 napon belül el kell juttatni a Pénztárhoz.

Változás!

A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről érinti a lakáscélú jelzáloghitel alapján igényelt önsegélyező pénztári szolgáltatást is.

A Pénztár közvetlenül a hitelintézet részére történő utalásokat 2020. április 1-jétől 2021. június 30-ig, a fizetési moratórium időtartamára, felfüggeszti és ilyen típusú önsegélyező szolgáltatási igényeket Pénztárunk nem fogad be.

Ha a pénztártag a moratórium ideje alatt is teljesíti törlesztési kötelezettségét és a Pénztárnál folyamatban lévő lakáshitel-törlesztés támogatási szolgáltatási igénye van, abban az esetben a szolgáltatási igénybejelentő nyilatkozaton kérheti az önsegélyező pénztári támogatás saját részre történő kiutalását, csatolva a törlesztőrészlet megfizetését igazoló dokumentumot.

További kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1-429-1-429-es telefonszámon vagy az epenztar@allianz.hu e-mail címen.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására jogosultak köre

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának folyósítása

 • a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet vagy
 • a pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag részére fizeti meg.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásának mértéke

A támogatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, ami 2021-ben havi 25.110 Ft.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásaként igényelt havi összeg nem lehet magasabb pénztártagonként (adós) a jogszabályban meghatározott maximum összeghatárnál és havi törlesztő részletnél, illetve a több pénztártag (adós) által ugyanarra a hitelszerződésre igényelt támogatások együttes összege sem haladhatja meg a havi törlesztő részlet összegét.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás jellege

A támogatás jellege folyamatos szolgáltatás.

A támogatás folyósítása az igény benyújtását követően – a feltételek fennállása esetén – a hitelszerződés lejáratának időpontjáig folyamatos.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása a hónap első munkanapján történik.

Az utalás abban az esetben történik meg, amennyiben az igényelt havi összeg teljes egészében rendelkezésre áll a pénztártag számláján. Részkifizetés nem lehetséges.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges

 • lakáscélú jelzáloghitel szerződés eredeti példánya teljes terjedelemben vagy annak hiteles másolata és
 • a hitelintézet 30 napnál nem régebben kiállított igazolása az utolsó háromhavi törlesztő részlet összegéről és utalásának helyéről vagy ezen igazolás hiteles másolatát
 • *Hiteles másolatnak minősül a közjegyző által készített hiteles másolat vagy a pénztár ügyfélszolgálatán az eredeti példányról készített másolat.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatás különös szabályai

Közvetlenül a pénztártag részére történő támogatás első, a benyújtást követő folyósításakor amennyiben a hitelintézeti igazolás tartalmazza az utolsó háromhavi törlesztőrészlet mértéke mellett azok teljesítésének időpontját is, úgy a Pénztár kifizetési igényként rögzíti az igazolt hónapokra jutó támogatást is. A további támogatás havonta történő folyósításához szükséges a pénztártag által teljesített törlesztőrészlet megfizetését igazoló dokumentum, mely lehet az eredeti bankszámlakivonat, vagy annak másolata, vagy a teljesített pénzügyi tranzakcióról kiállított banki igazolás.

Közvetlenül a hitelintézet részére történő utalás esetében az első havi támogatás az igény rögzítésének hónapjától folyamatos a hitelszerződés lejáratának időpontjáig. A Pénztár a támogatás összegét a hitelintézet által kiállított igazolás alapján folyósítja az abban megjelölt hitelintézeti törlesztőszámlára.

Munkanilküliek támogatására jogosultak köre

A munkanélküliek támogatását a Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

A támogatás összege

A munkanélküliek ellátása az álláskeresési segély vagy járadék kiegészítése az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig

A támogatás összege a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

A támogatás jellege

A támogatás jellege eseti és folyamatos is lehet.

A támogatás folyósítása minden hónap 5. munkanapján történik.

Támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • a területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított Álláskeresési járadékot vagy Álláskeresési segélyt megállapító határozat másolata és
 • az utalás tényét igazoló bankszámlakivonat vagy postai átvételi szelvény másolata

Önsegélyező szolgáltatások pénztári szabályozása

Az önsegélyező szolgáltatásokat, azok igénybevételi módját, folyósításának szabályait és a szolgáltatók körét részletesen az Allianz Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási szabályzat tartalmazza, amely az Alapszabály rendelkezéseit egészíti ki.

Az igényelt szolgáltatásokat a pénztártag a Pénztár által rendszeresített „Igénybejelentés önsegélyező támogatás kifizetéséhez” elnevezésű formanyomtatványon, valamint az adott ellátáshoz  előírt dokumentumok mellékelt megküldésével kezdeményezheti.

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, ugyanakkor a Pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

A pénztártag a Pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel. Egyebekben a Pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve.

A fentiek értelmében az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

Tervezze meg tagdíjcélú befizetéseit, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésére!

Bejelentené szolgáltatási igényét? 

Nem találja amit keres? Segítünk!