Az Allianz Hungária Zrt. számára kiemelt jelentőségű, hogy az ügyfelek személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról, hogy társaságunk milyen tevékenységeivel összefüggésben, milyen alapon kezel személyes adatokat, és különösen arról, hogy Önt ezzel kapcsolatban milyen jogok illetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a biztosítási tevékenységről szóló a 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet szövegét itt teljes terjedelmében megtalálja, részletesebben pedig itt tud tájékozódni.

Az Allianz Csoport (Allianz SE és a kapcsolt vállalkozások) számára kiemelkedően fontos az átlátható és jogszerű adatkezelés, amelyre vonatkozó alapelveket, szabályokat, valamint az Allianz Vállalatcsoporton belüli harmadik országok részére történő adattovábbítás szabályait az Allianz Kötelező Vállalati Szabályai (Binding Corporate Rules, BCR) tartalmazzák, amit az Allianz Csoportot felügyelő Bajor Adatvédelmi Hatóság (BayLDA) jóváhagyott, és amely magyar nyelven itt, angol nyelven pedig itt érhető el.

Ha Ön a biztosító tulajdonosához, az Allianz SE-hez  fordul panasszal, az Allianz SE szintén az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően kezeli az adatait, ideértve szükség esetén a biztosítóval történő kapcsolatfelvételt is.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő:                                      Allianz Hungária Zrt.

Székhelye:                                        1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Levelezési címe:                              1368 Budapest, Pf. 191

Cégjegyzékszáma:                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-041356

A székhely állama:                        Magyarország

Felügyeleti szerve:                        Magyar Nemzeti Bank; www.mnb.hu; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.;  tel.: +36 1 428 2600

Adatvédelmi tisztviselő:              Dr. Takács Amarillis (Stratégiai és általános igazgatási divízió Compliance osztály; Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 191., Fax: +36 (1) 301-6052.)

Adatvédelmi hatóság:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu); székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Kérjük, hogy az elektronikus bejelentési felületet kizárólag az adatkezelésre vonatkozó észrevételekkel, kérelmekkel kapcsolatban használják!

Adatkezelés célja és jogalapja

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat. A továbbiakban erről adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lenti felsorolások csak példálózó jellegűek, és nem nyújtanak teljes információt. Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatókat bármikor letöltheti és elmentheti a letölthető dokumentumok közül.

I. Biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

I. Biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adatkezelések többek között

1) A biztosító elsődlegesen biztosítási szerződések megkötésével, biztosítási díjkalkuláció készítésével, előzetes kockázatfelméréssel, biztosítási ajánlatkéréssel, illetve ajánlatadással, valamint a szerződés megkötését követően, a szerződés fenntartásával, az abban foglalt kötelezettségek és jogok teljesítésével kapcsolatban kezel személyes adatokat.

Ha Ön szeretne biztosítást kötni, akkor az ahhoz szükséges személyes, illetve egyes életbiztosítások esetében az Ön egészségügyi állapotával összefüggő különleges kategóriájú személyes adatokat meg kell adnia, különben ennek hiányában szerződés nem jöhet létre, a biztosító díjkalkulációt, díjtájékoztatót nem készíthet, ajánlatot nem adhat. A különleges adatokat társaságunk elsősorban az Ön által adott kifejezett hozzájárulás alapján kezeli.

Társaságunk a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának időszakában, a biztosítási jogviszony megszűnését követően pedig addig kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a szerződés megszűnésétől számított nyolc évig.

A díjkalkuláció, a díjtájékoztató, valamint a létre nem jött biztosítási szerződés esetén az ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Társaságunk a szerződéssel kapcsolatban kezelt adatokat statisztikai célra (piackutatás, termékfejlesztés, fogyasztói magatartások elemzése) is felhasználja, az itt megjelölt időtartamon belül.

2) Ha Ön a biztosító tevékenységével összefüggésben panaszt nyújt be, a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében kezeljük az Ön által a panaszkezeléssel összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott, vagy a panaszkezeléshez kapcsolódó, a szerződés megkötése és teljesítése során a biztosító által kezelt személyes adatokat. Társaságunk a személyes adatokat, ideértve telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt is, a panaszkezelési eljárás lezárását követő öt évig őrzi meg.

3) Jogszabályokban meghatározott esetekben, jogi kötelezettség végrehajtása érdekében az érintettek jogszabályban meghatározott adatait, a jogszabályban meghatározott célból kötelesek vagyunk kezelni, azt meghatározott hatóság, szerv részére átadni, az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrizni.

Ilyen jogszabályi kötelezettséget tartalmaz többek között a pénzmosás megelőzéséről, a személyi jövedelemadóról vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény, továbbá a számvitelre, az adózásra vonatkozó jogszabályok.

4) A biztosítási törvény értelmében a biztosítók adatcserét végezhetnek a veszélyközösség védelmében, részben jogszabályi kötelezettség teljesítése, részben jogos érdekükre tekintettel.

5) A biztosító a szerződésekből származó követelései érvényesítéséhez fűződő jogos érdekére tekintettel jogosult harmadik személy megbízott szolgáltatót igénybe venni, és ennek érdekében az érintettre vonatkozó szerződéses személyes adatait kezelni.

6) A biztosító köteles biztonsági mentéssel rendelkezni a nyilvántartásában szereplő adatok informatikai biztonságának védelme érdekében. A biztosító a biztonsági mentésben szereplő adatokat 10 évig tárolja.

7) A biztosító az email címet és a mobiltelefonszámot a szerződés megkötése, fenntartása, valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítése (kárrendezés), továbbá az ügyintézés hatékonyságának javításához fűződő jogos érdekére tekintettel az érintettel való elektronikus kapcsolattartás céljából kezeli.

8) Örökösök adatainak kezelése

Az elhunyt szerződő féllel, illetve biztosítottal kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. Az ehhez szükséges mértékben az örökösök adatainak kezelésére – ideértve annak jogalapját, célját, időtartamát is – a fenti rendelkezések vonatkoznak azzal, hogy az örökös által adandó adatokról társaságunk az örökös azonosítását követően nyújt tájékoztatást. Ebben az esetben a személyes adatokat társaságunk addig kezelheti, ameddig az örökösi jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább nyolc évig.

A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató itt tölthető le.

II. Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön a szerződéskötés során, vagy azt követően, vagy attól függetlenül bármikor kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy társaságunk marketing, illetve reklám üzenetekkel keresse meg Önt elektronikus úton (emailben vagy telefonon), úgy társaságunk az ezzel összefüggésben megadott adatait ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Társaságunk az Allianz Csoport tagjaival (Allianz Hungária Zrt., Allianz Alapkezelő Zrt., Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt.), valamint az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár marketing célú közös adatkezelésre vonatkozó megállapodást kötött. Ennek értelmében a csoport tagjai jogosultak ezen közös adatkezelés céljából is hozzájárulást kérni ügyfeleiktől. Amennyiben Ön a közös célú marketing megkeresésekhez hozzájárult, az adatkezelők valamennyien jogosultak a hozzájárulás alapján Önt megkeresni saját szolgáltatásaik bemutatása, reklámozása, ajánlattétel céljából. Az adatkezelők a marketing célú megkeresések adatbázisának, valamint az érintettek megkereséseinek, bejelentéseinek kezelésével az Allianz Hungária Zrt.-t bízták meg.

A marketing célú közös adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztató itt érhető el.

III. A www.allianz.hu honlapon történő látogatással kapcsolatos adatkezelés

Ha Ön, mint felhasználó az általunk, az Allianz Hungária Zrt., mint adatkezelő által fenntartott www.allianz.hu honlapot (a továbbiakban: „honlap”) meglátogatja vagy a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, akkor az alábbiak szerint kezeljük az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenysége függvényében általunk megismert személyes adatait.

A részletes adatkezelési tájékoztatót itt találja

1) A honlapon elérhető online díjkalkulációs szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Ha Ön szeretne díjkalkulációt végezni valamelyik biztosítási termékünk vonatkozásában a honlapon, akkor meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek ennek érdekében szükségesek. Ebben az esetben társaságunk az általunk megjelölt és Ön által megadott személyes adatokat a biztosítási termékére vonatkozó díjkalkuláció nyújtása céljából kezeli. Az adatokat legfeljebb öt évig kezeljük.

2) Az „Allianz Hűségprogram” és az ezzel kapcsolatos személyre szabott reklám célú adatkezelés

i) Ha Ön részesülni kíván az „Allianz Hűségprogram” kedvezményeiből, a honlapon történő regisztráció során, a személyes adatainak megadásával van lehetősége ehhez csatlakozni. A sikeres regisztráció után, ha az adott biztosítás online megkötése előtt a regisztrációnak megfelelően létrehozott fiókjába bejelentkezik és vásárlását azon keresztül intézi, akkor a vásárlásai után meghatározott kedvezményekben részesül. A fiókjából intézett biztosításkötés vagy online díjkalkuláció esetében nem szükséges újra megadnia a honlap által az online díjkalkulációhoz vagy a vásárláshoz kért adatokat, azokat a rendszer a fiókadatai alapján Önnek előzetesen kitölti, tehát Ön az adatok ismételt beírása nélkül végezheti az online díjkalkulációt vagy a biztosításkötést.

A regisztráció során megadott személyes adatait az ön hozzájárulása alapján abból a célból kezeljük, hogy a honlapon az Ön nevére szóló fiókot hozzunk létre és tartsunk fenn, valamint a fiókján keresztül lebonyolított biztosítási szerződéskötéseit és az azokhoz fűződő kedvezményeket nyilvántartsuk, valamint online díjkalkuláció és szerződéskötés esetében a fiókadatait a díjkalkulációhoz vagy a szerződéskötéshez szükséges adatok előzetes kitöltéséhez – az Önt szolgáló kényelmi célból – felhasználjuk.

A Google vagy Facebook, illetve a díjkalkulációs oldalakon szereplő adatok közül a biztosító az alábbi adatokat menti el és kezeli a kalkulációval összefüggésben, vagy az elkülönítetten megadott ilyen tartalmú hozzájárulás esetén közvetlen üzletszerzési céllal:

  • Facebook/Google: e-mail, facebook_id, google_id, vezetéknév, keresztnév, neme, születési dátum, helység, születési hely, munkahely, végzettség
  • Ügyfél adatok: szerződő személyes adatai, szerződő elérhetőségei
  • Biztosításkötéshez kapcsolódó adatok: kockázatviselés kezdete, díjkínálati adatok, kiegészítő biztosítások és azok díjai, kedvezmények/engedmények, üzletkötői kötés, marketing nyilatkozat
  • GFB/Casco termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között: szerződéskötés oka, GFB+Casco együttkötés, KEKKH nyilatkozat, pótdíjak, jármű adatok, GFB és casco előzmény szerződés adatai, üzemben tartó adatai, tulajdonos adatai, díjfizető adatai, zöldkártya-igénylés, kiemelt tartozékok, párhuzamos szerződések ellenőrzése
  • Otthonbiztosítás termékek kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között: biztosítás tárgya, berendezés, ingatlan alapadatok, biztosított ingatlan címe, biztosított adatai, előzmény-szerződés, ingatlan jelzáloggal kapcsolatos adatok
  • Utasbiztosítás termék kalkulációja során szereplő adatkérések, ide értve többek között: utazás célja, utazás adatai, biztosított személyek száma és adatai
  • Egyéb adatok: alkalmazás használatához kapcsolódó adatok ide értve többek között az alkalmazás használatához kapcsolódó aktivitásokat, tarifálás folyamatához kapcsolódó adatok ide értve többek között a díjkalkulációs folyamat aktivitásait, értékelés.

A regisztrációkor Ön által megadott személyes adatait a regisztráció fennállásának időtartamáig kezeljük. Ha az Ön regisztrációjával szerződéskötés nem történt, akkor a regisztrációval kapcsolatos személyes adatait a regisztrációjának megszűnésével egy időben töröljük. Ha az Ön regisztrációjával szerződéskötés történt, akkor ebből a célból a személyes adatait a szerződés teljesítésétől számított hat évig kezeljük. A szerződésre vonatkozó adatait a biztosítási jogviszony fennállásának időszakában, a biztosítási jogviszony megszűnését követően pedig addig kezelhetjük, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, de legalább a szerződés megszűnésétől számított nyolc évig.

ii) Ha Ön hozzájárul, akkor társaságunk az „Allianz Hűségprogram”-hoz történő csatlakozáskor megadott személyes adatait és a regisztrációhoz kapcsolódó, szerződéskötéssel összefüggő adatokat abból a célból is kezeli, hogy termékeinkről személyre szabott reklámot, ajánlatot jelenítsünk meg az Ön számára a honlapunkon. Ezeket az adatokat addig kezeljük, amíg Ön az erre vonatkozóan adott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés ellen egyéb módon nem tiltakozik.

3) Az Allianz Ügyfélportál használatával kapcsolatos adatok kezelése

A honlapon elérhető Allianz Ügyfélportálra (a továbbiakban: „Ügyfélportál) természetes személyként gépjármű, otthon, vagy életbiztosításhoz tartozó szerződés esetében a kötvényszám megadásával és az ahhoz tartozó telefonszám és e-mail cím megerősítésével regisztrálhat.

Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén ha a szerződéskötés során, vagy azt követően a Lakóközösség képviselője/közös képviselő megadta az e-mail címét és mobiltelefonszámát, akkor a regisztrációra a lakóközösség képviseletére jogosult partner az ügyfélkártyaszáma megadásával jogosult.

Ha Ön mezőgazdasági biztosítással rendelkezik, akkor az MVH azonosítójának megadásával regisztrálhat.

Társaságunk a regisztrációval kapcsolatban az e-mail címet és a telefonszámot, valamint a szerződéssel kapcsolatos adatokat kezeli a biztosítási szerződés a szerződés teljesítése érdekében.

Ön bármikor kérheti regisztrációjának törlését. A regisztráció törlése esetén a regisztrációval közvetlenül összefüggő adatokat töröljük, a szerződéssel összefüggő adatokat a szerződésre vonatkozó adatkezelési szabályok szerint töröljük.

4) A honlapon elérhető online díjfizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van arra, hogy biztosításának díját a honlapunkon keresztül, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által működtetett fizetési felületen bankkártyájával fizesse ki. Szükségünk van a biztosítási szerződés számára, az ügyféltípus (magánszemély/intézmény) megjelölésére és a születési idő/adószám megadására, hogy Önt, illetve a szerződést beazonosíthassuk és a fizetendő díj összegét az Ön számára megadjuk. A fizetés folyamata titkosított csatornán, kétkulcsos SSL titkosítás alkalmazásával valósul meg. Az Ön által a fizetés során megadott kártyaadataihoz nem férünk hozzá. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. SimplePay online bankkártyás fizetési megoldással kapcsolatos felhasználási feltételeit itt találja: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A fizetési tranzakció beazonosítása és könyvelése érdekében az Allianz a szerződéssel kapcsolatban megadott email címet és egy tranzakciós azonosítót ad át a Bank részére, és a tranzakció eredményéről kap információt. 

Az 1)-4) pontokban felsorolt célokból történő adatkezelési szabályokat itt találja.  

5) A honlapon elérhető online szerződéses ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

A honlapon a biztosítási szerződésének kezelése, fenntartása, módosítása érdekében lehetősége van azt módosítani, az azzal kapcsolatos adatok változásait bejelenteni, a szerződést felmondani, panaszt bejelenteni, adatkezeléssel kapcsolatos bejelentést tenni.

Ebben az esetben a fenti kérelmek elbírálásához szükséges, illetve az Ön által saját elhatározásából megadott adatokat (ideértve a csatolt dokumentumokat, esetleges fényképeket is) kérelmének, beadványának, kérésének elbírálása céljából, szerződésének teljesítése, fenntartása érdekében kezeljük a szerződésre vonatkozó adatkezelési szabályok szerint.

6) A honlapon elérhető online kárbejelentéssel kapcsolatos adatkezelés

Ön a honlapunkon online bejelentheti biztosítási szerződéshez kapcsolódó kárügyeit, továbbá elektronikusan küldhet be további információkat, iratokat, dokumentumokat, fényképeket korábban már bejelentett kárhoz. Az Ön által, a bejelentéssel megadott adatait a kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató alapján kezeljük.

7) Állásajánlatokra való jelentkezés

Önnek lehetősége van arra, hogy a Karrier oldalunkon társaságunk toborzási felhívására munkavállalói (ideértve a gyakornokot is) vagy értékesítői pozícióba jelentkezzen, vagy személyes adatainak felvételét kérje személyzeti adatbankunkba.

IV) Telefonos ügyintézés

Ha Ön társaságunkhoz kérelemmel, észrevétellel, panasszal fordul telefonon, vagy telefonon köt biztosítási szerződést, illetve tesz biztosítási ajánlatot, kér, vagy kap a biztosítótól díjkínálatot, akkor a hívást rögzítjük, amelyet az itt található tájékoztatóban foglaltak szerint kezelünk.

A telefonos ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató itt tölthető le.

V) Szolgáltatási igénnyel, kárigénnyel kapcsolatos adatkezelés

A biztosító a kárrendezés, a szolgáltatási igény elbírálása érdekében kezeli az érintett által a kárendezéssel összefüggésben megadott vagy az érintettről a kárrendezéssel összefüggésben más módon a biztosító tudomására jutott személyes adatokat.

Az érintett a kárigény elbírálása, a jogalap és összegszerűség megállapítása érdekében jogosult, továbbá szerződés vagy jogszabály alapján köteles lehet személyes és különleges kategóriájú, az érintett egészségügyi állapotával összefüggő személyes adatok megadására.

A részletesen kifejezett adatkezelési célokat és jogalapokat itt találja.

VI) Egyéb érintettek adatainak kezelése

Ha Ön biztosítási szerződésnek nem szerződője, biztosítottja, kedvezményezettje, vagy egyéb jogcím alapján jogosultja, továbbá nem károsult, és társaságunkhoz kérelemmel, észrevétellel, panasszal, vagy egyéb beadvánnyal fordul postai vagy elektronikus úton, emailben vagy telefonon, akkor az itt található tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeljük az Ön által megadott, vagy más módon ezzel összefüggésben tudomásunkra jutott, általunk megismert személyes adatait.

Az egyéb érintettek adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztató itt tölthető le.

VII) Kamerarendszer és adatkezelés az Allianz által üzemeltetett, illetve használt ingatlanokban

Az Allianz Hungária Zrt. a tulajdonában, illetve használatában álló területen elektronikus megfigyelő rendszert működtet, amely képrögzítést végez. Az adatkezelés elsődleges és legfontosabb célja a személy- és vagyonvédelem, a biztosítási titok és adatvagyon védelme, a jogsértések észlelése, bizonyítása, a jogsértő cselekmények megelőzése.

A fentieken kívül a látogatók, munkavállalók, bérlők és bérlők munkavállalóinak személyes adatait az épületben való tartózkodásukkal összefüggésben is kezeljük az adatkezelési tájékoztatóban részletezett célokból.

A részletes tájékoztató itt tölthető le.

Érintett jogai, adatvédelmi bejelentések

Számunkra fontos a személyes adatok megfelelő kezelése és mindent megteszünk azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot venne igénybe, közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, ideértve a hozzájárulása visszavonásához való jogát is, az azonosítását követően az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. Társaságunk székhelyén működő Központi Ügyfélszolgálatunkon (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) személyesen.

Az adatvédelmi tisztviselőhöz (Stratégiai és általános igazgatás divízió, Compliance osztály) címzett, faxon (+36 (1) 301-6052) vagy postai úton (levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 191) eljuttatott levélben.

Az alábbi gombra kattintva, elektronikus úton.


Kérjük, hogy a fenti elérhetőségeket kizárólag az adatkezelésre vonatkozó észrevételekkel, kérelmekkel kapcsolatban használják!

A folyamatban lévő károkról itt kérhet tájékoztatást.

Bejelentett kárügyben dokumentumpótlást a Kárbejelentés, kárstátusz lekérdezés oldalon, az egyes termékeknél az E-iratpótlás bejelentett kárhoz menüpontban tudnak beküldeni.

Általános szabályok

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, jogosult azt bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a szerződés fenntartásához, illetve teljesítéséhez szükséges adatokkal kapcsolatban megadott hozzájárulás visszavonása esetén a biztosító megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását.

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint Ön kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Társaságunk legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a beadványa alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről szintén tájékoztatást nyújtunk. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, akkor a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ha intézkedéseket nem indokol a beadvány, akkor legkésőbb egy hónapon belül erről is tájékoztatást küldünk, valamint arról, hogy mely hatóságnál nyújthat be panaszt, és hogyan élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Társaságunk az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre társaságunk ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha társaságunknak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

Érintett jogai

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére társaságunk rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

Az Ön kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Társaságunk az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében foglaltak alapján, az ott meghatározott esetekben az Ön kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az Ön adatait. Ha az általunk nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a biztosító megtesz minden ésszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ha Ön ezt kéri, akkor az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel társaságunk korlátozottan kezeli a személyes adatait. Ha az adatkezelés az Ön kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban társaságunk a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a biztosító rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az Ön részére, illetve az Ön kérésére – ha az technikailag megvalósítható – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Ha az Ön személyes adatait társaságunk jogos érdek alapján kezeli, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.
 

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatban gyakorolható jogok

Az automatikus döntéshozatallal (ideértve a profilalkotást is) kapcsolatban az érintett az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

- jogosult emberi beavatkozást kérni a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a +36 (1/20/30/70) 421-1-421-es telefonszámon, vagy személyesen, az ügyfélkapcsolati pontokon vagy biztosításközvetítőjénél.

- kifejtheti álláspontját vagy kifogást nyújthat be a fenti elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön jogosult bírósághoz fordulni. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ön jogosult társaságunk tevékenységével kapcsolatban is bírósághoz fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben Ön dönthet arról, hogy a pert a biztosító tevékenysége helye szerinti EU tagállam vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt indítja-e meg. Magyarországon a pert az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

Adatfeldolgozók

Társaságunk a különböző célú adatkezelések során szolgáltatókat vesz igénybe, akik adatfeldolgozóként vesznek részt az adatkezelésben, akik az Ön személyes adatait az alábbiakban részletezett célokból kezelik.

Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelését és az Ön védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozók a velünk kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az utasításaink szerint és kizárólag a az alábbiak szerinti célokkal összefüggésben kezelhetik az Ön adatait.

1) A biztosítási szerződések megkötése, fenntartása és teljesítése során társaságunk biztosításközvetítők (függő ügynökök, azok közvetítői alvállalkozói) közreműködésével is eljár. Amennyiben a biztosításközvetítők a biztosító megbízásából járnak el, akkor az Ön személyes adatait a mi rendelkezéseink szerint, adatfeldolgozóként kezelik. A biztosító által igénybevett, eljárni jogosult biztosításközvetítők nevéről és címéről a Magyar Nemzeti Bank által a függő biztosításközvetítőkre vonatkozó nyilvántartásában (https://apps.mnb.hu/regiszter/), valamint társaságunk Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.48-52.) érhető el tájékoztatás.

2) Társaságunk egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz egyéb közreműködőket, ha a szolgáltatás nyújtásához szükség van a közreműködő speciális szakértelmére, vagy amikor annak bevonásával a szolgáltatást azonos minőségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezőbb áron tudjuk nyújtani (kiszervezés). A kiszervezett tevékenységet végző közreműködők a Bit.-nek megfelelő kiszervezési szerződés alapján járnak el, a személyes adatokat társaságunk rendelkezése szerint adatfeldolgozóként kezelik.

Ilyen közreműködők, többek között:

 i.Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (Cg.: 01 10 04807, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) melyet a biztosító a kötvények, egyéb ügyfeleknek szóló levelek, iratok nyomtatásával, valamint a bejövő postai küldemények és iratok kezelésével és ezen iratoknak a biztosító részére történő továbbításával bíz meg.

 ii.Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, Königinstr 28. 80802 München, Németország), annak fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepét [székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]), leányvállalatai informatikai szolgáltatást nyújtanak a biztosító megbízásából.  

 iii.Az INFO-SZEKTOR Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-130837, 2015 Szigetmonostor, Martinovics u. 32.) telefonos ügyintézési és értékesítési szolgáltatást nyújt a biztosító megbízásából.

 iv.Az Euler Hermes Group SAS Magyarországi Fióktelepe (székhelyük: 1139 Budapest, Váci út 99.) követeléskezeléssel kapcsolatos szolgáltatást nyújt a biztosító megbízásából.

v.Az Allianz Technology SE (cégjegyzékszám: HRB173388, Königinstr 28. 80802 München, Németország), annak fióktelepei (ideértve különösen az Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepét [székhelye: Cg. 01-17-001018, Budapest 1087 Könyves Kálmán krt. 48-52.]) a biztosító megbízásából a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint a 26/2020 (VIII.25.) MNB rendeletnek megfelelő, az online ügyfélátvilágítás végzését biztosító informatikai eszközt, megoldást működtet.  

vi.A Namirial GmbH (Seilerstätte 16, 1010 Wien Austria)az online ügyfélátvilágítással összefüggésben minősített elektronikus aláírási szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére a biztosító megbízásából. Az elektronikus tanúsítvány kibocsátásával összefüggésben a Namirial önálló adatkezelőnek minősül.

vii.Az InMoment GmbH (Borselstraße 18 - D-22765 Hamburg) a biztosító megbízásából a szolgáltatások minőségének visszamérése érdekében emailben végzett felmérésekben közreműködik.

viii.Az Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft (Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, Austria) a biztosító megbízásából informatikai szolgáltatást nyújt.

ix.Az AWP Austria GmbH (Hietzinger Kai 101, 1130 Wien, Austria) a biztosító megbízásából assistance szolgáltatásokat nyújt. 

 x.A Control Expert Systems and Technologies S.L. (székhelye: Av. de Manoteras 38, B307, 28050, Madrid, Spain) (továbbiakban: Control Expert) a biztosító megbízásából digitális szemle lefolytatásához nyújt szolgáltatást. 

xi.Pénzforgalmi, könyvelési, számfejtési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, melyeket a biztosító a biztosítási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi teljesítéshez vesz igénybe. 

xii.A biztosító által a szerződés megkötése, fenntartása és teljesítése során igénybe vett közreműködők (pl.: kárszakértők, kárrendezés során a biztosító megbízásából eljáró további személyek, adatrögzítők, kapcsolattartásban közreműködő további személyek, informatikai, jogi, számviteli szolgáltatást nyújtó személyek), akik a Biztosítási törvény alapján kiszervezett tevékenységet végeznek.  

 xiii.Egyes biztosítási szolgáltatások teljesítésével, abban való közreműködéssel (assistance szolgáltatások, életbiztosításokkal kapcsolatos szolgáltatások) megbízott adatfeldolgozókat a szerződési feltételek tartalmazzák.

Élet-, egészség- és balesetbiztosítások esetében a szolgáltatások teljesítése érdekében megbízott szolgáltatókat (adatfeldolgozókat, a szolgáltatás nyújtása során önálló adatkezelőként eljáró partnereket) és az adatkezelésük részleteit a termék általános és különös szerződési feltételei, és ügyféltájékoztatója tartalmazza.

A biztosító által igénybe vett közreműködőkről a biztosító Központi Ügyfélszolgálati Irodájában [1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.48-52.] érhető el tájékoztatás.

3) Társaságunk munkavállalói a feladataik ellátásához szükséges mértékben, az alábbi tevékenységekkel összefüggésben jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére:

a) szerződések nyilvántartása és kezelése,

b) kárrendezés,

c) panaszok, kérdések, kérelmek kezelése,

d) értékesítési tevékenység,

e) kockázatvállalási tevékenység,

f) termékmenedzsment,

g) marketing és reklámtevékenység,

h) tervezési, kontrolling, ellenőrzési, minőségbiztosítási, aktuáriusi, számviteli, jogi, IT üzemeltetési feladatok ellátása.

Az általunk megbízott adatfeldolgozók, az Ön személyes adatait a rendelkezésünk szerint legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosultak kezelni, ameddig mi jogosultak vagyunk az adatok kezelésére.

Adatbiztonsági intézkedések

A biztosító minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A biztosító az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja.

A biztosító mind papír alapú, mind elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosít az általa kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető. A biztosító által történő adatkezelés biztonságát belső szabályzatok rendezik. Az előírások értelmében a biztosító az általa kezelt adatokat biztonsági osztályokba sorolja. A biztosító által alkalmazott besorolási rendszer az adatokat csoportosítja, és az adatbiztonsági osztályokhoz rendelten megadja, hogy milyen egyedi védelmi intézkedésre van szükség.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A biztosító a biztosítási ajánlat elfogadásáról és a szerződéskötésről automatizált kockázat-elbírálás során dönthet. Automatizált eljárásban dönthet továbbá biztosítási időszakonként egy alkalommal, a szerződési feltételekben foglaltak alapján a díj vagy a vagyon-, felelősség- és személybiztosítási összegek (indexálás) módosításáról, amelyről a szerződő részéré értesítést küld. Az ajánlatban, illetve a szerződésben foglalt adatokat a biztosító kockázati és egyéb üzleti szempontok alapján értékeli, amely alapján hozott döntés hatással lehet az ajánlat befogadására vagy elutasítására, illetve a biztosítási fedezetek díjára.

A www.allianz.hu kárbejelentési felületen történő, indukciós villámcsapás biztosítási eseménnyel összefüggő kárbejelentés során megadott kárdátum alapján a biztosító ellenőrzi a meteorológiai adatok alapján, hogy a kockázatvállalás helyszínén valóban történt-e ilyen esemény, és amennyiben a meteorológiai szolgáltató adatai ezt nem erősítik meg, akkor társaságunk a kárbejelentést automatikusan elutasítja, amelyről a bejelentőt levélben értesíti.

A www.allianz.hu lakossági vagyon és gépjármű termékekkel kapcsolatos kárbejelentési felületen történő kárbejelentés során a biztosító automatikusan ellenőrzi a biztosítási fedezetet. Ha az automatikus ellenőrzés során azt állapítja meg a biztosító, hogy biztosítási fedezet nem áll fenn (mert például a szerződés korábban valamilyen oknál fogva megszűnt), akkor a bejelentést elutasítja, amelyről a bejelentőt levélben értesíti.

Profilalkotásnak minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A fentiekről bővebben itt tájékozódhat.

Elektronikus küldemények, dokumentumok titkosítása

Az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglalt kötelezettségnek megfelelően, ügyfeleink adatai védelmének még teljesebb biztosítása érdekében a kimenő küldeményekre új titkosítási módokat vezetünk be, melyekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Amennyiben a levelünkön foglaltakon túl további információra van szüksége, az alábbiakban osztjuk meg az általunk alkalmazott titkosítási módszereket.

A szerződés azonosítására alkalmas adatok (pl. szerződésszám) meghatározott karaktereit a kísérőlevelek, illetve az SMS-ek szövegében csillag jellel rejtjük el (a teljes szerződésszámot a levelekhez csatolt mellékletek (pl. kötvény) tartalmazzák majd).

A kísérőlevélhez csatolt pdf dokumentumokat jelszóvédelemmel látjuk el. A feloldáshoz szükséges lépésekről a kísérőlevélben olvashat.

A régóta fennálló szerződések egy részénél a titkosítást tartalmazó adatok hiányosan szerepelhetnek rendszereinkben. Amennyiben titkosítás nélkül kapott levelet, kérjük, hívja fel Contact Centerünket a +36 (1)  421-1-421 telefonszámon, hogy adatait pótolhassuk.

Az életbiztosítási küldeményekre már évek óta alkalmazott titkosítási módszerünket a fentiek mellett változatlanul fenntartjuk.

Személyes adatok kitakarása

ÚTMUTATÓ a kárrendezéshez becsatolt dokumentumokról a személyes adatok kitakarásához

A kárrendezés, szolgáltatási igény elbírálása (együtt kárrendezés) során az ügyfél (biztosított / károsult / sérelmet szenvedett fél, a továbbiakban: ügyfél) – a szabad bizonyítás elvére tekintettel – a kár- vagy szolgáltatási igény alátámasztására szolgáló bármilyen dokumentumot becsatolhat. Az ügyfélnek nem szükséges semmilyen dokumentumot "eredetiben", változtatás nélkül becsatolni. Az Allianz elfogadja azt is, hogy ha az ügyfél kitakarja a dokumentumról azon személyes adatokat, amelyek nem szükségesek a kárrendezési eljárás lefolytatásához.

Ez egyrészt azért szükséges, mivel adatvédelmi jogi szempontból a dokumentumok becsatolását megelőzően az ügyfél is adatkezelő lesz az ezen dokumentumon szereplő más személyek adataival összefüggésben. Ezért az ügyfelet terheli az az adatvédelmi kötelezettség, hogy az általa kezdeményezett kárrendezés során csak azon személyes adatokat továbbítsa az Allianznak, amelyek az eljárás eredményes lefolytatásához valóban szükségesek. Ellenkező esetben ugyanis sérülhet az adattakarékosság elve. Ezen adatvédelmi kötelezettségre tekintettel az ügyélnek kell döntést hoznia arról, hogy milyen személyes adattartalommal csatolja be a dokumentumot az eljárás során.  

Másrészt pedig természetesen az ügyfél jogosult kitakarni a dokumentumokról azon saját személyes adatait, amelyek nem szükségesek a kárrendezési eljárás lefolytatásához. Azok a személyes adatok, amelyek szükségesek a szolgáltatásra jogosult személyének azonosításához (neve, anyja neve, születési idő és hely, lakcím), természetesen nem takarhatók ki.

Az Allianz felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy habár a dokumentum becsatolását követően az Allianz lesz az adatkezelő a dokumentumon szereplő személyes adatok tekintetében, ugyanakkor a biztosító nem jogosult az ügyfél által becsatolt dokumentum módosítására, amely az ügyfelek védelmét szolgálja, hiszen ha a biztosítók módosíthatnák az általuk becsatolt dokumentumokat, akkor ez veszélyeztethetné a tisztességes, valós adatokon alapuló és részrehajlás-mentes kárrendezés lefolytatását.

Éppen ezért fontos, hogy az ügyfél, mint adatkezelő – illetve saját személyes adataik esetében mint érintett – az általa becsatolt dokumentumon tegye felismerhetetlenné azokat az adatokat, amelyek nem szükségesek a kárrendezési eljáráshoz.

Az Allianz Adatkezelési és Ügyféltájékoztató, valamint Szerződési Feltételek Kiegészítése című dokumentumának VIII. fejezetében éppen ezért került rögzítésre az, hogy "a biztosító részére becsatolt dokumentum esetében a fél köteles gondoskodni arról, hogy azok kizárólag azokat a személyes adatokat tartalmazzák, amelyek a kár- vagy szolgáltatási igény alátámasztására szolgálnak." A dokumentum továbbá azt is kimondja, hogy "a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem érintő személyes adatokat a fél köteles előzetesen kitakarni vagy kitörölni a dokumentumban."

Az Allianz megítélése szerint általában az ügyfelek nem feltétlenül rendelkezhetnek pontos információkkal arról, hogy milyen személyes adatokat szükséges kitakarniuk azokon a dokumentumokon, amelyeket a kárrendezési eljárás során kívánnak becsatolni. Ezért az Allianz jelen útmutatóban szereplő példatáron keresztül szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy a dokumentumon szereplő mely érintetti kör esetében például milyen személyes adatok kitakarása indokolt. Jelen példatár található felsorolás nem kizárólagos jellegű, vagyis nem tartalmazza valamennyi olyan személyes adatot, amelyet a dokumentumról ki kell takarni. Ezért amennyiben az ügyfél úgy látja, hogy a dokumentumok a példatárban felsoroltakon kívül más, hasonló személyes adatokat is tartalmaznak, akkor ezen adatok kitakarása ugyancsak szükséges az ügyfelek részéről.

Példatár

Érintetti kör

A kár- vagy szolgáltatási igény alátámasztásához nem szükséges személyes adatok

Ügyfél

(aki kár- vagy szolgáltatási igényt terjeszt elő)

­    bármely hatósági igazolványán szereplő azonosító (személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, útlevél száma, személyi szám)

­    bármely állami azonosító adat (például: adóazonosító jel, TAJ-szám)

­    egészségi állapotra utaló adat, ha a kár- vagy szolgáltatási igénye nincs összefüggésben az egészségügyi állapotával

­    büntetett előéletére utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    további, nem releváns személyes adatok (ha vannak ilyen adatok a dokumentumon, így például munkáltatója, családi állapotára utaló adat)

Károkozó személy

­    bármely hatósági igazolványán szereplő azonosító (személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, útlevél száma, személyi szám)

­    bármely állami azonosító adat (például: adóazonosító jel, TAJ-szám)

­    egészségi állapotra utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    büntetett előéletre utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    további, nem releváns személyes adatok (ha vannak ilyen adatok a dokumentumon, így például munkáltatója, családi állapotára utaló adat)

­    aláírása (kivéve a károkozói felelősség elismerő nyilatkozat, illetve a kék-sárga bejelentő esetén)

Tanú

­    neve, születési helye és ideje, anyja neve

­    bármely hatósági igazolványán szereplő azonosító (személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, útlevél száma, személyi száma)

­    bármely állami azonosító adat (például: adóazonosító jel, TAJ-szám)

­    lakcíme, tartózkodási hely címe, levelezési címe, kézbesítési címe

­    elérhetőségi adata (telefonszám, email cím, levelezési cím)

­    egészségi állapotra utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    büntetett előéletre utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    további, nem releváns személyes adatok (ha vannak ilyen adatok a dokumentumon, így például munkáltatója, családi állapotára utaló adat)

­    a meghatalmazott vagy a gondnok neve, elérhetősége (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    aláírása

Hozzátartozók (házastárs, testvér, gyermek, feltéve, hogy nem ők a károkozók vagy szolgáltatásra jogosultak)

­    neve, születési helye és ideje, anyja neve

­    bármely hatósági igazolványán szereplő azonosító (személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, útlevél száma)

­    bármely állami azonosító adat (például: adóazonosító jel, TAJ-szám)

­    lakcíme, tartózkodási hely címe, levelezési címe, kézbesítési címe

­    elérhetőségi adata (telefonszám, email cím, levelezési cím)

­    egészségi állapotra utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    büntetett előéletre utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    a meghatalmazott vagy a gondnok neve, elérhetősége (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    további, nem releváns személyes adatok (ha vannak ilyen adatok a dokumentumon, így például munkáltatója, családi állapotára utaló adat)

­    aláírása

Örökösök

(azon örökösök, akik NEM jogosultak a biztosító szolgáltatására)

­    neve, születési helye és ideje, anyja neve

­    bármely hatósági igazolványán szereplő azonosító (személyi igazolvány száma, jogosítvány száma, útlevél száma)

­    bármely állami azonosító adat (például: adóazonosító jel, TAJ-szám)

­    lakcíme, tartózkodási hely címe, levelezési címe, kézbesítési címe

­    elérhetőségi adata (telefonszám, email cím, levelezési cím)

­    egészségi állapotra utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    büntetett előéletre utaló adat (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    a hagyatékkal, hagyatéki eljárással összefüggő információk

­    a meghatalmazott vagy a gondnok neve, elérhetősége (ha van ilyen adat a dokumentumon)

­    további, nem releváns személyes adatok (ha vannak ilyen adatok a dokumentumon, így például családi állapotára utaló adat, bankszámlaszáma, munkáltatója, jövedelme, tulajdonában álló vagyontárgyak)

­    aláírása

Nem takarhatók ki az örökösök azonosító adatai abban az esetben, ha a szolgáltatásra való jogosultság elbírálásához ez szükséges (például öröklési rend megállapítása).

Milyen sütiket használunk?

Amikor Ön meglátogatja Honlapunkat, kisméretű szöveges fájlok úgynevezett „sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerül(het)nek a számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget ad(hat)nak a honlap tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

Az oldalunk használata során, ha módosítani szeretné a beállításokat és szeretné letiltani a teljesítmény, funkcionális vagy célzó és hirdetési cookie-kat, akkor kattintson a Cookie beállítások gombra

A sütiket havonta ellenőrizzük, és ennek megfelelően a sütik listáját folyamatosan frissítjük. 

Az általunk használt sütik felsorolását itt találja.

Mi az a kétfaktoros autentikáció (2FA) és miért van rá szükség az Ügyfélportálra való bejelentkezéshez?

Az általános adatvédelmi rendelet és a biztosítási törvény is előírja számunkra, hogy megfelelő technikai intézkedésekkel védjük ügyfeleink személyes adatait és biztosítási titkait. Számunkra fontos, hogy ügyfeleink adatait, szerződéseit megfelelő körültekintéssel és biztonsági módszerekkel kezeljük, ezért az Allianz Ügyfélportálra is bevezetjük a 2 faktoros hitelesítési belépési módszert.

A kétfaktoros autentikáció egy biztonsági funkció, amely 2 lépcsőből áll: jelszavával és telefonszámára kapott egyedi kóddal együtt védi az Ügyfélportál fiókját. A rendszer egy külön SMS-kód megadását kéri minden alkalommal bejelentkezéskor.

Ezzel a bejelentkezési módszerrel megakadályozzuk, hogy adatai illetéktelen kezekbe kerüljenek, hiszen csak a telefonszámára kapott kóddal tud belépni az Ügyfélportál felületére.

Kérjük, ellenőrizze megadott telefonszámát az Ügyfélportál „Profilom” menüpont alatt, amennyiben szükséges módosítsa jelenlegi telefonszámára, hogy zökkenőmentesen be tudjon jelentkezni a bevezetést követően. 

Mi az a DLT rendszer?

A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt, 2023. szeptemberétől  egy olyan, blockchain technológián alapuló informatikai rendszer (továbbiakban: DLT rendszer) bevezetésére kerül sor, amely naprakész, egységes nyilvántartást biztosít a magyar piacon megkötött valamennyi lakás- és társasházbiztosítással, valamint az esetlegesen kapcsolódó hitelbiztosítéki fedezetekkel kapcsolatban. A rendszerhez az MNB felügyelete alatt működő biztosítók és pénzintézetek csatlakoztak.

Az egységes nyilvántartáson felül kitűzött cél az ügyfélélmény növelése, hogy a későbbiekben a jelzáloghitelhez szükséges lakásbiztosítási zálogbejegyzés folyamata egyszerűbbé, papírmentessé váljon és rövidüljön az ügyintézéshez szükséges idő.

A rendszer működéséhez és fenntartásához szükséges adatokat, valamint az adatkezelés céljával, jogalapjával  és az érintetti jogokkal kapcsolatos részletes információt a lenti linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  rendelkezéseivel összhangban az érintetteknek (biztosítás szerződője) lehetőségük van arra, hogy lakás- vagy társasházbiztosítási szerződés adatainak DLT rendszerbe való átadása ellen kifogással éljen, vagy kérjék adataik törlését a rendszerből.

Amennyiben kifogással él, azaz nem szeretné, hogy adatait kezeljük a DLT rendszerben, akkor ezt jelezheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

·         Legegyszerűbben alábbi linken található elektronikus űrlap kitöltésével: Adatvédelmi bejelentés (allianz.hu)

·         Telefonon munkatársaink hétköznapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra  – között készséggel állnak rendelkezésére +36 (1/20/30/70) 421-1-421 telefonszámok valamelyikén

·         Levélcím: Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163

férfi dokumentummal
férfi dokumentummal