Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 554-4-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

 • Ügyfélportál
 • Kapcsolat
 • Hasznos

Adatvédelem

Adatvédelmi felelős

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 40921

Amennyiben adatvédelmi kifogással, kérdéssel, egyéb bejelentéssel kíván élni, kérjük írjon nekünk!

Adatkezelési tájékoztató

Az Allianz Hungária Zrt. kiemelt figyelmet szentel biztosítási, önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári ügyfelei, és a honlap – ügyfélnek nem minősülő – látogatói (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének. 

Az allianz.hu honlap meglátogatásával, használatával Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakat. Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük ne lépjen tovább a honlap más oldalaira. A tájékoztatót időről időre aktualizáljuk, a változásokról honlapunkon tájékozódhat.

A tájékoztató utolsó frissítésének dátumát tájékoztatónk alján olvashatja.

A tájékoztató célja és hatóköre

Az Allianz Csoport és tagjai elkötelezettek a felhasználóktól gyűjtött személyes információk biztonságos kezelése iránt. Azért készítettük ezt a tájékoztatót, hogy bemutassuk, hogyan és milyen típusú adatok kerülnek rögzítésre a felhasználóktól, azokat milyen céllal kezeljük, osztjuk meg vagy továbbítjuk. A megadott személyes adatokat az érintett felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek sem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra. Az Allianz Hungária Zrt. minden lehetséges eszközzel gondoskodik az adatok védelméről, jelezve azokat az ésszerű óvintézkedéseket, amelyeket adatai védelme érdekében teszünk.

Ez a tájékoztató az Allianz Csoport által az oldal használata során beszerzett bármely információra vonatkozik, ugyanakkor nem terjed harmadik személyek által üzemeltetett oldalakra, amelyek nem tartoznak az Allianz Csoporthoz. Kérjük az ilyen oldalak adatvédelmi tájékoztatóit nézzék át, hiszen harmadik személyek oldalainak adatkezelési tartalmára és gyakorlatára az Allianz Csoport felelősségi és hatásköre nem terjed ki.

Személyes adatnak minősül az érintett természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A törvényi szabályozás érintettnek nevezi a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt.

Az adatkezelő minden esetben az Allianz Csoport tagja:

 • az Allianz Hungária Zrt.
 • Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár és
 • Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Allianz Csoport tagjai elsősorban ügyfeleikről kezelnek adatokat, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban biztosítási törvény), továbbá az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény felhatalmazása alapján az e törvényekben meghatározott jogszerű adatkezelési célból és titoktartási kötelezettség betartásával. Ezekre az adatkezelésekre a hivatkozott törvények által előírt dokumentumok, így a biztosítási szerződések általános szerződési feltételei, valamint az ún. ügyféltájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást.

A honlap látogatása során mindig csak az igénybe vett vagy kért szolgáltatás teljesítéséhez – például kalkuláció – feltétlenül szükséges személyes adatokat kérjük el a felhasználóktól azok önkéntes - akár ráutaló magatartással adott - hozzájárulása alapján.

Amikor felkeresi az allianz.hu honlapot, web-szerverünk automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

Ezen kívül olyan személyes adatokat kezelünk, melyeket a felhasználó ad meg részünkre az Allianz Csoport valamely oldalán keresztül, amikor például beírja a nevét, e-mail címét, telefonszámát, egy regisztrációs oldalon keresztül, vagy amikor hírlevélre feliratkozik.

A felhasználó hozzájárulását adja akkor, ha valamely adatbeviteli űrlap alján (az adattárolásra vonatkozó figyelem felhívás mellett) elhelyezett küldés/hozzájárulás gombra kattint.

Utóbbi személyes adatok adatkezelési célja – a törvényben megkövetelt jogalap fennállása esetén – az alábbi lehet:

 • technikai adminisztráció, illetve a honlap és szolgáltatások fejlesztése, statisztikai cél;
 • az ügyfelek és felhasználók adatainak nyilvántartása a konkrét esetben megadott célból (például biztosítási díj kalkuláció vagy ajánlat kezelése);
 • az érintett előzetes hozzájárulása esetén marketing cél.

Hogyan történik az adatok gyűjtése és tárolása?

Az Allianz Csoport használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek) az előző pontban foglalt céllal, hogy felmérjük, hogyan használják a látogatók honlapunkat. Ezek a technológiák segítik honlapunk használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározhatjuk a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, weblapunk legnépszerűbb oldalait).

Csoportunk a sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a csoportszintű és a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

A fentiekről további részleteket tudhat meg honlapunk erre vonatkozó külön tájékoztatójában.

Adattovábbítás

Az Allianz Csoport tagjai a személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt esetben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény) vonatkozó rendelkezése szerinti felhatalmazás/hozzájárulás esetén továbbít, az abban meghatározottak szerint.

A biztosítási, pénztár, bank, értékpapír adatok továbbítására kizárólag az ezekre vonatkozó ágazati jogszabályokban foglalt esetekben és feltételek szerint kerülhet sor, így különösen a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI, törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Az Internet használata

Az Internet az általános személet szerint nem tekinthető biztonságos környezetnek. Az Interneten keresztül küldött információ (így az Allianz weboldalnak küldött vagy attól kapott e-mail üzenet, vagy más elektronikus üzenet) esetén az Internet jellemzőire célszerű mindig tekintettel lenni. Az Allianz Csoport tagjai nem vállalnak felelősséget az Ön információinak biztonságáért, míg azok az Interneten keresztül áthaladnak. Amennyiben személyes adatainak védelme érdekében úgy ítéli meg, a kommunikáció más formáját is választhatja.

Adatbiztonság

Az Allianz Csoport az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 7. §-ának figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje az Allianz honlapon keresztül begyűjtött személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

Telefonhívások kezelése, megőrzése

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény előírása szerint telefonon történő panaszkezelés (Call Center+36 (1/30/70) 421-1-421, +36 (20) 554-4-421) esetén a beszélgetést az Allianz Csoport hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Az érintett ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását. Amennyiben Ön egyéb célból – pl. tájékoztatás kérése – hívta Allianz Csoportot, és nem kívánja, hogy a hangfelvételt az Allianz Csoport egy évig megőrizze, kérjük, hogy a hangfelvétel törlésére vonatkozó igényét írásban jelezze Fogyasztóvédelmi osztályuknak a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. címen.

A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény rendelkezései által meghatározott esetekben készült hangfelvételeket az Allianz Csoport a szerződés hatályban léte alatt, valamint a megszűnést követő elévülési időn belül őrzi meg. Az elévülési idő általában 5 év. Az ettől eltérő elévülési időről az adott termék szerződési feltételeiben tájékozódhat.

Telefonon történő panaszkezelés esetén a pénztár és a pénztártag közötti telefonos kommunikációt a pénztár hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Erről a pénztártagot a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A pénztártag kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

A biztosítási titok védelméről

A biztosítási törvény 135. §-a értelmében a biztosító és biztosítási ügynöke jogosult kezelni a biztosított (a szerződő) kedvezményezett, és a károsult (továbbiakban ügyfél) személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő, a törvényben rögzített adatokat.

A biztosítási törvény szerint az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. A joggyakorláshoz szükséges mértékben az örökösök adatainak kezelésére, annak jogalapjára, céljára, időtartamára, az adatfeldolgozásra, és a további tényekre az ügyfelekre irányadó adatkezelési tájékoztató vonatkozik.

A pénztártitok védelméről

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény értelmében a Pénztár (40/A.§), a kiszervezett tevékenységet végző (40/D.§) a pénztártag, kedvezményezett, örökös, hozzátartozó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó adatait (pénztártitok) a pénztári tevékenység folytatásával összefüggésben kezelheti. A tagszervező a tagszervezés során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó személyes adatokat - pénztártaggá válása érdekében felhasználhatja.

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Különleges személyes adatok kezeléséhez illetőleg a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz továbbításához az ügyfél írásbeli hozzájárulása szükséges.

A biztosító, mint adatkezelő az adatok feldolgozásával az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-t bízza meg. A további adatfeldolgozók személyéről Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhatnak ügyfeleink. A biztosító és ügynöke illetve megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott biztosítási titoknak minősülő adatokat - a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érintett ügyféltől - a kiszolgáltatható titokkört megjelölve - írásban felmentést kapott.

Az ügyfelek és egyéb érintettek jogai, tájékoztatáskérés

Az ügyfelek más egyéb természetes személy felhasználók az Információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározottak szerint tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett felhasználók kérésére az Infotv-ben foglalt feltételek mellett adataikat az Allianz Csoport tagja nyilvántartásában helyesbíti, a törvényben meghatározott esetekben törli, zárolja. A felhasználók élhetnek az Infotv-ben foglalt ún. tiltakozási jogukkal, továbbá jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) és bírósághoz is fordulhatnak.

Az ügyfél az Infotv. hatálya alá nem tartozó esetben fogyasztóvédelmi beadvánnyal fordulhat a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB, www.mnb.hu).

Az ügyfél a személyes adatnak nem minősülő biztosítási titkainak védelmét biztosító rendelkezések alapján ugyancsak fordulhat az MNB-hez. A biztosító, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni, és annak eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha az Allianz Csoport tagja adatait

 • kizárólag a biztosító/Pénztár, a biztosítótól/Pénztártól adatot átvevő vagy harmadik személy jogi kötelezettségének teljesítéséhez, jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ide nem értve a kötelező adatkezelést,
 • ha adatait a biztosító/Pénztár az eredeti adatfelvételi céltól eltérően, pl.: közvetlen üzletszerzési, közvélemény-kutatási, vagy tudományos kutatási céllal kívánja használni,
 • vagy, ha törvény erre feljogosítja.

Az ügyfél a saját személyes adatairól jogosult tájékoztatást kérni és legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt választ kapni, kérésére adatait a biztosító nyilvántartásában módosítja.

Utolsó frissítés dátuma: 2016. 08. 05.