MNB határozatok

2024. január 4.

H-FH-II-B-2/2024. számú határozat

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozó kifogást tartalmazó fogyasztói megkereséseket mindenkori panaszként kezelve a panasz teljeskörű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tartsa be.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztói panasz teljeskörű megválaszolására vonatkozó rendelkezés megsértésére tekintettel 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2023. november 3.

H-FH-II-B-4/2023. számú határozat

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszok kezelése során a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulásának – a körülmények által adott lehetőségekhez mérten történő – elkerülésére, valamint a panasz teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztói panaszok kezelése során a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulásának – a körülmények által adott lehetőségekhez mérten történő – elkerülésére, valamint a panasz teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

III. Az MNB a Kérelemre lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díj biztosítási időszakon belül történő módosításával kapcsolatos kifogás tekintetében jogszabálysértést nem tárt fel.

IV. Az MNB a Kérelemre lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során az ajánlattételt megelőző tájékoztatásra vonatkozó kifogás tekintetében jogszabálysértést nem tárt fel.

2023. november 3.

H-FK-II-B-36/2023. számú határozat

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panasz teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést mindenkor tartsa be.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben a panasz teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2023. szeptember 18.

H-FK-II-B-34/2023. számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszok kezelése során a panasz határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

II. Az MNB kötelezi a Biztosítót a feltárt hiányosság megszüntetésére, ekként az Ügyfél 2023. február 8. napján előterjesztett panaszában közölt kifogásra vonatkozó, indokolással ellátott álláspontjának kifejtésére azzal, hogy a hiányosság megszüntetése érdekében tett intézkedésről – a válasz, valamint az annak megküldését igazoló dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles értesíteni az MNB-t.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben a panasz határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2023. június 08.

H-FK-II-B-16/2023. számú határozat

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

II.  Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével megvalósított jogsértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés megszűnését követő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

2023. 05. 03.

H-FK-II-B-15/2023. számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés megszűnését követő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

Az MNB a Biztosítóval szemben a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés megszűnését követő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 

2022. 12. 14.

H-FK-II-B-36/2022. számú határozat

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panasz teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést mindenkor tartsa be. 

II. Az MNB a Biztosítóval szemben a panasz teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2022. 06. 17.

H-JÉ-II-B-78/2022. számú határozat

Az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.) (Biztosító) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (MNB) az alábbi határozatot hozza.

1.         Kötelezi a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító

a)       minden esetben és mindenkor a jogszabály által előírt határidőben eleget tegyen a szerződés létrejöttével kapcsolatban a kötvénynyilvántartó szerv és kárnyilvántartó szerv felé fennálló értesítési kötelezettségének;

b)      minden esetben és mindenkor a jogszabály által előírt határidőben teljesítse a bonus-malus besoroláshoz szükséges adatok lekérdezése kapcsán felmerülő ügyfél-tájékoztatási kötelezettségét;

c)       minden esetben és mindenkor a jogszabály által előírt határidőben eleget tegyen a díjhátralékos szerződések esetében az üzemben tartó felé fennálló felszólítási kötelezettségének;

d)      minden esetben és mindenkor a jogszabály által előírt határidőben teljesítse a szerződés megszűnése esetében a kötvény- és a kárnyilvántartó szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét;

e)      minden esetben és mindenkor a jogszabály által előírt határidőben eleget tegyen a szerződés megszűnéséről szóló, az üzemben tartó felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének;

f)        ne fogadjon el olyan ajánlatot, amely kockázatviselésének kezdete megelőzi az ajánlat Biztosítóval szembeni hatályosulását;

g)       a szerződő üzemben tartónak a szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése esetén a szerződés díját legfeljebb a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül módosítsa.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

2.         Kötelezi a Biztosítót, hogy az életbiztosítási termékével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, és adatszolgáltatási rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító a ráutaló magatartásával létrejött szerződéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, illetve kizárólag a kockázatelbírálási határidőn belül küldjön ki a szerződők számára az ajánlattól elérő tartalmú fedezetet igazoló dokumentumot (kötvényt).

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

3.       Kötelezi a Biztosítót arra, hogy a nem-életbiztosítási termékeihez kapcsolódó kárrendezési tevékenységével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító a kárbejelentés időpontjaként minden esetben a valóságnak megfelelő dátumot rögzítsen, illetve tartson nyilván.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

4.       Kötelezi a Biztosítót, hogy – a jogszabályi előírásokkal összhangban és tekintettel a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire – az ügyfél-tájékoztatási célt is szolgáló életbiztosítási szerződési feltételeiben

a)       szüntesse meg azon gyakorlatát, ami szerint eszközalapnak minősít olyan technikai elszámolási alapot is, ami nem felel meg az eszközalap jogszabályi fogalmának;

b)      a kockázati életbiztosítások esetén mellőzze az eszközalapokkal, illetve az azokba történő befektetéssel kapcsolatos rendelkezéseket;

c)       egyértelműen rögzítse, hogy a szerződő által az időarányos részt meghaladóan befizetett díjat mennyi időn belül fizeti vissza a szerződő részére, ha a biztosítási szerződés nem a biztosítási esemény bekövetkezése miatt szűnik meg;

d)      rögzítse egyértelműen, hogy a szerződő által befizetett díjat, illetve eseti díjat, valamint az adóhatóságtól származó adójóváírást mikor (melyik napon) váltja át befektetési egységekre és mikor (melyik napon) kerülnek az átváltott egységek a szerződő számlájára;

e)      figyelemfelhívásra alkalmas módon tüntesse fel a Biztosító szolgáltatása korlátozásának valamennyi feltételét;

f)        a biztosítási esemény bejelentésére olyan határidőt biztosítson, ami nem minősül indokolatlanul rövidnek;

g)       a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határozza meg a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésének hatályát;

h)      és a szerződéskötés során alkalmazott ajánlati nyomtatványon a díjfizetési gyakoriságot egyértelműen rögzítse, továbbá mellőzze az olyan szerződési feltétel alkalmazását, ami a szerződő számára látszólag választási lehetőséget biztosít a díjfizetési gyakoriság tekintetében, miközben őt valójában az nem illeti meg;

i)        és az ajánlatétel során alkalmazott dokumentumokban mellőzze az olyan szerződési feltételekre vonatkozó utalást, melyek alkalmazása az adott termék esetén fel sem merül.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

5.       Kötelezi a Biztosítót, hogy

a)       a kgfb díjkalkulációjában a figyelembe vett költségek összértékének rögzítése mellett szerepeltesse a költségek pontos felbontását is;

b)      szüntesse meg azon gyakorlatát, ami szerint a befektetési egységekhez kötött életbiztosításnak nem minősülő termékei esetén, illetve a unit-linked ágazatba is tartozó termékei kockázati része tekintetében is unit-linked tartalékot képez;

c)       ha egy termékében többféle biztosítási üzletágat felölelő kockázatokat fedez, akkor – ha lehetséges – a Szolvencia II szerinti biztosítástechnikai tartalékait ezeknek megfelelően ossza meg, és az adatszolgáltatási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítse.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

6.       A tevékenysége egyes elemeinek kiszervezésével kapcsolatban figyelmezteti a Biztosítót, hogy a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezését, a kiszervezés tartalmában bekövetkezett változást, valamint a kiszervezés megszűnését a jövőben minden esetben a jogszabályi határidőben és a valóságnak megfelelő adatokkal jelentse be.

7.       Kötelezi a Biztosítót, hogy gondoskodjon a biztosításközvetítést végző természetes személyekről vezetett belső nyilvántartásának jogszabályi előírásokkal összhangban való vezetéséről, ennek során a belső nyilvántartásában teljeskörűen és a valóságnak megfelelően szerepeltesse a jogszabály által elvárt adatokat, így különösan a közvetítői jogviszony létrejöttére, a közvetítő természetes személy nevére, a tőle kilépett közvetítők közvetítői igazolványa bevonásának tényére és idejére, a jó hírnév megállapítása dátumára és a közvetítő természetes személy végzettségére vonatkozó adatokat.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

8.       Az ügyfelek tájékoztatásához kapcsolódóan felhívja a Biztosítót, hogy

a)       mindenkor gondoskodjon a KID jogszabályban meghatározott tartalommal történő előállításáról;

b)      a biztosítási szolgáltatásra jogosult személy szolgáltatási igényével összefüggő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be;

c)       a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra várható díjról szóló értesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be, és abban a jogszabályban előírt információt figyelemfelhívásra alkalmas módon jelenítse meg;

d)      a függő biztosításközvetítőre vonatkozó tájékoztatásra irányadó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;

e)      a károsult kártérítési igényével összefüggő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be;

f)        mindenkor tartsa be a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A fenti felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

9.       Az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatban felhívja a Biztosítót, hogy

a)       a panaszkezelési szabályzat honlapján történő közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be;

b)      a panaszkezelési szabályzat tartalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be;

c)       a szóban közölt panaszokról történő jegyzőkönyv felvételére és a panasznyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be;

d)      a panaszok határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;

e)      a fogyasztói panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatás tartalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be;

f)        a panasznyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be;

g)       a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be;

h)      a telefonon közölt szóbeli panaszokról felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor maradéktalanul tartsa be.

A fenti felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

10.   A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeihez kínált eszközalapokkal kapcsolatban

a)       kötelezi a Biztosítót, hogy gondoskodjon arról, hogy a porfóliókezelője és a letétkezelője minden értékelési napra vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően számítsa ki és egyeztesse a nettó eszközértéket, továbbá a Biztosító a jogszabályi előírásokkal összhangban teljesítse az MNB felé a nettó eszközértékre vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségét;

b)      figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a jövőben mindenkor teljeskörűen, az összes eszközalap tekintetében a honlapján is tegye közzé a nettó eszközértékre és a befektetési egységek árfolyamára vonatkozó információkat;

c)       kötelezi a Biztosítót, hogy az eszközalapok befektetési politikáját csak a jogszabályi előírásokkal összhangban módosítsa, így a módosításra kizárólag a szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően és olyan módon kerüljön sor, hogy az ne befolyásolja, növelje az eszközalap kockázati szintjét;

d)      kötelezi a Biztosítót, hogy az eszközalapok befektetési politikájában mindig tüntesse fel azon kollektív befektetési forma nevét és befektetési politikáját, amelybe az eszközalap az eszközeinek legalább ötven százalékát meghaladó mértékben befektetni kíván;

e)      kötelezi a Biztosítót, hogy gondoskodjon arról, hogy a befektetési politikában és más ügyfél-tájékoztató dokumentumokban kizárólag egyértelmű és egymásnak ellent nem mondó tájékoztatás szerepeljen az eszközalapok kockázati szintje tekintetében.

A fenti a) és c)-e) pontba foglalt kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

11.     Kötelezi a Biztosítót, hogy a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a)       a kgfb termékének szerződési feltételeiben rendelkezzen a késedelmes díjfizetés időszakára vonatkozó kamatfizetési kötelezettségről, illetve annak mértékéről;

b)      a lakossági vagyonbiztosítási (casco) termékeinek szerződési feltételeiben gondoskodjon arról, hogy a szerződés megszűnésnek jogcímei és az, hogy a Biztosítót a szerződés megszűnése esetén meddig illeti meg díj, ellentmondásmentesen és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően legyen rögzítve;

c)       a lakossági vagyonbiztosítási (casco) termékeinek szerződési feltételeiben a mentesülés feltételeit a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rögzítse, és mellőzze az olyan rendelkezések alkalmazását, melyek előre, az eset összes körülményének egyedi mérlegelésétől függetlenül súlyosan gondatlannak minősítenek bizonyos magatartásokat;

d)      a lakossági vagyonbiztosítási (casco) termékeinek szerződési feltételeiben a szolgáltatása korlátozására vonatkozó rendelkezéseket emelje ki figyelemfelhívásra alkalmas módon.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2022. szeptember 30. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

12.     Kötelezi a Biztosítót a jelen határozat rendelkező részének 1-7. és 10-11. pontjában jelzett és a határozat indokolásának I-VII. és X-XI. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 35.000.000,- Ft, azaz harmincötmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

13.   Kötelezi a Biztosítót a jelen határozat rendelkező részének 8. a) - 8. b), 8. d) - 8. f) valamint 9. pontjában jelzett és a határozat indokolásának VIII.3.-VIII.7., VIII.9.-VIII.14., valamint IX.1-IX.8. pontjában megállapított jogszabálysértések miatt 26.000.000 Ft, azaz huszonhatmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

A kiszabott fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „fogyasztóvédelmi bírság”, illetve „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírságok befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség adók módjára haladéktalanul végrehajtásra kerül. Az MNB által kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság hajtja be.

Az MNB felhívja a Biztosító figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve magasabb összegű bírság kiszabását is.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

2021.04.23.

H-FK-II-B-15/2021 számú határozat

I.      Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

II.    Az MNB a Biztosítóval szemben a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2021.02.01.

H-FK-II-B-5/2021 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

Az MNB a Biztosítóval szemben a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.12.22.

H-FH-II-B-6/2020 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezést.

Az MNB a Biztosítóval szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.10.19.

H-FK-II-B-65/2020 számú határozat

 

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a szerződéskötést megelőző és a szerződés módosításakor fennálló tájékoztatási kötelezettségre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára a panaszok határidőben történő megválaszolására a panaszok teljes körű kivizsgálására és megválaszolására a szóbeli panaszok fogadására a szóbeli panaszok azonosítására szolgáló adatok közlésére a telefonon előterjesztett panaszokról készült hangfelvétel másolatának határidőben történő megküldésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az MNB a Kérelemnek a biztosítási titok megsértésére vonatkozó kifogást tartalmazó része tekintetében jogszabálysértést nem tárt fel.

Az MNB a Biztosítóval szemben a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint, a szerződés módosításakor fennálló tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 1.350.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint, a panaszok határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint, a panaszok teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, a szóbeli panaszok fogadására, a panaszok azonosítására szolgáló adatok közlésére és a telefonon előterjesztett panaszokról készült hangfelvétel másolatának határidőben történő megküldésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű, mindösszesen 3.600.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.07.10.

H-FK-I-B-86/2020 számú határozat

 

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg.

Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző jogsértés megvalósítása miatt 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.06.25.

H-FK-II-B-50/2020 számú határozat

 

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a panaszok teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztói panasz teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.07.09.

N-FK-II-46/2020 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a 2020. június 5. napján kiadományozott N-FK-II-44/2020. számú végzés rendelkező részében foglalt felhívásnak haladéktalanul, de legkésőbb jelen végzés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül tegyen eleget.

Az MNB a Biztosítóval szemben 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű eljárási bírságot szab ki. 

2020.05.29.

H-FK-II-B-45/2020 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.04.24.

H-FK-II-B-33/2020 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszok kezelése során a panaszok határidőben történő megválaszolására, valamint a panaszok teljes körű kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztói panaszok határidőben történő megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2020.01.30.

H-FK-II-B-10/2020 számú határozat

Az MNB felhívja a Biztosítót. hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítást, valamint a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt történő megszűnéséről szóló értesítést a fogyasztók részére minden esetben igazolható módon, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően küldje meg.

 

Az MNB a Biztosítóval szemben a határozat rendelkező részének I. pontjában meghatározott jogsértések miatt 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2018.10.17.

 

H-JÉ-II-B-63/2018. számú határozat

1. Az irányítási rendszerével összefüggésben a Biztosítót

a) kötelezi, hogy a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személyekre a jogszabályban meghatározott kizárólagos feladatokon kívül más feladatokat ne telepítsen;

b) kötelezi, hogy a megfelelőségi feladatkört a belső szabályzataiban áttekinthetően rögzítse, annak felelősségi köreit egyértelműen határozza meg, és megfelelően határolja el más feladatkörökétől, figyelmezteti továbbá, hogy a megfelelőségi feladatkört és az azokkal kapcsolatos jelentési rendszereket mindenkor oly módon foglalja a szervezeti struktúrába, hogy azzal biztosítsa annak mentességét azoktól a befolyásoktól, amelyek veszélyeztethetik a feladatkör képességét, hogy objektív, tisztességes és független módon lássa el kötelezettségeit

c) kötelezi, hogy a kockázatkezelési feladatkört és az azokkal kapcsolatos jelentési rendszereket oly módon foglalja a szervezeti struktúrába, hogy azzal biztosítsa annak mentességét azoktól a befolyásoktól, amelyek veszélyeztethetik a feladatkör képességét, hogy objektív, tisztességes és független módon lássa el kötelezettségeit, valamint figyelmezteti, hogy a kockázatkezelési feladatkörre vonatkozó működési és beszámolási szabályokat mindenkor az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határozza meg.

d) figyelmezteti, hogy felügyelőbizottsága ügyrendjét és gyakorlatát az ülések gyakorisága tekintetében mindenkor feleltesse meg a jogszabályi rendelkezéseknek;

e) kötelezi, hogy a „Risk Comittee” összetételét minden belső szabályzatában egységesen határozza meg;

f) kötelezi, hogy a megfelelőségi feladatkör feladatait érintő belső szabályzatokat a belsővisszaélés-gyanús ügyek kivizsgálása és a felülvizsgálatok lefolytatása tekintetében egészítse ki.

Az a)-c) és e)-f) pontban foglalt kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

2. Figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jövőben olyan biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységet, amelyhez a felügyeleti hatóság előzetes engedélye szükséges, csak az engedély birtokában végezzen.

A tevékenysége egyes elemeinek kiszervezésével kapcsolatban a Biztosítót

a) figyelmezteti, hogy a jövőben jogszabály szerint kiszervezésnek minősülő valamennyi tevékenységet kiszervezésként kezeljen;

b) figyelmezteti, hogy a jövőben a kiszervezésre vonatkozó belső szabályzatában mindenkor a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és egyértelműen definiálja és rögzítse kiemelten fontos feladatköreit;

c) kötelezi, hogy hozzon létre olyan kiszervezési nyilvántartást, mely a kiszervezési tárgyú szerződések megfelelő tartalmú nyilvántartását és az e szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek ellenőrzését maradéktalanul biztosítja;

d) figyelmezteti, hogy a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezését, valamint a kiszervezés tartalmában bekövetkezett változást a jövőben minden esetben a jogszabályi határidőben jelentse be; továbbá kötelezi, hogy az ez idáig bejelenteni elmulasztott kiemelten fontos feladatkörre, illetve tevékenységre vonatkozó kiszervezések tekintetében teljesítse bejelentési kötelezettségét;

e) kötelezi, hogy a csoportos hitelfedezeti személybiztosítási terméke kapcsán a szerződő által végzett állománykezelési tevékenységet kiszervezésként kezelje, gyakorlatát feleltesse meg az ehhez kapcsolódó valamennyi jogszabályi előírásnak;

f) kötelezi, hogy a kiszervezési tárgyú szerződéseiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezzen a szolgáltatót megillető felmondási jog feltételeiről;

g) kötelezi, hogy a kiszervezési tárgyú szerződéseiben a kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szabályozza.

A fenti, c)-g) alpontokban kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

4. Kötelezi a Biztosítót, hogy a termékértékesítési tevékenységével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító eleget tegyen a biztosításközvetítők belső nyilvántartásával és felügyeleti nyilvántartásba vételével kapcsolatos kötelezettségeinek

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

5. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékével összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító

a) – az esedékességtől számított harminc napon belül – eleget tegyen az üzemben tartó felé fennálló, az esedékességig meg nem fizetett biztosítási díj teljesítésére irányuló felszólítási kötelezettségének;

b) – a jogszabályban előírt határidőben – teljesítse a megszűnt szerződések esetében az üzemben tartó felé fennálló értesítési kötelezettségét;

c) a felügyeleti ellenőrzések során képes legyen a felügyeleti hatóság számára időszerű és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni a szerződésekről, illetve azokkal kapcsolatos műveletekről;

d) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a szerződés megkötése és megszűnése tekintetében a kötvény- és a kárnyilvántartó szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének;

e) ne fogadjon el olyan ajánlatot, amely kockázatviselésének kezdete megelőzi az ajánlat Biztosítóval szembeni hatályosulását;

f) a szünetelés tartama alatt díjnemfizetés miatt megszűnt szerződéseket e minőségüknek megfelelően kezelje;

g) a szerződés szünetelésének tényét a szünetelés kezdetekor díjhátralékos szerződések esetében is nyilvántartsa;

h) – tizenöt napon belül – teljesítse az üzemben tartó felé fennálló értesítési kötelezettségét, ha az üzemben tartó közlése alapján a szerződés besorolásához szükséges adatok a biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók;

i) a szerződő üzemben tartónak a szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése esetén a Biztosító a szerződés díját legfeljebb a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül módosítsa;

j) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a benyújtott kárigények megválaszolására vonatkozó kötelezettségének;

k) maga nyomtassa ki a Zöldkártyát az ügyfelei részére.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

6. Az életbiztosítási termékeivel összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy

a) az ún. Egylapos ajánlatokat a kockázatelbírálási határidőn belül továbbítsák a Biztosítóhoz;

b) a Biztosító az orvosi vizsgálatot nem igénylő esetekben a kockázatelbírálást az ajánlat hatályosulását követő 15 napon belül elvégezze;

c) a szerződés megszűnésének időpontjaként azt a napot tartsa nyilván, amelynek elteltével a szerződés megszűnt;

d) a unit-linked életbiztosítások esetében a szerződőt a számláján történt jóváírásokról valós tájékoztatást kapjon.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

7. Kötelezi a Biztosítót, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéseinek állománykezelése területén alakítson ki és működtessen olyan szabályozást, továbbá olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely lehetővé teszi a szerződésekkel, illetve azok keretében nyújtott fedezetekkel kapcsolatos adatok és események – érdemi ellenőrzést követő – teljes körű rögzítését, az adatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

8. Az informatikai rendszerének védelmével kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy készítsen olyan helyreállítási terveket, továbbá mentési rendet, amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik. Ennek keretében egyértelmű és dokumentált döntéssel oldja fel az üzleti hatáselemzésben elvárt és a teljesített legnagyobb kiesési idők közötti ellentmondást, és gondoskodjon az üzleti hatáselemzésben elfogadott legnagyobb kiesési időknek megfelelő helyreállítási időkről; határozza meg az adatmentések elvárt gyakoriságát az egyes alkalmazások esetén, valamint gondoskodjon az elvárásoknak megfelelő mentési beállításokról; mindezeket dokumentációval és teszteléssel igazolja.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

Az egyes termékeinek díjkalkulációjával összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

a) a csoportos hitelfedezeti biztosítás termékének díjkalkulációjában a díjszámítás módját egyértelműen és részletesen rögzítse;

b) az Allianz Otthonbiztosítás Plusz és Allianz Online Otthonbiztosítás megnevezésű lakásbiztosítási termékei díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását a díjkalkuláció változása esetén is egyértelműen és részletesen tüntesse fel;

c) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását a díjkalkuláció változása esetén is egyértelműen és részletesen tüntesse fel;

d) Allianz Casco gépjármű-vagyonbiztosítási termékének díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását az egyértelműen és részletesen rögzítse;

e) a nyugdíjbiztosítási záradékkal értékesített Allianz Életprogram, Allianz Bónusz Életprogram és Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram termékekre a nyugdíjbiztosításként létrejövő szerződésekre vonatkozó díjkalkulációt készítse el.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

10. A biztosítási tevékenység belső szabályozottságával kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy

a) tartalékolási szabályzatát az arra irányadó jogszabályi rendelkezések maradéktalan figyelembevételével készítse el, abban szerepeltesse a saját tapasztalatait is figyelembe vevő, nem publikus halandósági táblát is;

b) a lakossági kárrendezésre vonatkozó belső szabályzatában egyértelműen és kimerítően rögzítse a kárrendezés valamennyi típusú ellenőrzésének célját, terjedelmét, határidejét, továbbá az ellenőrzésekhez tartozó beszámolási és intézkedési eljárásokat.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

11. A számviteli eljárásaival és a felügyeleti adatszolgáltatásaival összefüggésben az MNB a Biztosítót

a) figyelmezteti, hogy a jövőben számlarendjében az arra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően mindenkor valamennyi alkalmazásra kijelölt számlát rögzítsen;

b) kötelezi, hogy a felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó belső szabályzatában egyértelműen határozza meg az adatszolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési mechanizmusait, a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzéseivel kapcsolatos feladatokat, folyamatokat és eljárásokat;

c) figyelmezteti, hogy a jövőben a Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások üzemekre és felszerelésekre vonatkozó adatait az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően állapítsa meg, és az adatszolgáltatásokban ennek megfelelően tüntesse fel;

d) figyelmezteti, hogy a jövőben Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások mérleg táblájában csak az arra irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően alátámasztott adatokat szerepeltessen;

e) figyelmezteti, hogy a Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások kötelezettségek sokk előtti és sokk utáni adatait az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően állapítsa meg, és az adatszolgáltatásokban ennek megfelelően tüntesse fel;

f) figyelmezteti, hogy a nemzeti felügyeleti adatszolgáltatások pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adattábláinak kitöltésekor az eseti ügyfél fogalmát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően határozza meg.

A fenti kötelezéssel és figyelmeztetésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

12. Kötelezi a Biztosítót, hogy az „Allianz Életprogramok” életbiztosítási termékei általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) rendelkezzen a szerződő ajánlati kötöttségéről;

b) egyértelműen, ellentmondásmentesen szerepeltesse a kockázatviseléssel érintett időtartamot, annak kezdetét;

c) teljeskörűen szerepeltesse a Biztosító ajánlat visszautasítására vonatkozó speciális jogosultságának feltételeit;

d) figyelemfelhívásra alkalmas módon emelje ki a közlési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeit;

e) egyértelműen, ellentmondásmentesen ismertesse a lényeges körülmények változására vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeit;

f) egyértelműen, ellentmondásmentesen szerepeltesse a díjfizetés tartamának korlátaira vonatkozó rendelkezéseket;

g) az ajánlati nyomtatványokkal egyezően szerepeltesse az érvényesíthető többletköltségeket és erről egyértelmű, részletes és a valóságnak megfelelő tájékoztatást adjon;

h) határozza meg a kockázatelbírálási határidőt abban az esetben, amennyiben az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra nincs szükség.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

13. Kötelezi a Biztosítót, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) szabályozza a Biztosító kockázatviselésének végét az egyedi biztosítotti jogviszonyok tekintetében;

b) figyelemfelhívásra alkalmas módon emelje ki a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő, az elévülési időre vonatkozó feltételt.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

14. Kötelezi a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban szabályozza az esetleges díjcsökkenésből vagy díjtúlfizetésből eredő többletdíj visszafizetésének eseteit, az ezzel kapcsolatos eljárást.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

15. Kötelezi a Biztosítót, hogy a casco (gépjármű-vagyonbiztosítási) terméke általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) teljeskörűen rögzítse a biztosított belépési jogával kapcsolatos rendelkezéseket;

b) a díjfizetés tartamának korlátját és a Biztosító ezzel összefüggő díjvisszatérítési kötelezettségét a szerződés megszűnésének valamennyi esetére szabályozza;

c) emelje ki figyelemfelhívásra alkalmas módon az éves díj napi összegét meghatározó rendelkezéseket;

d) az indexálásnak nevezett egyoldalú díjemelés lehetséges okait – kimerítően – határozza meg;

e) szabályozza a díjfizetés elmulasztása esetében a szerződőt megillető póthatáridő kezdetét.

 A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

16. Kötelezi a Biztosítót, hogy az Allianz Otthonbiztosítás Plusz, valamint Allianz Online Otthonbiztosítás elnevezésű lakossági vagyonbiztosítási terméke szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) szabályozza a szerződő fél ajánlati kötöttségét;

b) rendelkezzen a Biztosító kockázatviselésének kezdete előtt bekövetkezett biztosítási esemény esetéről, mint szerződésmegszűnési okról

c) szabályozza a díjfizetés elmulasztása esetében a szerződőt megillető póthatáridő kezdetét;

d) ismertesse a szerződőt terhelő pótdíjak részletes tartalmát;

e) rögzítse a szerződőt megillető díjengedmény részletes tartalmát;

f) rendelkezzen a szerződő felet terhelő, a biztosított felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének időbeli korlátairól;

g) teljeskörűen szabályozza a közlési és változásbejelentési kötelezettség megsértése jogkövetkezményeinek korlátait;

h) a díjfizetés tartamának korlátját és a Biztosító ezzel összefüggő díjvisszatérítési kötelezettségét a szerződés megszűnésének valamennyi esetére határozza meg;

i) rögzítse a Biztosító szolgáltatása teljesítésének módját a szerződő és a biztosított személye eltérése esetére;

j) szabályozza, hogy mik a jogkövetkezményei annak, ha Biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, miközben nem térítette meg a teljes kárt;

k) szerepeltesse a kárenyhítési költségek megfizetésére vonatkozó szabályokat;

l) rendelkezzen a túlbiztosításra vonatkozó szabályok részeként az ezzel összefüggő díjleszállításról, díjvisszatérítésről is;

m) az Assistance biztosítások díja egyoldalú módosításának alapjául szolgáló okokat kimerítően határozza meg.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

17. Az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatban felhívja a Biztosítót, hogy

a) a hívásfogadásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tartsa be;

b) a panasznyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg;

c) az írásbeli panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

A fenti b) pontban szereplő felhívással kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

18. Az ügyfelek tájékoztatásához kapcsolódóan felhívja a Biztosítót, hogy

a) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén a termékismertető dokumentum tartalmára vonatkozó kötelező előírásokat mindenkor tartsa be;

b) az értékkövetés érvényesítéséről szóló levelekben az ügyfeleknek az értékkövetéssel kapcsolatban megillető jogaik tekintetében mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújtson;

c) a függő biztosításközvetítők vonatkozásában minden esetben gondoskodjon a szerződő fél felé, a biztosítási szerződés megkötését megelőzően fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettség – vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelő tartalommal történő – teljesítéséről;

d) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének minden esetben a jogszabályban foglaltak szerint tegyen eleget;

e) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében a károsult felé fennálló kártérítési javaslattételi, illetve válaszadási kötelezettségének minden esetben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

f) minden esetben bizonyítható módon szerezze be az ügyfelek külön nyilatkozatát a biztosítási szerződés megkötését megelőzően megkapott tájékoztatást illetően;

g) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartása be;

h) a biztosítási alapú befektetési termékeihez rendszeresített alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatát a jogszabályban előírt tartalmi elemek teljes körű figyelembevételével alakítsa ki, különös tekintettel annak érdemi, indokolást tartalmazó szövegrészeire;

i) a biztosítási alapú befektetési termékeihez rendszeresített alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatában a jogszabályi előírásnak mindenben megfelelő szöveggel szerepeltesse a rendszeres felülvizsgálattal kapcsolatos tájékoztatást;

j) a szerződés megkötése előtti írásbeli ügyfél-tájékoztatás során arról is adjon tájékoztatást, hogy az ügyfél az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti, amennyiben a biztosítási szerződés létrejöttének feltétele a leendő ügyfél orvosi vizsgálata.

A fenti a)-d) és h-j) pontokban foglalt felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

19. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben figyelmezteti a Biztosítót, hogy

a) ezzel kapcsolatos belső szabályzatát a mindenkor hatályos törvényi előírások figyelembe vételével készítse el;

b) valamennyi kijelölt személy jogszabályban meghatározott adatait a törvényi határidőben belül jelentse be a jogszabályban kijelölt hatóságnak.

20. Kötelezi a Biztosítót, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások mellé kínált AMA - Allianz Menedzselt eszközalap befektetési politikáját a származtatott pénzügyi eszközökbe történő befektetések alkalmazása tekintetében hozza összhangba a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

21. Kötelezi a Biztosítót 75.000.000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

22. Kötelezi a Biztosítót 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

23. Kötelezi (…), a Biztosító korábbi belső ellenőrzési vezetőjét 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint felügyeleti bírság megfizetésére.

24. Az eljárást (…), a Biztosító Hálózatirányítási igazgatósága volt vezetőjével szemben – tekintettel a Biztosítóval fennálló munkaviszonyának megszüntetésére – az eljárást intézkedés alkalmazása nélkül zárja le.

25. Az eljárást (…), a Biztosító igazgatóságának tagjával, valamint (…), a Biztosító volt megfelelőségi vezetőjével szemben intézkedés alkalmazása nélkül lezárja.

2018.09.10.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-28/2018. számú határozata

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

i. a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára;

ii. az írásbeli fogyasztói panaszok elutasítása esetén adjon tájékoztatást a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségekről.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2018.03.18.
 

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-18/2019. számú határozata

I. Az MNB az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során megállapította, hogy a Biztosító az Extrém Sportok Utasbiztosításra vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

II. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2018.03.07.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-13/2018. számú határozata

I. Az MNB az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során megállapította, hogy a Biztosító az Extrém Sportok Utasbiztosításra vonatkozó kereskedelmi kommunikációjában megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

II. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2018.01.11.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-3/2018. számú határozata

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően

a., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;

b., a fogyasztói panaszok teljes körű kivizsgálásának eredményéről – a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontja jogszabályban rögzített határidőn belüli megküldésével – minden esetben tájékoztassa a fogyasztókat.

II. Az MNB a Kérelmet az életbiztosítási szerződés megkötését megelőző tájékoztatás hiányosságára, valamint az életbiztosítási szerződés aktuális helyzetét bemutató tájékoztatás elmulasztására vonatkozó kifogások tekintetében, jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja.

III. Az MNB a Biztosítóval szemben

a., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző jogsértés megvalósítására tekintettel 400 000,- Ft, azaz négyszázezer forint összegű,

b., a fogyasztói panaszok jogszabályában rögzített határidőn túl történő, valamint nem teljes körű megválaszolásával megvalósított jogsértésekre figyelemmel 200 000,- Ft, azaz  kétszázezer forint összegű, mindösszesen 600 000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2017.12.20.

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-83/2017. számú határozata 

  1. Az MNB kötelezi a Biztosítót, hogy 2018. január 1. napjától alkalmazott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifájából a “Kármentes vezetők kedvezménye “ elnevezésű korrekciós tényezőt mellőzze, és az ennek megfelelően módosított díjtarifát 2 (kettő) munkanapon belül az MNB, a saját, valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján ismételten tegye közzé.
  2. Az MNB figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jövőben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáinak kialakítása során ne alkalmazzon olyan kedvezményt, amelyet a Biztosítónál már fennálló szerződéssel rendelkező üzemben tartó nem tud igénybe venni.
  3. Az MNB kötelezi a Biztosítót 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű bírság megfizetésére.

2017.04.10.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-25/2017. számú határozata 

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

III. Az MNB a Kérelemnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tárt fel, a Kérelem ezen részeit jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja.

2017.03.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-23/2017. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólíást, valamint a szerődés díjnemfizetés miatt történő megszűnéséről szóló értesítést mindenkor, határidőben küldje meg.

II. A Biztosítóval szemben – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás küldési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2017.02.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-13/2017. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

a., az írásbeli fogyasztói panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját minden esetben a panasz közlését követő harminc napon belül küldje meg a fogyasztók részére

b., az írásbeli fogyasztói panaszok elutasítása esetén mindenkor adjon tájékozatást a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségekről.

II. A Biztosítóval szemben – az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszablyi rendelkezések megsértésére tekintettel – 450 000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2016.10.28.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-72/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen

a., amennyiben a jogszabály a fogyasztói panaszról jegyzőkönyv felvételét írja elő, mindenkor gondoskodjon a jegyzőkönyvben a valóságnak megfelelő adatok rögzítéséről

b., a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésére, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

II. A Kérelmet a következő biztosítási időszakra várható biztosítási díjról történő tájékoztatás szabálytalanságával, illetve a fogyasztói panasz határidőn túli megválaszolásával kapcsolatos, valamint azon kifogás tekintetében, amely szerint a Biztosító díjtarifája jogsértő módon tesz különbséget az ő és a módosuló szerződések között ez utóbbiak hátrányára, jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

III. A Biztosítóval szemben az I.b) pontban foglalt jogsértésre tekintettel 300 000,- Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

2016.09.22.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-58/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés mindenkori betartására.

II. A Biztosítóval szemben – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértésére tekintettel – 700 000 Ft, azaz hétszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki

III. A Kérelemnek az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részét jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

2016.09.23.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-189/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. szeptember 23-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Ekler Ágnes Ibolya vezető állású személlyé (felügyelőbizottság tagja) történő megválasztását.

2016.08.31.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-181/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. augusztus 18-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Alexander Protsenko vezető állású személlyé (felügyelőbizottság tagja) történő megválasztását.

2016.08.31.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-180/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. augusztus 18-án az alábbi határozatot hozta.

Az MNB engedélyezi Petros Papanikolaou vezető állású személlyé (felügyelőbizottság elnöke) történő megválasztását.

2016.08.31.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-179/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. augusztus 18-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Susanne Irena Doboczky vezető állású személlyé (felügyelőbizottság tagja) történő megválasztását.

2016.08.29.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-199/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. szeptember 29-én az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Mészáros Szabolcs vezető állású személlyé (felügyelőbizottság tagja) történő megválasztását.

2016.08. 26.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-48/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót az írásbeli fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak minden esetben tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően, válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, továbbá a panaszra adott válaszát mindenkor határidőben küldje meg.

II. A Biztosítóval szemben – az írásbeli panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A Kérelemnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsglálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás soán jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részeit jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

2016.08.03.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-175/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. július 28-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Illés Ildikó egyéb vezető személlyé (belső ellenőr) történő kinevezését.

2016.08.03.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-175/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. július 28-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Illés Ildikó egyéb vezető személlyé (belső ellenőr) történő kinevezését.

2016.07.06.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-168/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) felé tett bejelentés alapján az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. június 29-én az alábbi határozatot hozta:

A Biztosító külföldi (szlovén) fióktelepe létesítésének helyével kapcsolatos adatokban történt változást az MNB nyilvántartásba vette.

2016.06.10.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-62/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB 2016. április 22-én az alábbi határozatot hozta:

 

Az MNB engedélyezi Alexander Protsenko vezető állású személlyé történő megválasztását.

2016.05.24.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-34/2016. számú határozata

1. Felhívom a Biztosítót, hogy az írásbeli panaszok megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindenkor betartására.

2. A Biztosítóval szemben az 1. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

2016.04.11.

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-25/2016. számú határozata

1. Felhívom a Biztosítót, hogy az írásbeli panaszok megválaszolása során mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezés megtartása mellett járjon el.

2. Az 1. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki a Biztosítóval szemben.

A Kérelemnek az azonnal ki nem vizsgálható szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részeit jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

2016.02.16. 

A Magyar Nemzeti Bank H-FK-II-B-7/2016. számú határozata

I. Felhívom a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esedékes díja meg nem fizetése esetén a díjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítást, valamint a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt történő megszűnéséről szóló értesítést a fogysztók részére igazolható módon küldje meg.

I/1. A Biztosítóval szemben az I. pontban foglalt jogszabálysértésekre tekintettel 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.  

II. A Kérelmet a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszak várható díjáról szóló tájékoztatás Biztosító általi elmulasztása tekintetében jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.

2016.08.03.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-175/2016. számú határozata

Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Biztosító) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB 2016. július 28-án az alábbi határozatot hozta:

Az MNB engedélyezi Illés Ildikó egyéb vezető személlyé (belső ellenőr) történő kinevezését.

2016.03.31.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-34/2016. számú függő hatályú határozata vezető állású személy megválasztásának engedélyezése tárgyában

Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., a továbbiakban: Kérelmező) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban MNB) 2016. március 3. napján – vezető állású személy megválasztásának engedélyezése tárgyában – benyújtott kérelemre (Kérelem) indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján, a sommás eljárás szabályait mellőzve, az MNB 2016. március 18-án az alábbi függő hatályú határozatot hozta:

I. A határozathoz kapcsolódó joghatások vonatkozásában meghatározott feltételek teljesülésétől függő hatállyal:

  1. A kérelmezett jog gyakorlása a Kérelmezőt megilleti, azaz a Kérelmező Alexander Protsenkót a felügyelőbizottság tagjaként megválaszthatja.
  2. 10.000,-Ft-ot, azaz tízezer forintot az MNB a Kérelmező részére megfizet.
  3. A Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól.

II. A fenti 1-3. pontokban meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások (így az 1. pontban meghatározott kérelmezett jog gyakorlása a Kérelmezőt akkor illeti meg, a 2. pontban meghatározott összeg megfizetésére abban az esetben kerül sor, valamint a 3. pont alapján a Kérelmező akkor mentesül az eljárási költségek megfizetése alól), amennyiben a Kérelem beérkezését követő 2 hónap elteltével (azaz legkésőbb 2016. május 3. napján) az MNB a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

A határozat jogerőre emelkedéséről az MNB értesíti mindazokat, akikkel a döntést közölte, és intézkedik a 2. pont szerinti összeg megfizetése iránt.

2016.03.10.

Közlemény

A Fővárosi Ítélőtábla az Ügyész felperes keresetére az Allianz Hungária Biztosító Zrt. alperes ellen indult perben a 2016. március 8-án kelt 16.Gf.40.001/2016/10. számú jogerős ítéletével megállapította, hogy az alperes ABH-12950/3. nyomtatványszámú „Allianz lakóközösség biztosítás” általános szerződési feltételeiben azon feltételek (20.11. pont és 28.11. pont), amelyek szerint

„A biztosító káridőponti avult éréken téríti meg a kár időpontjában 85 %-osnál nagyobb elhasználtságú közösségi ingóságok kárait”.,

az alperessel fogyasztói szerződést kötő valamennyi félre kiterjedő hatállyal mint tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelenek.

Az azonos megszövegezésű kikötések azért tisztességtelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztók hátrányára állapítja meg azáltal, hogy az alperes a biztosítási díj tekintetében értékkövetést alkalmazva a biztosítási díjat – a kárgyakoriságtól függetlenül –rendszeresen az árszínvonal változásához igazítja (indexálja), ezzel szemben a 85 %-osnál nagyobb elhasználtságú közösségi ingóságok kárait a fogyasztó részére már nem téríti meg, azaz az alperes korlátozott teljesítéséhez nem igazodik a fogyasztó díjfizetési kötelezettsége, továbbá azáltal, hogy a fogyasztó a szerződéskötéskor nem látja, és előre sem láthatja megfelelő  tájékoztatás hiányában, hogy a közösségi ingóságok milyen ütemben és mikor érik el a 85 %-ot meghaladó avultságot.”