Allianz Anti-korrupciós Program

Ahogy a világ pénzügyi szektorában piaci szereplőként jelen lévő Allianz vállalatok, úgy a magyarországi Allianz csoport is teljes mértékben kötelezi magát arra, hogy mind a Magyarországon, mind pedig nemzetközi szinten betartja a korrupció és megvesztegetés megakadályozását célzó jogszabályok rendelkezéseit és ennek érdekében szigorú és hatékony intézkedéseket tesz.

Ennek első lépéseként az Allianz SE Igazgatóság 2010. március 1-jén elfogadta az Allianz Anti-korrupciós Programot (AZACP), melynek célja, egy integrált, hatékony és csoportszinten egységes szabályokon és követelményeken alapuló eljárás fejlesztése és implementálása. Az Allianz Hungária Zrt. Igazgatósága 2010. május 25-i ülésén döntött az AZACP implementálásáról.

Az azóta eltelt időben számos helyi és csoportszintű kezdeményezéssel bővítettük a korrupcióellenes intézkedéseinket és bevezettük Anti-korrupciós szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk környezetünk kihívásainak és a nemzetközi elvárásoknak megfelelően. Programunk az alapelveket, a minimális elvárásokat pontosan és közérthetően fogalmazza meg a zéró tolerancia elve mellett.

Főbb területei

 • Kapcsolattartás kormányzati, önkormányzati képviselőkkel, tisztviselőkkel, valamint hivatalos személyekkel, ügymenetkönnyítő juttatások teljes tilalma
 • Kiszervezett tevékenység végzésére vonatkozó szabályok
 • Ajándékozásra és vendéglátásra vonatkozó előírások, szabályok, tilalmak
 • Allianz Csoport által szervezett illetve szponzorált rendezvényekre történő meghívás keretei
 • Compliance szempontú átvilágítás szerződött partnereink, beszállítóink, szakértőink és közvetítőink esetén
 • A függő biztosításközvetítőinkkel kötött megállapodás mellékleteként kötelezővé tett Viselkedési Kódex
 • Adományozások, szponzorálás, jótékonysági szerepvállalás szabályai
 • Anti-korrupciós záradékunk vagy üzletkötői viselkedési kódexünk minden partnerünkkel kötött szerződésnek része
 • Visszaélések bejelentésére biztosított csatorna, bejelentők védelme
 • Minden munkavállalóra kötelező oktatás, e-learning
 • A Program, a belső szabályzatok, magatartási kódexek rendszeres felülvizsgálata

Munkánk során a Korrupció-ellenes szabályzat rendelkezéseire figyelemmel, az anyavállalat erre vonatkozó elvárásának megfelelve járjunk el.

Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése

A kódex az alapelveket és a minimális elvárásokat pontosan és közérthetően fogalmazza meg. Miként a nemzetközi, úgy a magyarországi Allianz Csoport hírneve is az ügyfeleink, a részvényeseink, a munkatársaink és a közvélemény feddhetetlenségünkbe vetett bizalmán alapszik.

Az Allianz következetes a - korrupció és a megvesztegetés vonatkozásában szigorú tilalmat megfogalmazó - Kódexben lefektetett alapelvek betartásában. A kódex itt tölthető le:

Letöltés

Visszaélés-bejelentési rendszer

Az Allianz Csoport a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján, azzal összhangban visszaélés-bejelentési rendszert működtet (ún. Visszaélésjelző, Whistleblowing rendszer). A bejelentési rendszerbe az alábbi személyek jogosultak bejelentést tenni:

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Allianz Csoport tagjával, mint foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

b) az Allianz Csoport, mint foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az Allianz Csoport, mint foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c) az Allianz Csoport tagjával, mint foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

d) az Allianz Csoport tagjával, mint foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) az Allianz Csoport tagjával, mint foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f ) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Allianz Csoport tagjával, mint foglalkoztatóval megszűnt.

A Visszaélésjelző rendszer az Allianz Group irányelveivel összhangban a Viselkedési Kódexben, illetve bármely jogszabály vagy belső szabály megsértésében tapasztaltak bejelentésére szolgál, ideértve különösen a csalást, lopást, korrupciót, vesztegetést, adózási, könyvviteli, pénzügyi vagy versenyjogi rendellenességet megvalósító eseményt.

A bejelentés formája:

 • munkavállalók és megbízottak számára az erre a célra meghatározott e-mail címre írt tájékoztatás, vagy a „Visszaélésjelző fórum” igénybevétele,
 • bármely, a törvénynek megfelelő személy számára papíralapon (levélben) írt tájékoztatás a következő címre: 
  1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52., Compliance osztály.
 • A 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján bejelentésre jogosultak használhatják továbbá az Allianz Hungária Biztosító Zrt. online Visszaélés-bejelentő felületét is, mely az alábbi linken érhető el:
  Bejelentő felület

Ez a bejelentő csatorna valamennyi bejelentésre jogosult személy számára lehetőséget nyújt a jogszabályok, és belső szabályok vélelmezett megsértésének bizalmas bejelentésére. A bejelentéseket szigorúan bizalmasan kezeljük, és azt igény szerint a bejelentő teljesen név nélkül adhatja le.

Társaságunk a bejelentők figyelmét ezúton is felhívja a rosszhiszemű bejelentés 2023. évi XXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglalt következményeire. A jóhiszemű bejelentő által tett, de kivizsgálást követően utóbb a megalapozatlannak, tévesnek bizonyuló bejelentések nem járhatnak a bejelentőre nézve hátrányos következménnyel.

Az Allianz Hungária Zrt. minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a törvény értelmében mellőzhető a bejelentés kivizsgálása, amennyiben:

·         a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

·         a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,

·         a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

·         a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A Bejelentő adatait Társaságunk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy GDPR), továbbá a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. Amennyiben a bejelentő személyét sikerült tisztázni, a Társaság az adatokat bizalmasan tovább kezelheti. A bejelentési rendszerben az Allianz Csoport – a törvénnyel összhangban - különleges adatokat nem kezel. A bejelentési rendszerből az Allianz Csoport haladéktalanul törli a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az irányadó jogszabályok szerint nem kezelhető adatokat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat Társaságunk a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törli. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló munkajogi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a visszaélés-bejelentési rendszerben Társaságunk legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Az adatok külföldre történő továbbítására a fentiekben hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azok maradéktalan betartása esetén kerülhet sor.

Az Adatkezelő személyére, illetve az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás a www.allianz.hu/adatvedelem oldalon található.

A bejelentés kivizsgálására a törvény annak beérkezésétől számított 30 napot biztosít, amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. Az azonosítható bejelentőt a kivizsgálás eredményéről a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, valamint a megtett intézkedésekről a Társaság tájékoztatja.

A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, Társaságunk dönt a feljelentés megtételéről.