Szerepvállalási politika

A szerepvállalásra és annak gyakorlására vonatkozó stratégia

A jelen szerepvállalási politika a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a Biztosító szerepvállalási politikáját valamint Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről („ABAK-rendelet”) 37. cikke szerinti, a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáját foglalja össze. 

A Biztosító a saját eszközeit képező szavazati jogot biztosító eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására valamint a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlására vonatkozóan a részvényesi szerepvállalást az alábbiak szerint gyakorolja.

A Biztosító abban az esetben alkalmazza a 2019. évi LXVII. törvény és jelen Szerepvállalási politika előírásait, amennyiben a tulajdonában lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírjainak (továbbiakban. részvény) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

Releváns vállalati események nyomon követése

A Biztosító megbízza a vagyonkezelőt, hogy kövesse a vagyonkezelésre átadott portfóliók tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó vállalati eseményeket. A releváns információk elsődleges forrásai a vagyonkezelőtől és/vagy a Letétkezelőtől, osztalékfizetésről, rendes és rendkívüli közgyűlésekről, fontosabb vállalati eseményekről kapott értesítések.

A Biztosító amennyiben tudomására jut valamilyen részvényhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó információ (pl. közgyűlés), ahol a tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége meghaladja az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át, haladéktalanul értesíti a vagyonkezelőt a tudomására jutott információról, eseményről.

A vagyonkezelővel való kapcsolattartás és kommunikáció

A Biztosító munkatársai eseti jelleggel személyes találkozók keretében párbeszédet folytathatnak a vagyonkezelővel.

Szavazati jogok gyakorlása

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok megszerzése esetén a Biztosító megbízhatja a vagyonkezelőt, gyakorolja az értékpapírban foglalt tagsági jogokat. Amennyiben a Biztosító kifejezetten felkéri a vagyonkezelőt a képviseletre és ún. „egyedi mandátumlevél kíséretében” megbízza az vagyonkezelőt, a vagyonkezelő - figyelemmel a Ptk 3:255 §-nak rendelkezéseire - jogosult és köteles a Biztosító nevében eljárni és a jogokat belátása szerint gyakorolni. A Biztosító a meghatalmazást a Ptk. 3:255.§-ának megfelelően esetileg adhatja ki a vagyonkezelő részére.

A Biztosító portfóliójában lévő részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetében, amennyiben a vagyonkezelő eseti felkérést kap a szavazati jogok gyakorlására, a portfóliókezelő a Biztosító utasításainak megfelelően gyakorolja az értékpapír által megtestesített tagsági jogokat. Ebben az esetben a közgyűlést megelőzően a vagyonkezelő egyeztet a Biztosító kapcsolattartójával, hogy mely napirendi pontokban hogyan köteles szavazni. Az utasítás mandátumlevél formájában rögzítésre kerül. Amennyiben valamely közgyűlésen olyan “új napirendi pont” kerül felvételre, amelyre vonatkozóan a mandátumlevél nem tartalmaz meghatalmazást, akkor a vagyonkezelő elsődlegesen a Biztosító érdekei szerint jár el és szavaz, amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor tartózkodik a szavazástól.

A Biztosító a jogszabályi előírások alapján kérheti a vagyonkezelőt, hogy tájékoztassa a javára kezelt pénzügyi eszközök tekintetében gyakorolt szavazatokról.

Érdek-összeütközések kezelése

A Biztosító tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelő, vagy annak megbízottja a közgyűlésen való részvételkor több ügyfelet is képviselhet. Ilyenkor a vagyonkezelő felelőssége, hogy minden esetben mérlegelje az egyes ügyfelek (befektetési alapok, portfóliókezelt ügyfelek) érdekeit, befektetési politikáját. Amennyiben az érdekek, befektetési célok megegyeznek egy adott közgyűlésen, akkor a vagyonkezelő azonos módon fog eljárni/szavazni. Abban az esetben, amikor az egyes ügyfelek befektetési politikája eltérő álláspontok képviseletét irányozzák elő a vagyonkezelőnek, akkor minden ügyfél nevében a saját érdekének illetve utasításának megfelelően adja le a szavazatot a vagyonkezelő.

Nyilvánosságra hozatal helye

A Biztosító a jelen szerepvállalati politikát és a szerepvállalási politika végrehajtásáról való tájékoztatást a mindenkor hatályos honlapján (…) oldalon hozza nyilvánosságra első alkalommal 2021. április 30-ig, ezt követően évente április 30-ig.