Szerepvállalási politika

A szerepvállalásra és annak gyakorlására vonatkozó stratégia

A szerepvállalásra és annak gyakorlására vonatkozó stratégia

A jelen szerepvállalási politika a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján a Biztosító szerepvállalási politikáját, valamint a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáját foglalja össze. 
A Biztosító a saját eszközeit képező szavazati jogot biztosító eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, valamint a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlására vonatkozóan a részvényesi szerepvállalást az alábbiak szerint gyakorolja. 
A Biztosító abban az esetben alkalmazza a 2019. évi LXVII. törvény és jelen Szerepvállalási politika előírásait, amennyiben a tulajdonában lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírjainak (továbbiakban: részvény) összessége meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át.

Releváns vállalati események nyomon követése

A Biztosító megbízza a vagyonkezelőt, hogy kövesse a vagyonkezelésre átadott portfóliók tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó vállalati eseményeket. A releváns információk elsődleges forrásai a vagyonkezelőtől és/vagy a Letétkezelőtől, osztalékfizetésről, rendes és rendkívüli közgyűlésekről, fontosabb vállalati eseményekről kapott értesítések. 
A Biztosító, amennyiben tudomására jut valamilyen részvényhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó információ (pl. közgyűlés), ahol a tulajdonában lévő részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége meghaladja az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át, haladéktalanul értesíti a vagyonkezelőt a tudomására jutott információról, eseményről.

A vagyonkezelővel való kapcsolattartás és kommunikáció

A Biztosító munkatársai eseti jelleggel személyes találkozók keretében párbeszédet folytathatnak a vagyonkezelővel.

Szavazati jogok gyakorlása

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok megszerzése esetén a Biztosító megbízhatja a vagyonkezelőt, hogy gyakorolja az értékpapírban foglalt tagsági jogokat. Amennyiben a Biztosító kifejezetten felkéri a vagyonkezelőt a képviseletre és ún. „egyedi mandátumlevél kíséretében” megbízza a vagyonkezelőt, a vagyonkezelő - figyelemmel a Ptk 3:255 §-nak rendelkezéseire - jogosult és köteles a Biztosító nevében eljárni és a jogokat az alábbiak szerint gyakorolni. Ha nincs a mandátumlevélben utalás más részvényessel való együttműködésre, akkor az Alapkezelő a Biztosító utasítása keretein belül saját belátása szerint gyakorolhatja a szavazati jogot. A Biztosító a meghatalmazást a Ptk. 3:255.§-ának megfelelően esetileg adhatja ki a vagyonkezelő részére.
A Biztosító portfóliójában lévő részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetében, amennyiben a vagyonkezelő eseti felkérést kap a szavazati jogok gyakorlására, a portfóliókezelő a Biztosító utasításainak megfelelően gyakorolja az értékpapír által megtestesített tagsági jogokat. Ebben az esetben a közgyűlést megelőzően a vagyonkezelő egyeztet a Biztosító kapcsolattartójával, hogy mely napirendi pontokban hogyan köteles szavazni. Az utasítás mandátumlevél formájában rögzítésre kerül. Amennyiben valamely közgyűlésen olyan “új napirendi pont” kerül felvételre, amelyre vonatkozóan a mandátumlevél nem tartalmaz meghatalmazást, akkor a vagyonkezelő elsődlegesen a Biztosító érdekei szerint jár el és szavaz, amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor tartózkodik a szavazástól.
A Biztosító a jogszabályi előírások alapján kérheti a vagyonkezelőt, hogy tájékoztassa a javára kezelt pénzügyi eszközök tekintetében gyakorolt szavazatokról.

Érdek-összeütközések kezelése

A Biztosító tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelő, vagy annak megbízottja a közgyűlésen való részvételkor több ügyfelet is képviselhet. Ilyenkor a vagyonkezelő felelőssége, hogy minden esetben mérlegelje az egyes ügyfelek (befektetési alapok, portfóliókezelt ügyfelek) érdekeit, befektetési politikáját. Amennyiben az érdekek, befektetési célok megegyeznek egy adott közgyűlésen, akkor a vagyonkezelő azonos módon fog eljárni/szavazni. Abban az esetben, amikor az egyes ügyfelek befektetési politikája eltérő álláspontok képviseletét irányozzák elő a vagyonkezelőnek, akkor minden ügyfél nevében a saját érdekének, illetve utasításának megfelelően adja le a szavazatot a vagyonkezelő.

Nyilvánosságra hozatal helye

A Biztosító a jelen szerepvállalási politikát és a szerepvállalási politika végrehajtásáról való tájékoztatást a mindenkor hatályos honlapján (https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/rolunk/allianz-hungaria-zrt) oldalon hozza nyilvánosságra első alkalommal 2021. április 30-ig, ezt követően évente április 30-ig.

Az Allianz Hungária Zrt. szerepvállalási politikájának 2022. évi végrehajtásáról való  tájékoztatás

Az Allianz Hungária Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041356 adószám: 10337587-4-44, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., továbbiakban: Biztosító) a jelen tájékoztatást keretében tesz eleget a szerepvállalási politika végrehajtásáról történő, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 10 §- 12. §-aiban foglalt tájékoztatási kötelezettségénének a 2023-as év vonatkozásában.
A Biztosító a jogszabályi elvárásoknak megfelelően nyilvánosan is hozzáférhetővé tette honlapján a Szerepvállalási Politikáját az alábbi weboldalon: https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/rolunk/allianz-hungaria-zrt/szerepvallalasi-politika.html

A Biztosító a szerepvállalási politikát abban az esetben alkalmazza, ahol a Biztosító tulajdonát képező részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége meghaladja az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át.
A Biztosító értékpapír állományának döntő részének vagyonkezelését kihelyezte az Allianz Alapkezelőhöz (továbbiakban: vagyonkezelő).
A tagsági jogokat elsődlegesen a Biztosító gyakorolja. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására feljogosító értékpapírok megszerzése esetén a Biztosító megbízhatja a vagyonkezelőt, hogy az gyakorolja az értékpapírban foglalt tagsági jogokat. Amennyiben a Biztosító ún. „egyedi mandátumlevél”-ben kifejezetten felkéri a vagyonkezelőt a képviseletre, esetileg adja ki azt a vagyonkezelő részére.
A közgyűlést megelőzően a vagyonkezelő egyeztet a Biztosító kapcsolattartójával, hogy mely napirendi pontokban hogyan köteles szavazni. 

A szerepvállalási politika megvalósítása a 2023. naptári évben az alábbiak szerint történt:

Releváns vállalati események nyomon követése

A releváns információk elsődleges forrásai a Letétkezelőtől, osztalékfizetésről, rendes és rendkívüli közgyűlésekről, fontosabb vállalati eseményekről kapott értesítések voltak.
A Biztosító a meghatározott 5%-os szavazati jog arányt egyik kibocsátó esetében sem érte el 2023. évben.

A Biztosító szavazási magatartásának általános ismertetése és a legfontosabb szavazatok magyarázata

A Biztosító 2023. év során nem rendelkezett olyan értékpapírral, erre tekintettel a vagyonkezelő a Biztosító megbízásából nem vett részt olyan közgyűlésen, ahol a Biztosító tulajdonát képező részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége meghaladta volna az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át.
A Biztosító más részvényesekkel nem működött együtt 2023. év során.
A Biztosító a szavazásra vonatkozó információkat, amennyiben volt ilyen, a honlapján hozza nyilvánosságra.
A Biztosító részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásait nem vette igénybe 2023. év során.

A Befektetéssel érintett társaságokkal való kapcsolattartás és kommunikáció

A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd, a szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása a mindenkor hatályos Szerepvállalási Politika szerint történt.

A vagyonkezelővel való együttműködés, kapcsolattartás és kommunikáció:

A Törvény 12. § (1) bekezdésének megfelelően a Biztosító nyilvánosságra hozza az alábbiakat:

• A Biztosító és a vagyonkezelő között határozatlan időre kötött mindenkori Portfóliókezelési megbízási keretszerződés „Befektetési politika” melléklete tartalmazza az eszköz-forrás menedzsment alapján készített stratégiai eszközallokációt. 

• A Portfóliókezelési megbízási keretszerződés jelenleg közvetlen előírásokat és ehhez kapcsolódó eltérő díjazást nem tartalmaz annak ösztönzésére, hogy a vagyonkezelő a befektetési döntéseit a befektetést befogadó társaságok közép- és hosszú távú pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményének értékelései alapján hozza meg, valamint arra, hogy szerepet vállaljon a befektetést befogadó társaságokban azok teljesítményének közép- és hosszú távon történő javítása érdekében. A Biztosító azonban célul tűzte ki, hogy a Biztosító vagyona olyan társaságokba kerüljön befektetésre, amelyek szerepet vállalnak a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében, és erre tekintettel a fenntarthatósági kockázatokat integrálta a befektetési folyamatába, és azokat alkalmazza az általa meghatározott portfóliók esetén.

• A hosszú távú abszolút teljesítmény értékelésére a stratégiai eszközallokáció részét képező referencia indexek szolgálnak, ez a módszer a hosszú távú kötelezettségeinek profiljával és időtartamával összhangban áll és ennek alkalmazásával figyelembevételre kerül a hosszú távú abszolút teljesítmény;

• A vagyonkezelő a Biztosító részére negyedévente tájékoztatást ad a negyedéves költségekről, amely alapján a Biztosító mindenkor nyomon követi a portfólióforgalom vagyonkezelőnél felmerülő költségeit. Ezen túlmenően a Biztosító vizsgálja az elvárt portfólióforgalmat ill. annak nagyságrendjét;

• A vagyonkezelő tevékenysége és teljesítménye évente felülvizsgálatra kerül. 

Budapest, 2024. március 25.

Allianz Hungária Zrt.