Általános információk pénztártagoknak

ADÓKEDVEZMÉNY / TAGDÍJFIZETÉS / ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS
  

Az szja-törvény értelmében az egyéni- és munkáltatói befizetések, valamint az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után 20%-os, adó-visszatérítés vehető igénybe. Az adó-visszatérítés felső határa 150.000 Ft. Így a maximális adókedvezmény igénybevételéhez 750 ezer Ft éves önkéntes pénztári befizetést kell teljesíteni.

Ha önkéntes nyugdíjpénztári és/vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával és nyugdíjbiztosítással is rendelkezik, az adó-visszatérítés összege együttesen nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (1995. évi CXVII. (Szja) tv. 44/A; 44/D §).

Az önkéntes pénztári kedvezmény összegét az adóhatóság számlajóváírásként a Pénztártag által választott önkéntes pénztárba utalja.

A Pénztártag az adóbevallásában tett külön nyilatkozat (önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) alapján rendelkezhet az adó-visszatérítés átutalásáról.

A Pénztártag által igényelt visszatérítés összegének kiutalását az adóhatóság abban az esetben teljesíti, ha a Pénztártagnak nincs az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, illetve az adóbevallása alapján fizetendő adóját már megfizette és a befizetett adó összege a kedvezmény mértékét meghaladja.

Több, különböző típusú önkéntes pénztárban fennálló tagság esetén is csak egy pénztári számla jelölhető meg.

Annak érdekében, hogy az adóhatóság által átutalandó összeg Pénztárunknál vezetett egyéni nyugdíjszámláján jóváírásra kerüljön, az adóbevallás 23SZJA-03 lap 137. sorában szíveskedjen feltüntetni a Pénztár adatait.

Nyugdíjpénztárunk adatai a következők:

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószám: 18080966-2-42

Bankszámlaszám: 10918001-00000416-21970437

A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján az önkéntes pénztár kizárólag abban az esetben nem köteles a magánszemély részére kiállítani az önkéntes kölcsönös pénztári rendelkező nyilatkozathoz szükséges igazolást, ha a magánszemély az igazolás kiállításának időpontjában már nem tagja a pénztárnak, és tagsági viszonyát kilépéssel szüntette meg.

Más pénztárba történt évközi átlépés esetén az a pénztár ad igazolást a magánszemély részére, ahova kedvezményre jogosító befizetés történt (adott esetben a régi és az új pénztár is kiad adóigazolást).

Pénztárunk legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig megküldi – az adó-visszatérítéshez szükséges – adóigazolásokat, amelyek tartalmazzák a tárgyévi adó-visszatérítésre jogosító befizetéseket (egyéni és munkáltatói) és a jóváírt adományokat, valamint az esetleges adóköteles kifizetéseket.

Azon pénztártagjaink, akik feliratkoztak elektronikus iratküldésre, január hónapban e-mailben értesítést kapnak az adóigazolás és egyenlegértesítő elkészültéről és számlainformációs rendszerbe történő feltöltéséről. Ez esetben postán nem küldünk igazolást.

Azon pénztártagjaink, akik nem járultak hozzá az elektronikus iratküldéshez, a tárgyévet követő január hónap utolsó napjáig a nyilvántartásunkban szereplő levelezési címükre küldjük meg az igazolást.

Amennyiben az igazolás nem áll rendelkezésére, úgy ahhoz a legegyszerűbben és leggyorsabban az alábbiak szerint juthat hozzá.

 • Jelentkezzen vagy regisztráljon be a számlainformációs rendszerünkbe
 • Bejelentkezést követően a „Tárhely” menüpontban érheti el adóigazolását. Kizárólag az elektronikus irat feltöltéséhez megadott hozzájárulását követően töltheti le igazolását.

Kérjük, ne felejtse el az Ön által választott önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adószámát beírni a "Rendelkező nyilatkozat" megfelelő rovatába.

Ha a pénztártag az adóhatósági átutaláskor már nem tagja az általa címzettként megjelölt pénztárnak, csak abban az esetben kapja meg az adó-visszatérítést, ha más pénztárba átlépett vagy nyugdíjszolgáltatást igényelt. Amennyiben a tag időközben elhalálozott, akkor a kedvezményezett(ek)et, illetve az örökös(öke)t illeti meg ez az összeg. Egyéb esetekben a pénztár az átutalt összeget az adóhatóságnak köteles visszautalni.

Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből visszatérítés jár, azt a hibátlan adóbevallás benyújtásától számított 30 napon belül fizeti vissza a NAV.

Az adó-visszatérítés szabályairól az 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a rendelkezik

A tag egészségpénztári egyéni számláján fennálló számlakövetelésből elkülönített, és az adóévben a lekötés napjától számítva legalább 24 hónapra lekötött - az adóév utolsó napján lekötésként kimutatott - számlakövetelés összegének 10 százaléka a lekötés adóévében szintén igénybe vehető adókedvezményként, maximum 150 000 Ft.

Szintén a fenti összeghatáron belül az egészségpénztár tagjának egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből - a pénztártag megbízása alapján - a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös egészségpénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka is igénybe vehető adókedvezményként.

Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk adatai a következők:

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Adószám: 18116870-1-42

Bankszámlaszám: 18100002-00054029-21010015

A nyugdíjpénztári egységes (minimum) tagdíj összege 8000 Ft/hó 2024. január 1-től.

A tag egyéni számlájára a tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

 • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként
 • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként

A Belépési nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

A rendszeres minimum tagdíjon felül bármikor lehetőség van tetszőleges összegű eseti befizetések teljesítésére is.

A nyugdíjpénztár a tagdíjbefizetések összegét - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - három részre osztja:

 • Működési tartalékba: a működési költségek fedezésére
 • Likviditási tartalékba: a befektetési és demográfiai kockázatok kezelésére, a pénztár fizetőképességének fenntartására, stb.
 • Fedezeti tartalékba: a tag egyéni számlájára
A pénztár előzőekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Hatályos költséghányadok:
A pénztár előzőekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
NYP tagdíjfelosztás

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni. A nyugdíjpénztári egységes (minimum) tagdíj összege 8000 Ft/hó 2024. január 1-től.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

 • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel: Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét. Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat! Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsony bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció! 

  Felhívjuk figyelmét, hogy a bankkártyás fizetés során a befizetett összeg 1-2 munkanappal később kerül továbbításra a Pénztár központi számlaszámára. Az egyéni számlákra történő jóváírás további folyamatáról a „Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben” című tájékoztatónkban kaphat részletes magyarázatot.

 •  BEFIZETÉSEK KIMUTATÁSA A SZÁMLAINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN 
   BANKKÁRTYÁS TAGDÍJFIZETÉS 
   SZÁMLAINFORMÁCIÓK 
 • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Nyugdíjpénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18080966  illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről az Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak) nyomtatvány megküldésével értesítheti a Nyugdíjpénztárt.
  - Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437
 • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. 
  - Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437
 • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (QR-kódos fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.
 • Munkáltatói utalással: Ebben az esetben munkáltatója vállalja, hogy a tagdíjat munkabéréből havi rendszerességgel levonja, és tagsági azonosító száma vagy adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatónál kell kezdeményezni a dokumentumtárból letölthető nyomtatvány felhasználásával: 

A pénztár a belépési nyilatkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj megfizetését negyedéves gyakorisággal vizsgálja a pénztártagok számláján.  

Amennyiben az adott negyedéven belül nem, vagy csak részben történik meg az egységes tagdíj befizetése, akkor a pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát csökkenti (tagdíj-nemfizetés jogcímen történő levonás) a pénztár, és a levonást a működési és likviditási alap javára írja jóvá. A tagdíj-nemfizetés jogcímen történő levonást az alábbiak szerint hajtja végre a pénztár.

Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás mértéke nem haladhatja meg a megfelelő negyedéves időszakban keletkezett hozamot, valamint a tárgyév első napján érvényes, a választott levonási gyakoriságnak megfelelő negyedéves időszakra vonatkozó minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadával megegyező összeget. Ha a tárgynegyedévi hozam nem éri el a pénztár által levonható összeg mértékét, akkor a pénztár a különbözetet nem érvényesíti a korábbi negyedévi hozamok terhére. Ha a pénztár a tárgynegyedévi hozama terhére nem tud elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást érvényesíteni, akkor a pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást legfeljebb a tárgyidőszakot követő egy naptári év hozama terhére érvényesítheti. Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás során először a tárgyidőszakra vonatkozó hozamlevonás, majd ezt követően a korábbi időszakra vonatkozóan elmaradt hozamlevonások érvényesíthetőek.

A tag egyéni számlájára tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

 • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként, amelynek minimális összege 2021. január 1-től:  3.000 Ft/hó
 • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként
 • a tag által eseti jelleggel történt befizetésként tetszőleges összegben

A Belépés nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

Az új belépők és egy másik pénztárból átlépők esetében, a belépést követő első kéthavi befizetésből - a fenti költségfelosztáson felül - további 4.000 Ft kerül jóváírásra a működési tartalékon.

A minimális havi tagdíj: 3.000 Ft

EÖP tagdíjfelosztás

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

 

 

 • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel: Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét. Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!
 • Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben

 •   Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák). Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsonyabb bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció!
 • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18116870  illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről az Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak) nyomtatvány megküldésével értesítheti az Egészség- és Önsegélyező Pénztárt.
  - Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015                                            

 

 

 

 • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. 
  Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015     
 • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.
 • Munkáltatói utalással: Ebben az esetben munkáltatója vállalja, hogy a tagdíjat munkabéréből havi rendszerességgel levonja, és tagsági azonosító száma vagy adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatónál kell kezdeményezni a dokumentumtárból letölthető nyomtatvány felhasználásával: 

A pénztár a belépési nyilatkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj megfizetését negyedéves gyakorisággal vizsgálja a pénztártagok számláján.  

Amennyiben az adott negyedéven belül nem, vagy csak részben történik meg az egységes tagdíj befizetése, akkor a pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát csökkenti (tagdíj-nemfizetés jogcímen történő levonás) a pénztár, és a levonást a működési és likviditási alap javára írja jóvá. A tagdíj-nemfizetés jogcímen történő levonást az alábbiak szerint hajtja végre a pénztár.

Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás mértéke nem haladhatja meg a megfelelő negyedéves időszakban keletkezett hozamot, valamint a tárgyév első napján érvényes, a választott levonási gyakoriságnak megfelelő negyedéves időszakra vonatkozó minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadával megegyező összeget. Ha a tárgynegyedévi hozam nem éri el a pénztár által levonható összeg mértékét, akkor a pénztár a különbözetet nem érvényesíti a korábbi negyedévi hozamok terhére. Ha a pénztár a tárgynegyedévi hozama terhére nem tud elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást érvényesíteni, akkor a pénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást legfeljebb a tárgyidőszakot követő egy naptári év hozama terhére érvényesítheti. Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás során először a tárgyidőszakra vonatkozó hozamlevonás, majd ezt követően a korábbi időszakra vonatkozóan elmaradt hozamlevonások érvényesíthetőek.

Év végi tagdíjfizetés

Pénztáraink bankkártyás tagdíjfizetés alkalmazása 2023. december 27-e éjféltől 2024. január 1-je reggel 8 óráig nem érhető el

A hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint a tárgyévi adóigazolásban kizárólag azok az adó-visszatérítésre jogosító összegek szerepelhetnek, amelyek a tárgyév utolsó napjáig beérkeztek a Pénztár bankszámlájára.

Tekintettel arra, hogy 2023. december 27-ét követően - a bankkártyás fizetés pénzügyi rendezésének sajátosságai miatt - a befizetések pénztári bankszámlára történő tárgyévi beérkezése nem garantálható, ezért tagjaink érdekében 2023. december 27-e éjféltől  Pénztáraink az online bankkártyás tagdíjfizetés lehetőségét felfüggesztik.

A felfüggesztés időszakában banki átutalással teljesíthetnek még a 2023. évre vonatkozó befizetéseket pénztártagjaink.

A banki átutalásokat is célszerű minél előbb elindítani, de legkésőbb 2023. december 29-én. Az átutalás közlemény rovatában a tagsági azonosítószámot mindenképpen fel kell tüntetni.

Az online bankkártyás tagdíjfizetés 2024. január 1-jén reggel 8 órától ismét elérhető lesz.

A nyugdíjpénztári befizetések egyéni számlákon történő megjelenítése a banki tranzakciók teljesülésére vonatkozó határidőktől független.

Ennek oka, hogy a befizetéseket az egyéni számlákra könyvelést követően, a könyvelés napján érvényes árfolyamadatok birtokában lehet megjeleníteni.

Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerben az árfolyamok értékelése a letétkezelő által utólag, az értékelés napját követő második munkanapig bezáróan történik meg, és a pénztárak a kapott árfolyamadatokat csak az értékelés napját követő negyedik munkanaptól használhatják fel.

A fentiekről "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/A. §-sa rendelkezik.

Mindezek alapján a befizetés megjelenítése az egyéni számlákon az átutalás napjával nem megoldható.

Egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás befizetések általában a befizetéstől számított 5. munkanapon  jelennek meg a számlainformációs rendszerben.

Megértésüket köszönjük!

ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS

Ügyfél-azonosításának státuszáról - a honlapunkon keresztül is elérhető - számlainformációs rendszerünkön keresztül  kaphatnak információt.

A kötelező ügyfél-azonosítás részleteinek megismerése érdekében kérjük, olvassa alábbi tájékoztatóinkat.

ADATEGYEZTETÉS

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztári kifizetések teljesítésének feltétele, hogy a tag teljeskörű ügyfél-azonosítása megtörténjen.

A Pénztár által nyilvántartott adatai és nyilatkozatai naprakészségének biztosítása érdekében időnként ellenőrizze számlainformációs rendszerünkön keresztül vagy egyenlegértesítőjén rögzített adatainak helyességét.

Amennyiben azokban eltérést tapasztal, vagy a legutóbbi azonosítását követően a kiemelt közszereplői státuszát illetően változás történt, esetleg az okmányok cseréjére került sor, kérjük, hogy a töltse le a lentebb található adategyeztető nyilatkozatot, és hiánytalanul kitöltve küldje meg postai úton a Pénztár részére személyi

azonosító okmányának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatával.

A kitöltött nyomtatványt minősített elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátva, valamint a személyazonosító okmány és a lakcímkártya (lakcímet tartalmazó oldalának) szkennelt másolatát csatolva közvetlenül az e-mail címéről is megküldheti a Pénztár részére.

Az adategyeztetési eljárás célja a Pénztár által vezetett ügyfélnyilvántartás karbantartása, pontosítása, valamint az esetleges hibás adatok korrigálása. Az egyeztetett

adatok köre a pénztártagok személyes adatai mellett kiterjedhet az elérhetőségeinek egyeztetésére is (telefonszám, e-mail cím), amelyek a Pénztár szolgáltatásaival összefüggő kapcsolattartáshoz és azonosításhoz szükségesek.

Nyugdíjpénztári adategyeztető nyilatkozat AHNYP-13-1

Egészség- és önsegélyező pénztári adategyeztető nyilatkozat AHEOP-13-1

férfi dokumentummal
férfi dokumentummal
Nyugdíj- & Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyomtatványai, tájékoztatói, szabályzatai és egyéb fontos dokumentumok