Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Általános információk pénztártagoknak

ADÓKEDVEZMÉNY / TAGDÍJFIZETÉS / ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS
  

Az szja-törvény értelmében az egyéni- és munkáltatói befizetések, valamint az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után 20%-os, illetőleg egészségpénztári tagság esetén a tagi lekötés és prevenciós szolgáltatások után további 10 %-os adó-visszatérítés vehető igénybe.

Az adó-visszatérítés szabályairól az 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a rendelkezik.

Az önkéntes pénztári kedvezmény összegét az adóhatóság számlajóváírásként a Pénztártag által választott önkéntes pénztárba utalja. A Pénztártag az adóbevallásában tett külön nyilatkozat (önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) alapján rendelkezhet az adó-visszatérítés átutalásáról.

Több, különböző típusú önkéntes pénztárban fennálló tagság esetén is csak egy pénztári számla jelölhető meg. Ez bármely, a tárgyév utolsó napján az Ön nevén szereplő önkéntes pénztári számla lehet, amely a bevallás időpontjában még aktív, de feltétel még az is, hogy a megjelölt számlára a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító befizetésnek kellett érkeznie.

A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján az önkéntes pénztár kizárólag abban az esetben nem köteles a magánszemély részére kiállítani az önkéntes kölcsönös pénztári rendelkező nyilatkozathoz szükséges igazolást, ha a magánszemély az igazolás kiállításának időpontjában már nem tagja a pénztárnak, és tagsági viszonyát kilépéssel szüntette meg.

Más pénztárba történt évközi átlépés esetén az a pénztár ad igazolást a magánszemély részére, ahova kedvezményre jogosító befizetés történt (adott esetben a régi és az új pénztár is kiad adóigazolást).

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és/vagy az egészségpénztárba és/vagy az önsegélyező pénztárba befizetett, illetőleg jóváírt összeg meghatározott részének az egyéni számlájára utalásáról rendelkezhet a pénztártag magánszemély az adóbevallásában vagy az adóhatósági adómegállapításában, illetve a munkáltatói adómegállapításában.

Kérjük, ne felejtse el az Ön által választott önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlaszámát beírni a "Rendelkező nyilatkozat" megfelelő rovatába.

A pénztári adó-visszatérítés jövedelemhatártól és más adókedvezményektől függetlenül igénybe vehető.

Az igénybe vehető adó-visszatérítés felső határa 150.000 Ft. Így a maximális adókedvezmény igénybevételéhez 750 ezer Ft éves önkéntes pénztári befizetést kell teljesíteni.

A fenti adó-visszatérítés számításánál már nem kell arra figyelemmel lenni, hogy melyik pénztártípusba (nyugdíj-, egészség- vagy önsegélyező pénztárba) fizetett tagdíjat a pénztártag.

Az új szabályozás eredményeként akár egy adott pénztárba is befizethet a pénztártag az adóévben 750 ezer Ft-ot ahhoz, hogy a maximális, 150 ezer Ft-os adókedvezményt érvényesíteni tudja.

Az érvényesíthető adó-visszatérítés mértéke nem haladhatja meg a tag tárgyévi összevont adóalapja adójának az egyéb kedvezmények levonása után fennmaradó részét.

Az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a pénztártag egyéni számlájára a kedvezmény összegét, ha nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette.

Ha a pénztártag az adóhatósági átutaláskor már nem tagja az általa címzettként megjelölt pénztárnak, csak abban az esetben kapja meg az adó-visszatérítést, ha más pénztárba átlépett vagy nyugdíjat igényelt. Amennyiben a tag időközben elhalálozott, akkor a kedvezményezett(ek)et, illetve az örökös(öke)t illeti meg ez az összeg. Egyéb esetekben a pénztár az átutalt összeget az adóhatóságnak köteles visszautalni.

A tag egészségpénztári egyéni számláján fennálló számlakövetelésből elkülönített, és az adóévben a lekötés napjától számítva legalább 24 hónapra lekötött - az adóév utolsó napján lekötésként kimutatott - számlakövetelés összegének 10 százaléka a lekötés adóévében szintén igénybe vehető adókedvezményként, a fentiekben leírt felső összeghatárok figyelembe vételével.

Szintén a fenti összeghatáron belül az egészségpénztár tagjának egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből - a pénztártag megbízása alapján - a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös egészségpénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka is igénybe vehető adókedvezményként.

Csúsztassa balra a további információkért

Önkéntes nyugdíjpénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Adószám 18080966-2-42
Bankszámlaszám 10918001-00000416-21970437
Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám 18116870-1-42
Bankszámlaszám 18100002-00054029-21010015

Év végi tagdíjfizetés

Pénztáraink bankkártyás tagdíjfizetés alkalmazása 2020. december 28-a, hétfő éjféltől 2021. január 1-je, péntek reggel 8 óráig nem érhető el

A hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint a tárgyévi adóigazolásban kizárólag azok az adó-visszatérítésre jogosító összegek szerepelhetnek, amelyek a tárgyév utolsó napjáig beérkeztek a Pénztár bankszámlájára.

Tekintettel arra, hogy 2020. december 28-át követően - a bankkártyás fizetés pénzügyi rendezésének sajátosságai miatt - a befizetések pénztári bankszámlára történő tárgyévi beérkezése nem garantálható, ezért tagjaik érdekében 2020. december 28-a éjféltől  Pénztáraink az online bankkártyás tagdíjfizetés lehetőségét felfüggesztik.

A felfüggesztés időszakában banki átutalással teljesíthetnek még a 2020. évre vonatkozó befizetéseket pénztártagjaink.

A banki átutalásokat is célszerű minél előbb elindítani, de legkésőbb 2020. december 31-én 12.00 óráig. Az átutalás közlemény rovatába a tagsági azonosítószámot mindenképpen fel kell tüntetni.

Az online bankkártyás tagdíjfizetés 2021. január 1-jén, pénteken reggel 8 órától ismét elérhető lesz.

Amennyiben a pénztártag a belépési nyilazkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a pénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

Amennyiben a tagdíj éven belül előre megfizetése megtörtént, akkor mentesül a tag a hozamlevonás alól a tárgyévben. Egyéb esetben a tagdíjnemfizetés miatti hozamlevonás számításánál kizárólag a tárgynegyedévben befizetett tagdíjakat és a tárgynegyedévben elért befektetési hozamot lehet figyelembe venni. 

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát, nem tudja optimalizálni egészségügyi és szociális jellegű kiadásait, vagyis nem érvényesítheti a 20%-os adó-visszatérítésben rejlő lehetőségeket.

A nyugdíjpénztári befizetések egyéni számlákon történő megjelenítése a banki tranzakciók teljesülésére vonatkozó határidőktől független.

Ennek oka, hogy a befizetéseket az egyéni számlákra könyvelést követően, a könyvelés napján érvényes árfolyamadatok birtokában lehet megjeleníteni.

Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerben az árfolyamok értékelése a letétkezelő által utólag, az értékelés napját követő második munkanapig bezáróan történik meg, és a pénztárak a kapott árfolyamadatokat csak az értékelés napját követő negyedik munkanaptól használhatják fel.

A fentiekről "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/A. §-sa rendelkezik.

Mindezek alapján a befizetés megjelenítése az egyéni számlákon az átutalás napjával nem megoldható.

Egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás befizetések általában a befizetéstől számított 5. munkanapon  jelennek meg a számlainformációs rendszerben.

Megértésüket köszönjük!

Kérjük Tagjainkat, hogy olvassák el az alábbi tájékoztatókat.

Ügyfél-azonosításuk státuszáról honlapunkon keresztül is elérhető számlainformációs rendszerünkön keresztül (regisztráljanak) kaphatnak információt.

férfi dokumentummal
férfi dokumentummal
Nyugdíj- & Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyomtatványai, tájékoztatói, szabályzatai és egyéb fontos dokumentumok