Általános információk pénztártagoknak

ADÓKEDVEZMÉNY / TAGDÍJFIZETÉS / ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS
  

Az szja-törvény értelmében az egyéni- és munkáltatói befizetések, valamint az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után 20%-os, illetőleg egészségpénztári tagság esetén a tagi lekötés és prevenciós szolgáltatások után további 10 %-os adó-visszatérítés vehető igénybe.

Az adó-visszatérítés szabályairól az 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a rendelkezik.

Az önkéntes pénztári kedvezmény összegét az adóhatóság számlajóváírásként a Pénztártag által választott önkéntes pénztárba utalja. A Pénztártag az adóbevallásában tett külön nyilatkozat (önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) alapján rendelkezhet az adó-visszatérítés átutalásáról. A Pénztártag által igényelt visszatérítés összegének kiutalását az adóhatóság abban az esetben teljesíti, ha a Pénztártagnak nincs az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, illetve az adóbevallása alapján fizetendő adóját már megfizette és a befizetett adó összege a kedvezmény mértékét meghaladja.

Több, különböző típusú önkéntes pénztárban fennálló tagság esetén is csak egy pénztári számla jelölhető meg. Ez bármely, a tárgyév utolsó napján az Ön nevén szereplő önkéntes pénztári számla lehet, amely a bevallás időpontjában még aktív, de feltétel még az is, hogy a megjelölt számlára a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító befizetésnek kellett érkeznie.

A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján az önkéntes pénztár kizárólag abban az esetben nem köteles a magánszemély részére kiállítani az önkéntes kölcsönös pénztári rendelkező nyilatkozathoz szükséges igazolást, ha a magánszemély az igazolás kiállításának időpontjában már nem tagja a pénztárnak, és tagsági viszonyát kilépéssel szüntette meg.

Más pénztárba történt évközi átlépés esetén az a pénztár ad igazolást a magánszemély részére, ahova kedvezményre jogosító befizetés történt (adott esetben a régi és az új pénztár is kiad adóigazolást).

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és/vagy az egészségpénztárba és/vagy az önsegélyező pénztárba befizetett, illetőleg jóváírt összeg meghatározott részének az egyéni számlájára utalásáról rendelkezhet a pénztártag magánszemély az adóbevallásában vagy az adóhatósági adómegállapításában, illetve a munkáltatói adómegállapításában.

Kérjük, ne felejtse el az Ön által választott önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlaszámát beírni a "Rendelkező nyilatkozat" megfelelő rovatába.

A pénztári adó-visszatérítés jövedelemhatártól és más adókedvezményektől függetlenül igénybe vehető.

Az igénybe vehető adó-visszatérítés felső határa 150.000 Ft. Így a maximális adókedvezmény igénybevételéhez 750 ezer Ft éves önkéntes pénztári befizetést kell teljesíteni.

A fenti adó-visszatérítés számításánál már nem kell arra figyelemmel lenni, hogy melyik pénztártípusba (nyugdíj-, egészség- vagy önsegélyező pénztárba) fizetett tagdíjat a pénztártag.

Az új szabályozás eredményeként akár egy adott pénztárba is befizethet a pénztártag az adóévben 750 ezer Ft-ot ahhoz, hogy a maximális, 150 ezer Ft-os adókedvezményt érvényesíteni tudja.

Az érvényesíthető adó-visszatérítés mértéke nem haladhatja meg a tag tárgyévi összevont adóalapja adójának az egyéb kedvezmények levonása után fennmaradó részét.

Az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a pénztártag egyéni számlájára a kedvezmény összegét, ha nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette.

Ha a pénztártag az adóhatósági átutaláskor már nem tagja az általa címzettként megjelölt pénztárnak, csak abban az esetben kapja meg az adó-visszatérítést, ha más pénztárba átlépett vagy nyugdíjat igényelt. Amennyiben a tag időközben elhalálozott, akkor a kedvezményezett(ek)et, illetve az örökös(öke)t illeti meg ez az összeg. Egyéb esetekben a pénztár az átutalt összeget az adóhatóságnak köteles visszautalni.

A tag egészségpénztári egyéni számláján fennálló számlakövetelésből elkülönített, és az adóévben a lekötés napjától számítva legalább 24 hónapra lekötött - az adóév utolsó napján lekötésként kimutatott - számlakövetelés összegének 10 százaléka a lekötés adóévében szintén igénybe vehető adókedvezményként, a fentiekben leírt felső összeghatárok figyelembe vételével.

Szintén a fenti összeghatáron belül az egészségpénztár tagjának egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből - a pénztártag megbízása alapján - a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös egészségpénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka is igénybe vehető adókedvezményként.

Csúsztassa balra a további információkért

Önkéntes nyugdíjpénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Adószám 18080966-2-42
Bankszámlaszám 10918001-00000416-21970437
Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám 18116870-1-42
Bankszámlaszám 18100002-00054029-21010015

A tag egyéni számlájára tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

 • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként, amelynek egységes minimális összege:  6.000 Ft/hó (FIGYELEM! A Pénztár küldöttközgyűlésének határozata alapján az egységes, minimum fizetendő havi tagdíj összege 2024. január 1-től 8.000 Ft-ra változik.)
 • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként
 • a tag által eseti jelleggel történt befizetésként tetszőleges összegben

A Belépés nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

A nyugdíjpénztár a tagdíjbefizetések összegét - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - három részre osztja:

 • Működési tartalékba: a működési költségek fedezésére
 • Likviditási tartalékba: a befektetési és demográfiai kockázatok kezelésére, a pénztár fizetőképességének fenntartására, stb.
 • Fedezeti tartalékba: a tag egyéni számlájára

Csúsztassa balra a további információkért

Tagdíjbefizetések
Fedezeti tartalékba (egyéni számlára)
Működési tartalékba
Likviditási tartalékba
10.000 Ft éves befizetésig 90,0% 9,9% 0,1%
A 10.001 Ft és 120.000 Ft éves befizetés közötti részre 94,0% 5,9% 0,1%
A 120.001 Ft és 240.000 Ft éves befizetés közötti részre 96,0% 3,9% 0,1%
A 240.001 Ft és 500.000 Ft éves befizetés közötti részre 98,0% 1,9% 0,1%
Az 500.000 Ft éves befizetés fölötti részre 99,0% 0,9% 0,1%
A pénztár előzőekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni. Az egységes, minimum tagdíj összege 6 000 Ft/hó. (FIGYELEM! A Pénztár küldöttközgyűlésének határozata alapján az egységes, minimum fizetendő havi tagdíj összege 2024. január 1-től 8.000 Ft-ra változik.)

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

 • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel: Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét. Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat! Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsony bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció! 

  Felhívjuk figyelmét, hogy a bankkártyás fizetés során a befizetett összeg 1-2 munkanappal később kerül továbbításra a Pénztár központi számlaszámára. Az egyéni számlákra történő jóváírás további folyamatáról a „Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben” című tájékoztatónkban kaphat részletes magyarázatot.

 •  BEFIZETÉSEK KIMUTATÁSA A SZÁMLAINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN 
   BANKKÁRTYÁS TAGDÍJFIZETÉS 
   SZÁMLAINFORMÁCIÓK 
 • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Nyugdíjpénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18080966  illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről az Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak) nyomtatvány megküldésével értesítheti a Nyugdíjpénztárt.
  - Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437
 • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. 
  - Nyugdíjpénztárunk bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437
 • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (QR-kódos fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.
 • Munkáltatói utalással: Ebben az esetben munkáltatója vállalja, hogy a tagdíjat munkabéréből havi rendszerességgel levonja, és tagsági azonosító száma vagy adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatónál kell kezdeményezni a dokumentumtárból letölthető nyomtatvány felhasználásával: 
Amennyiben a pénztártag a belépési nyilatkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a pénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

Amennyiben a tagdíj éven belül előre megfizetése megtörtént, akkor mentesül a tag a hozamlevonás alól a tárgyévben. Egyéb esetben a tagdíjnemfizetés miatti hozamlevonás számításánál kizárólag a tárgynegyedévben befizetett tagdíjakat és a tárgynegyedévben elért befektetési hozamot lehet figyelembe venni. 

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát, nem tudja optimalizálni egészségügyi és szociális jellegű kiadásait, vagyis nem érvényesítheti a 20%-os adó-visszatérítésben rejlő lehetőségeket.

A tag egyéni számlájára tagdíjcélú befizetés több jogcímen teljesíthető:

 • rendszeresen megfizetett egyéni tagdíjként, amelynek minimális összege 2021. január 1-től:  3.000 Ft/hó
 • rendszeres munkáltatói hozzájárulásként
 • a tag által eseti jelleggel történt befizetésként tetszőleges összegben

A Belépés nyilatkozat aláírásával a pénztártag a rendszeres tagdíj megfizetésére kötelezi magát, amelyet a munkáltató részben vagy egészben átvállalhat.

Csúsztassa balra a további információkért

Tagdíjbefizetések
Egészségszámlára
Működési tartalékba
Likviditási tartalékba
150.000 Ft éves befizetésig 92,0% 7,99% 0,01%
150.001 Ft és 300.000 Ft éves befizetés közötti részre 95,0% 4,99% 0,01%
300.000 Ft éves befizetés fölötti részre 97,0% 2,99% 0,01%

Az új belépők és egy másik pénztárból átlépők esetében, a belépést követő első kéthavi befizetésből - a fenti költségfelosztáson felül - további 4.000 Ft kerül jóváírásra a működési tartalékon.

A minimális havi tagdíj: 3.000 Ft

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

A tagdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.

Eseti befizetés - az adott évben akár több alkalommal is - szabadon teljesíthető, így annak összege, a befizetés időpontja (napja), valamint gyakorisága a tag döntésétől függ.

A pénztártag saját tagdíjfizetés teljesítésével lehetőséget teremt arra, hogy a 20%-os mértékű adó-visszatérítés révén megtakarítása még inkább növekedhessen.

Kérjük gondoskodjon a tagdíj havonta történő rendszeres megfizetéséről!

 

 

 • Bankkártyás online tagdíjfizetéssel: Innen, a honlapról indítva, kényelmesen, egyszerűen, tranzakciós díj megfizetése alól mentesülve teljesítheti tagdíjfizetési kötelezettségét. Írja be a bankkártyás tagdíjfizetés alkalmával tagsági azonosító számát vagy adószámát, valamint a befizetni kívánt tagdíj összegét, és adja meg a bekért kártyainformációkat!
 • Befizetések kimutatása a számlainformációs rendszerben

 •   Számlainformációs rendszerünkben (Egyéni számlák). Fizetés előtt ellenőrizze bankkártyája limit beállítását, mert gyakran okoz problémát, hogy nagyobb összegű tagdíjbefizetéseknél az alacsonyabb bankkártya limitösszeg miatt nem sikerül a tranzakció!
 • Csoportos beszedési megbízással: Csoportos beszedési megbízás esetén tagdíját bankszámlájáról havonta lehívja a Pénztár. Ennek kezdeményezéséhez tájékoztatnia kell Pénztárunkat a díjlehívásra történő módosítási szándékáról, továbbá saját számlavezető bankjánál személyesen vagy annak netbank rendszerén keresztül online felhatalmaznia az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárt a vállalt tagdíjának havonta történő lehívására. A felhatalmazáson kérjük szíveskedjen feltüntetni a szolgáltató azonosító rovatban Pénztárunk azonosítószámát: A18116870  illetve az ügyfél azonosító rovatban az Ön pénztári tagsági azonosítószámát. A csoportos beszedési megbízás kezdeményezéséről az Adatmódosító nyilatkozat (pénztártagoknak) nyomtatvány megküldésével értesítheti az Egészség- és Önsegélyező Pénztárt.
  - Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015                                            

 

 

 

 • Átutalással: Rendszeres tagdíjának befizetésére – a kilenc számjegyből álló tagsági azonosító számának a közlemény rovatban történő feltüntetése mellett – számlavezető bankjában megbízást adhat. 
  Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015     
 • Névre szóló postai számlabefizetési megbízással (fehér csekkel), amelyet a Pénztártól igényelhet.
 • Munkáltatói utalással: Ebben az esetben munkáltatója vállalja, hogy a tagdíjat munkabéréből havi rendszerességgel levonja, és tagsági azonosító száma vagy adóazonosító jele megjelölésével a Pénztárnak átutalja. Fontos, hogy ezt a munkáltatónál kell kezdeményezni a dokumentumtárból letölthető nyomtatvány felhasználásával: 

A tagdíjfizetés elmulasztása és annak következményei

Amennyiben a pénztártag a belépési nyilazkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a pénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

Amennyiben a tagdíj éven belül előre megfizetése megtörtént, akkor mentesül a tag a hozamlevonás alól a tárgyévben. Egyéb esetben a tagdíjnemfizetés miatti hozamlevonás számításánál kizárólag a tárgynegyedévben befizetett tagdíjakat és a tárgynegyedévben elért befektetési hozamot lehet figyelembe venni. 

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát, nem tudja optimalizálni egészségügyi és szociális jellegű kiadásait, vagyis nem érvényesítheti a 20%-os adó-visszatérítésben rejlő lehetőségeket.

Év végi tagdíjfizetés

Pénztáraink bankkártyás tagdíjfizetés alkalmazása 2023. december 27-e éjféltől 2024. január 1-je reggel 8 óráig nem érhető el

A hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint a tárgyévi adóigazolásban kizárólag azok az adó-visszatérítésre jogosító összegek szerepelhetnek, amelyek a tárgyév utolsó napjáig beérkeztek a Pénztár bankszámlájára.

Tekintettel arra, hogy 2023. december 27-ét követően - a bankkártyás fizetés pénzügyi rendezésének sajátosságai miatt - a befizetések pénztári bankszámlára történő tárgyévi beérkezése nem garantálható, ezért tagjaink érdekében 2023. december 27-e éjféltől  Pénztáraink az online bankkártyás tagdíjfizetés lehetőségét felfüggesztik.

A felfüggesztés időszakában banki átutalással teljesíthetnek még a 2023. évre vonatkozó befizetéseket pénztártagjaink.

A banki átutalásokat is célszerű minél előbb elindítani, de legkésőbb 2023. december 29-én. Az átutalás közlemény rovatában a tagsági azonosítószámot mindenképpen fel kell tüntetni.

Az online bankkártyás tagdíjfizetés 2024. január 1-jén reggel 8 órától ismét elérhető lesz.

Amennyiben a pénztártag a belépési nyilatkozat aláírása alkalmával vállalt egységes (minimum) tagdíj időarányos megfizetését az adott negyedéven belül nem vagy csak részben teljesíti, akkor a tag egyéni számlájából levonásra kerül a meg nem fizetett tagdíjak működési és likviditási tartalékra eső része. A költséglevonás fedezete a pénztári vagyonkezelés során megtermelt hozam.

Amennyiben a tagdíj éven belül előre megfizetése megtörtént, akkor mentesül a tag a hozamlevonás alól a tárgyévben. 

A tagdíjfizetés elmulasztásával a pénztártag nem tudja megvalósítani taggá válásának alapvető célját, nem tudja megteremteni nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát, nem tudja optimalizálni egészségügyi és szociális jellegű kiadásait, vagyis nem érvényesítheti a 20%-os adó-visszatérítésben rejlő lehetőségeket.

A nyugdíjpénztári befizetések egyéni számlákon történő megjelenítése a banki tranzakciók teljesülésére vonatkozó határidőktől független.

Ennek oka, hogy a befizetéseket az egyéni számlákra könyvelést követően, a könyvelés napján érvényes árfolyamadatok birtokában lehet megjeleníteni.

Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerben az árfolyamok értékelése a letétkezelő által utólag, az értékelés napját követő második munkanapig bezáróan történik meg, és a pénztárak a kapott árfolyamadatokat csak az értékelés napját követő negyedik munkanaptól használhatják fel.

A fentiekről "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/A. §-sa rendelkezik.

Mindezek alapján a befizetés megjelenítése az egyéni számlákon az átutalás napjával nem megoldható.

Egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás befizetések általában a befizetéstől számított 5. munkanapon  jelennek meg a számlainformációs rendszerben.

Megértésüket köszönjük!

Kérjük Tagjainkat, hogy olvassák el az alábbi tájékoztatókat.

Ügyfél-azonosításuk státuszáról honlapunkon keresztül is elérhető számlainformációs rendszerünkön keresztül (regisztráljanak) kaphatnak információt.

ADATEGYEZTETÉS

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztári kifizetések teljesítésének feltétele, hogy a tag teljeskörű ügyfél-azonosítása megtörténjen.

A Pénztár által nyilvántartott adatai és nyilatkozatai naprakészségének biztosítása érdekében időnként ellenőrizze számlainformációs rendszerünkön keresztül vagy egyenlegértesítőjén rögzített adatainak helyességét.

Amennyiben azokban eltérést tapasztal, vagy a legutóbbi azonosítását követően a kiemelt közszereplői státuszát illetően változás történt, esetleg az okmányok cseréjére került sor, kérjük, hogy a töltse le a lentebb található adategyeztető nyilatkozatot, és hiánytalanul kitöltve küldje meg postai úton a Pénztár részére személyi

azonosító okmányának és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatával.

A kitöltött nyomtatványt minősített elektronikus aláírással, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel (AVDH) ellátva, valamint a személyazonosító okmány és a lakcímkártya (lakcímet tartalmazó oldalának) szkennelt másolatát csatolva közvetlenül az e-mail címéről is megküldheti a Pénztár részére.

Az adategyeztetési eljárás célja a Pénztár által vezetett ügyfélnyilvántartás karbantartása, pontosítása, valamint az esetleges hibás adatok korrigálása. Az egyeztetett

adatok köre a pénztártagok személyes adatai mellett kiterjedhet az elérhetőségeinek egyeztetésére is (telefonszám, e-mail cím), amelyek a Pénztár szolgáltatásaival összefüggő kapcsolattartáshoz és azonosításhoz szükségesek.

Nyugdíjpénztári adategyeztető nyilatkozat AHNYP-13-1

Egészség- és önsegélyező pénztári adategyeztető nyilatkozat AHEOP-13-1

férfi dokumentummal
férfi dokumentummal
Nyugdíj- & Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyomtatványai, tájékoztatói, szabályzatai és egyéb fontos dokumentumok