Általános információk pénztártagoknak

ADÓKEDVEZMÉNY / TAGDÍJFIZETÉS / ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS
Bankkártyás tagdíjfizetés Számlainformációk
  

Az szja-törvény értelmében az egyéni- és munkáltatói befizetések, valamint az egyéni számlán jóváírt támogatói adományok összege után 20%-os, illetőleg egészségpénztári tagság esetén a tagi lekötés és prevenciós szolgáltatások után további 10 %-os adó-visszatérítés vehető igénybe.

Az adó-visszatérítés szabályairól az 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a rendelkezik.

Az önkéntes pénztári kedvezmény összegét az adóhatóság számlajóváírásként a Pénztártag által választott önkéntes pénztárba utalja. A Pénztártag az adóbevallásában tett külön nyilatkozat (önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat) alapján rendelkezhet az adó-visszatérítés átutalásáról.

Több, különböző típusú önkéntes pénztárban fennálló tagság esetén is csak egy pénztári számla jelölhető meg. Ez bármely, a tárgyév utolsó napján az Ön nevén szereplő önkéntes pénztári számla lehet, amely a bevallás időpontjában még aktív, de feltétel még az is, hogy a megjelölt számlára a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító befizetésnek kellett érkeznie.

A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján az önkéntes pénztár kizárólag abban az esetben nem köteles a magánszemély részére kiállítani az önkéntes kölcsönös pénztári rendelkező nyilatkozathoz szükséges igazolást, ha a magánszemély az igazolás kiállításának időpontjában már nem tagja a pénztárnak, és tagsági viszonyát kilépéssel szüntette meg.

Más pénztárba történt évközi átlépés esetén az a pénztár ad igazolást a magánszemély részére, ahova kedvezményre jogosító befizetés történt (adott esetben a régi és az új pénztár is kiad adóigazolást).

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba és/vagy az egészségpénztárba és/vagy az önsegélyező pénztárba befizetett, illetőleg jóváírt összeg meghatározott részének az egyéni számlájára utalásáról rendelkezhet a pénztártag magánszemély az adóbevallásában vagy az adóhatósági adómegállapításában, illetve a munkáltatói adómegállapításában.

Kérjük, ne felejtse el az Ön által választott önkéntes kölcsönös biztosító pénztár bankszámlaszámát beírni a "Rendelkező nyilatkozat" megfelelő rovatába.

A pénztári adó-visszatérítés jövedelemhatártól és más adókedvezményektől függetlenül igénybe vehető.

Az igénybe vehető adó-visszatérítés felső határa 150.000 Ft. Így a maximális adókedvezmény igénybevételéhez 750 ezer Ft éves önkéntes pénztári befizetést kell teljesíteni.

A fenti adó-visszatérítés számításánál már nem kell arra figyelemmel lenni, hogy melyik pénztártípusba (nyugdíj-, egészség- vagy önsegélyező pénztárba) fizetett tagdíjat a pénztártag.

Az új szabályozás eredményeként akár egy adott pénztárba is befizethet a pénztártag az adóévben 750 ezer Ft-ot ahhoz, hogy a maximális, 150 ezer Ft-os adókedvezményt érvényesíteni tudja.

Az érvényesíthető adó-visszatérítés mértéke nem haladhatja meg a tag tárgyévi összevont adóalapja adójának az egyéb kedvezmények levonása után fennmaradó részét.

Az adóhatóság csak abban az esetben utalja át a pénztártag egyéni számlájára a kedvezmény összegét, ha nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette.

Ha a pénztártag az adóhatósági átutaláskor már nem tagja az általa címzettként megjelölt pénztárnak, csak abban az esetben kapja meg az adó-visszatérítést, ha más pénztárba átlépett vagy nyugdíjat igényelt. Amennyiben a tag időközben elhalálozott, akkor a kedvezményezett(ek)et, illetve az örökös(öke)t illeti meg ez az összeg. Egyéb esetekben a pénztár az átutalt összeget az adóhatóságnak köteles visszautalni.

A tag egészségpénztári egyéni számláján fennálló számlakövetelésből elkülönített, és az adóévben a lekötés napjától számítva legalább 24 hónapra lekötött - az adóév utolsó napján lekötésként kimutatott - számlakövetelés összegének 10 százaléka a lekötés adóévében szintén igénybe vehető adókedvezményként, a fentiekben leírt felső összeghatárok figyelembe vételével.

Szintén a fenti összeghatáron belül az egészségpénztár tagjának egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből - a pénztártag megbízása alapján - a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös egészségpénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka is igénybe vehető adókedvezményként.

Csúsztassa balra a további információkért

Önkéntes nyugdíjpénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár
Adószám 18080966-2-42
Bankszámlaszám 10918001-00000416-21970437
Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk adatai  
Név Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám 18116870-1-42
Bankszámlaszám 18100002-00054029-21010015

Bankkártyás tagdíjfizetés

A nyugdíjpénztári befizetések egyéni számlákon történő megjelenítése a banki tranzakciók teljesülésére vonatkozó határidőktől független.

Ennek oka, hogy a befizetéseket az egyéni számlákra könyvelést követően, a könyvelés napján érvényes árfolyamadatok birtokában lehet megjeleníteni.

Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszerben az árfolyamok értékelése a letétkezelő által utólag, az értékelés napját követő második munkanapig bezáróan történik meg, és a pénztárak a kapott árfolyamadatokat csak az értékelés napját követő negyedik munkanaptól használhatják fel.

A fentiekről "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/A. §-sa rendelkezik.

Mindezek alapján a befizetés megjelenítése az egyéni számlákon az átutalás napjával nem megoldható.

Egészség- és önsegélyező pénztári bankkártyás befizetések általában a befizetéstől számított 5. munkanapon  jelennek meg a számlainformációs rendszerben.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy a közelmúltban megküldött, azonosítással kapcsolatos megkereséseinket kiegészítve felhívjuk figyelmüket, hogy az Országgyűlés 2019. június 25-én módosította a "a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi LIII. törvényt, mely alapján az azonosítás elvégzésére nyitva álló határidő 2019. október 31-re módosult. Mindezzel párhuzamosan a módosult jogszabály előírja az érintett (nem azonosított) tagsági kör ismételt tájékoztatását többek között az azonosítás elmaradásának következményeirő és, az azonosítás elvégzésének módjáról.

Kérjük, keressék fel a honlapunkon keresztül elérhető számlainformációs rendszerünket (regisztráljanak), ahol tájékozódhatnak ügyfél-azonosításuk státuszáról.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy "a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), valamint az önkéntes pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank iránymutatásai alapján a Pénztár ügyfeleit - így pénztártagjait is - a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles.

A Pénztár egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez az alábbi esetekben / az alábbi ügyfelek esetén:

 • akinek a Munkáltató által "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg egészség- és önsegélyező pénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át;
 • a Munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a Pénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét;
 • a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét.

Az egyszerűsített azonosítási eljárás során a Pénztár a pénztártag személyes adatait köteles rögzíteni, ezen felül más intézkedés elvégzésére nincs szükség.

Az egyszerűsített ügyfél-azonosítási eljárás során a pénztártagnak az Egyéni számlák számlainformációs rendszerén  keresztül is lehetősége van adatainak módosítására.

Amennyiben az ügyfél a törvényben meghatározott limitet meghaladja, valamint a jogszabály a személyes megjelenést előírja, továbbá az alábbiakban részletezett, kifizetéssel járó szolgáltatások valamelyikét igényli, akkor a normál eljárás szabályai szerint kell őt azonosítani:

a) A belépéskor, de legkésőbb a pénztári szolgáltatások igénybevételét megelőzően;

b) a 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Pl: a rendszerben rögzített adatok nem egyeznek meg a bemutatott okmányban szereplő adatokkal (pl.: ügyfél neve megváltozott, lejárt okmány)

e) Az alábbi nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybevétele esetén a személyes ügyfél-azonosítás elvégzése minden alkalommal kötelező:

 • nyugdíjszolgáltatás igénybevétele
 • várakozási idő utáni szolgáltatás igénybevétele
 • más pénztárba történő átlépés esetén
 • a pénztártag elhalálozása esetén a pénztártag által jelölt kedvezményezettel, vagy a pénztártag örökösével való elszámolás
 • tagi kölcsön felvétele, valamint számlára terheléssel kért rendezése

f) Az alábbi egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevétele esetén a személyes ügyfél-azonosítás elvégzése kötelező: 

 • egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatás és egyéb kifizetés igényelése, illetve egészségkártya használata esetén
 • más pénztárba történő átlépés esetén
 • a tag elhalálozása esetén a pénztártag által jelölt kedvezményezettel, vagy a pénztártag örökösével való elszámolás
 • pénztárból történő kilépés esetén

Amennyiben a szolgáltatásra jogosult azonosítása nem történik meg, a Pénztárnak a jogszabályi előírások alapján meg kell tagadnia a szolgáltatás teljesítését.

Amennyiben a pénztártag tagsági jogviszonyához kapcsolódóan korábban már megtörtént a személyes ügyfél-azonosítási eljárás, akkor annak visszaigazolásáról a megújult Egyéni számlák számlainformációs rendszerében találhat tájékoztatást. Mielőtt tagjaink személyes ügyfél-azonosítási eljárást kezdeményeznének javasoljuk, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy azonosított tagjai-e az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnak és / vagy az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak!

Az ügyfél-azonosításról szóló információk a kiválasztott pénztártagsághoz tartozó Egyéni számlák számlainformációs rendszerének "Pénztártag adatai" menüpontjában, az "Ügyfél-azonosítási adatok" részben találhatók.

Az azonosítási eljárás lefolytatásához a pénztártag személyes megjelenése szükséges. A pénztártag a Pénztár bármelyik ügyfélkapcsolati pontján kezdeményezheti az azonosítás elvégzését. Az azonosítás alkalmával a pénztártag az azonosítást végző ügyintézőnek bemutatja személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját, pénztári tagsági azonosító számát (számait) és adóazonosító jelét, aki ezen dokumentumok alapján azonosítási adatlapot tölt ki, amelyet mind az ügyintéző, mind a pénztártag aláírásával hitelesít.

Minden természetes  személynek (külföldi és belföldi lakóhellyel rendelkezők esetében egyaránt) az azonosítási adatlap kitöltése mellett kötelező egy további nyilatkozat kitöltése arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott.

Ügyfél-azonosítás érdekében keresse fel:

A pénztártagnak az azonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazosító okmányát
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját)
 • pénztári tagsági azonosítószámát (számait)
 • adóazonosító jelét

A személyazonosító okmány lehet érvényes:

 • személyazonosító igazolvány (kártya)
 • személyi igazolvány (régi típusú)
 • útlevél vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély

Az ügyintéző a bemutatott okmányokról a Pmt. 7. § (8) rendelkezése alapján másolatot készít.

Amennyiben a pénztártag nem jelent meg (nem tud megjelenni) személyesen az azonosítási eljárásban (pl. tartósan külföldön tartózkodik), az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatát kell megküldenie a Pénztárnak.

A Pénztár részére megküldött okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

 • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
 • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az okiratok hiteles másolatának megküldése mellett szükséges egy további nyilatkozat kitöltése arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e. A pénztártag a szükséges nyomtatvány megküldését a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (+361-429-1-429), illetve elektronikusan az nypenztar@allianz.hu vagy az epenztar@allianz.hu email címre küldött levélben kérheti.

alt
alt
Nyugdíj- & Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyomtatványai, tájékoztatói, szabályzatai és egyéb fontos dokumentumok