Munkáltatóknak

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Munkáltatói partnereink rendelkezésére állnak kiemelt vállalati referenseink az ország egész területén.

Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal a munkáltatói szerződést, illetve a dolgozóik pénztártagságát érintő ügyekben. Referenseink elérhetőségeit és működési területüket a lenti táblázatban láthatják.

 

A béren kívüli juttatások keretében a munkáltatók dolgozóik önkéntes nyugdíjpénztári tagságát segíthetik, támogathatják. Átvállalhatják a pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettségeit munkáltatói hozzájárulás keretében, de arra is van lehetőség, hogy támogatói adományt adjanak munkavállalóik egy meghatározott körének.

A munkáltatói hozzájárulás folyósításának megkezdése előtt a munkáltató és a nyugdíjpénztár szerződéses keretek között köteles rendelkezni a tagdíjátvállalás szabályairól.

Tagdíjátvállalás megfizetése

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a befizetés általános szabályai szerint a tárgyhónap végéig. Nyugdíjpénztárunk UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000416-21970437 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében kérjük, tüntessék fel a munkáltatói adószámot és a befizetés vonatkozási időszakát.

Az egyes munkavállalókat (pénztártagot) megillető összegekről a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a munkáltató a nyugdíjpénztárt.

Szerződéskötés esetén, egyidejűleg csatolásra kerülő kötelező mellékletek:

 • Aláírási címpéldány
 • Azonosítási adatlap jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére AHNYP-5
 • Tájékoztató az adatszolgáltatásokról

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Örömmel értesítjük, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 2016. november 1-jétől lehetőséget biztosít a munkáltatói adatszolgáltatások online feltöltésére. Szolgáltatásunk célja, hogy a munkáltató által - a pénztártag-munkavállalói javára - teljesített munkáltatói tagdíj-hozzájárulások, egyéni tagdíjak, valamint adományok feldolgozása gyorsabban és az adatok hatékonyabb ellenőrzése mellett történjen meg.

Miért hasznos ingyenes szolgáltatásunk igénybevétele?

 • Teljes mértékű megfelelés az informatikai biztonsági szempontoknak (az e-mailen keresztül történt adatszolgáltatás nem biztonságos)
 • A legelterjedtebb fájl kiterjesztésekkel (xls, xlsx, txt, csv ) előállított adatszolgáltatások feltöltését teszi lehetővé
 • A feltöltött adatszolgáltatások bármikor megtekinthetők a tárgyévet megelőző év január 1-jéig visszamenőleg
 • Folyamatos visszajelzés az adatszolgáltatás feldolgozásának állapotáról
 • Automatikus tájékoztatás a munkáltató alkalmazásában álló pénztártagok kilépéséről, illetve belépéséről
 • Gyors és költségmentes adatszolgáltatás a postai megküldéshez képest
 • Pontos és gyors feldolgozás
 • Tetszőleges számú felhasználó regisztrálhat

Amennyiben munkáltatóként élni kíván új szolgáltatásunk által biztosított lehetőségekkel, akkor kérjük, hogy a dokumentumtárból letölthető "regisztrációs igénybejelentő nyomtatványt" - amelyben Munkáltató Partnereink megnevezhetik az adatszolgáltató felület használatára jogosult személyeket - kitöltve és cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 1242 Budapest, Pf. 471 postacímére.

A későbbiekben bármikor lehetőségük lesz új jogosult személy(ek) bejelentésére, illetőleg a jogosultság visszavonására.

A regisztrációs igénybejelentő nyomtatvány beérkezését és feldolgozását követően a Pénztár a Munkáltató által megnevezett, használatra feljogosított személy(ek) e-mail címére egy regisztrációs linket küld, melyre kattintva kezdeményezheti a regisztrációt.

Reméljük új szolgáltatásunk elnyeri tetszését.

Kérjük, hogy segítse munkánkat a Munkáltatói online felülettel kapcsolatos észrevételeivel, melyet a nypenztar@allianz.hu címre küldhet.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelt Munkáltató Partnerünk!

Az e-mailben teljesített adatszolgáltatások során kérjük a lentebb letölthető fájlokat használják.

Az excel minta sablonban az adóazonosító jel (CDV) kontroll ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az e-mailben történő adatszolgáltatás technikai leírása:

Az adatszolgáltatás során szöveges, ISO8859-2 kódrendszerű, vagy xls, xlsx, txt, csv formátumú adatállományokat tudunk fogadni, amelyek tartalmazzák a pénztártag egyedi azonosító számát (adóazonosító jelét), a pénztártag által fizetett tagdíj összegét, a munkáltató által átvállalt tagdíj, adomány összegét és a pénztártag nevét.

A fájl név a munkáltató KSH számának első 8 karakterével és a vonatkozási időszakkal kezdődjön a következők szerint: xxxxxxxx_EEEE-HH (ahol az xxxxxxxx: munkáltató KSH számának első 8 karaktere, EEEE: vonatkozási időszak éve, HH: vonatkozási időszak hónapja).

A vonatkozási időszak a tagdíj esedékes év és hónapszámát jelenti. Például, ha a tagdíjlista a 2016. március havi tagdíjakat tartalmazza, akkor az EEEE-HH értéke 2016-03.

Az adatszolgáltatásban az összeg oszlopok üres sorokat ne tartalmazzanak, kérjük azokat nullával feltölteni.

Amennyiben több tagdíjlistát szeretne küldeni, kérjük, hogy azokat külön e-mail üzenetben továbbítsa Pénztárunk részére. Egy e-mail üzenethez csak egy tagdíjlista csatolható, ez elősegíti az automatikus feldolgozást. Excel táblázat esetében csak az első munkalapon szerepelhetnek adatok.

Amennyiben csak adomány befizetést teljesít Nyugdíjpénztárunk felé, akkor kérjük, hogy a munkáltatói adatszolgáltatás adomány utalásához elnevezésű fájlt töltse ki.

Kérjük, hogy a fentiek alapján elkészített adatszolgáltatást a tagdij@allianz.hu címre küldjék, és a feldolgozás megkönnyítése érdekében a csatolt tagdíjlista elnevezésének pontos nevét (xxxxxxxx_EEEE-HH) az e-mail tárgyában is szíveskedjen feltüntetni.

Köszönjük együttműködését!

A béren kívüli juttatások keretében a munkáltatók dolgozóik egészség- és önsegélyező pénztári tagságát segíthetik, támogathatják. Átvállalhatják a pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettségeit munkáltatói hozzájárulás keretében, de arra is van lehetőség, hogy támogatói adományt adjanak munkavállalóik egy meghatározott körének.

A munkáltatói hozzájárulás folyósításának megkezdése előtt a munkáltató és a nyugdíjpénztár szerződéses keretek között köteles rendelkezni a tagdíjátvállalás szabályairól.

Tagdíjátvállalás megfizetése

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a befizetés általános szabályai szerint a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk MBH Bank Nyrt-nél (volt Takarékbank) vezetett 18100002-00054029-21010015 számú bankszámlájára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében kérjük, tüntessék fel a munkáltatói adószámot, valamint a befizetés vonatkozási időszakát.

Az egyes munkavállalókat (pénztártagot) megillető összegekről a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a munkáltató a nyugdíjpénztárt.

Tisztelt Munkáltató Partnerünk !

Munkavállalóik tagdíjbefizetéseit egy összegben, a tagdíjbefizetés általános szabályai szerint a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Egészség- és Önsegélyező Pénztárunk MBH Bank Nyrt-nél (volt Takarékbank) vezetett 18100002-00054029-21010015 számú bankszámlaszámára szíveskedjenek átutalni, és a közlemény rovatban a pontos azonosítás érdekében tüntessék fel a munkáltatói adószámot és a befizetés vonatkozási időszakát.

Kérjük, hogy e-mailben teljesített adatszolgáltatások során a fent letölthető fájlokat használják. Abban az esetben, ha ezektől eltérő formátumban tudja csak küldeni adatszolgáltatását, kérjük, jelezze az eptagdij@allianz.hu e-mail címen.

Az excel minta sablonban az adóazonosító jel (CDV) kontroll ellenőrzése automatikusan megtörténik.

Az e-mailben történő adatszolgáltatás technikai leírása:

Az adatszolgáltatás során szöveges, ISO8859-2 kódrendszerű, vagy xls formátumú adatállományokat tudunk fogadni, amelyek tartalmazzák a pénztártag egyedi azonosító számát (adóazonosító jelét), a pénztártag által fizetett tagdíj összegét, a munkáltató által átvállalt tagdíj összegét és a pénztártag nevét.

Az adatállomány fájl elnevezése tartalmazza a munkáltató KSH számának első 8 karakterét és a feldolgozott időszakot az alábbiak szerint: xxxxxxxx.EEHH (ahol az xxxxxxxx: a KSH szám, EE:a feldolgozott időszak évének utolsó két számjegye, HH: a feldolgozott időszak hónapja). A feldolgozott időszak a tagdíj esedékes év- és hónapszámát jelenti. Például ha az adatállomány a 2016. január havi tagdíjakat tartalmazza, akkor az EEHH értéke 1601.

Kérjük, hogy a fentiek alapján elkészített adatszolgáltatást az eptagdij@allianz.hu címre küldjék, és a feldolgozás megkönnyítése érdekében az e-mail a tárgy rovatban szíveskedjenek feltüntetni a következőket: a munkáltató neve, a tagdíj vonatkozási időszaka, valamint az „egészség- és önsegélyező pénztár tagdíjlista” feliratot.

Az adatszolgáltatás bizonylatolása:

Az adatszolgáltatás bizonylatolásához kérjük, az ugyancsak fent letölthető bizonylatot is szíveskedjenek megküldeni, az alábbi tartalommal: a tételsorok száma, a feldolgozott időszak dátuma (évszám, hónap), az egyéni tagdíjvállalások összege összesen, a munkáltató által átvállalt tagdíj összege összesen, tagdíjak mindösszesen, a kiállítás dátuma, a készítő aláírása, a jóváhagyó aláírása, a kiállító bélyegzője.

A jóváhagyó egyben aláírásával egy nyilatkozatot is tesz, melyben vállalja az adatszolgáltatás hitelességét.

Az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár adószáma: 18116870-1-42.

Köszönjük együttműködését!