Gyakran Ismételt Kérdések

Allianz Alapkezelő Zrt.

Gyakran Ismételt Kérdések

Befektetési alapokat kezelő, megfelelő szakértői háttérrel rendelkező vállalat, amely rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével. Nálunk ezt a szerepet az Allianz Alapkezelő Zrt. tölti be, melynek 100%-os tulajdonosa az Allianz Hungária Biztosító Zrt.

A befektetési alap a kis- és nagybefektetők összegyűjtött megtakarítása, amelyeket felkészült pénzügyi szakemberek kezelnek. A befektetések koncentrálásának több előnye van: a nagyobb tőke könnyebben megosztható különböző befektetési lehetőségek között, a befektetett összegek könnyebben kezelhetők, és lényegesen csökkenthető a befektetések kockázata. A befektetők az alap hozamából befizetett tőkéjük arányában részesednek.

Mit tesz az alapkezelő a befektető pénzével?

Az Alap befektetési politikájában meghatározott céloknak megfelelően befekteti. (jellemzően  állampapírokba, kötvényekbe, részvényekbe, pénzpiaci instrumentumokba.)

Hogy lehet meghatározni egy alap árfolyamát?

Nettó eszközértéket kell osztani a befektetési jegyek számával, így kapjuk meg az egy jegyre jutó nettó eszközértéket, azaz az árfolyamot.

A befektetési alap vagyonának kötelezettségekkel csökkentett értéke. Az ügyfelek által befizetett vagyontömeg és annak befektetések révén elért hozadékai/kamatai az alapra jutó költségekkel csökkentett értéke.
Az Alapok Tájékoztatójában, mely elérhető a forgalmazási helyeken, és a www.allianz.hu honlapon.
A forgalmazási helyeken, internetes portálokon (pl a privatbankar.hu, portfolio.hu, bamosz.hu) keresztül, egyes gazdasági újságokban. Az Allianz alapok árfolyamairól az Allianz.hu internetes portálon is tájékozódhat.
Az alapok forgalmazási helyein (bankfiókok) nyitvatartási időben de az üzleti órák után leadott megbízások a következő munkanappal kerülnek feldolgozásra.
Az egyes befektetési alapok különböző kockázati szintet képviselnek, így Ügyfeleinknek próbálunk olyan időtávot javasolni, amely a tapasztalataink alapján megfelelő ezen kockázatok kivédésére, és optimális hozamot biztosítanak.
A benchmark egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam vagy piaci index, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a referencia index olyan mögöttes értékpapírpiac átlagos összetételét tükrözze, ami a lehető legnagyobb hasonlóságot mutatja az értékelni kívánt befektetéssel. A benchmark egyrészt segít a befektetőknek abban, hogy a piacon lévő több, azonos befektetési politikát folytató alap teljesítményét összemérhessék, így döntéseiket könnyebben meghozhassák, másrészt iránymutatást ad a befektetési alapkezelő teljesítményének megítélésében is.
Vásárláskor bizonyos darabszámú virtuális értékpapírt vásárol. Ha a tulajdonában lévő értékpapírok darabszámát beszorozza az aktuális árfolyammal megkapja befektetésének piaci értékét.
Honlapunkon megtalálja a minden hónapban frissülő portfóliójelentést, amely az alap fontosabb adatait, összetételét, az elmúlt időszakok hozamait, és fontosabb eseményeit szemlélteti számokban és grafikusan is.
Ha az állampapír-piaci hozamok emelkednek az a fix kamatra megvásárolt állampapírok árfolyamait kedvezőtlenül érinti, tehát az ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alap árfolyama is csökken.
Igen, szükséges.
Forduljon a forgalmazóhoz

Csúsztassa balra a további információkért

Alap Az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap.
ÁKK Zrt. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Állampapír  A magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Befektetési alap Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.
Befektetési jegy Befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.
Befektető Az a személy, aki a Befektetési jegyet megvásárolja.
BUX A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.
Dematerializált értékpapír A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.
DJ Eurostoxx 50 Európa fejlett országainak tőzsdéin jegyzett 50 legjelentősebb részvény árfolyamából számított index.
Duration Hátralévő átlagos futamidő.
Értékpapírszámla  A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.
Felügyelet Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete).
Forgalmazó Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.
Hátralévő átlagos futamidő Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.
Hpt. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.
Keler Zrt. KELER Központi Értéktár  Zrt.
Kezelési szabályzat Tájékoztató részét képező, a befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum.
Kibocsátó Az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt Allianz Rövid Kötvény Alap; Allianz Kötvény Befektetési Alap; Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap.
Közzétételi hely www.allianz.hu honlap.
Letétkezelés A pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat.
Likvid eszköz A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét.
MAX Az egy évnél hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index.
MSCI GEM A Morgan Stanley Capital International által számolt, a fejlődő országok tőzsdéin jegyzett részvények árfolyamaiból számolt részvényindex.
MNB Magyar Nemzeti Bank
Nettó eszközérték A befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.
Nyitott pozíció A befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke.
Portfólió Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az Alapkezelő saját döntése alapján, az alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki.
Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Repó- és fordított repóügylet Minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron.
RMAX A három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index.
Saját tőke A befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos.
S&P500 Az USA-ban jegyzett 500 legjelentősebb részvény árfolyamából számított index.
Szja. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.
Tájékoztató Azon dokumentum, amely az Alapra vonatkozóan a Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat.
Tőzsde Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Tpt. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
Ügyfél Az a személy, aki a Bszt. valamint a Kbftv. alapján az Alapkezelőtől e törvények hatálya alá tartozó szolgáltatásokat vesz igénybe, ide nem értve a befektetőt.
ZMAX Rövid futamidejű Zérókupon Magyar Állampapír Index, melyben a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott, hat hónapnál rövidebb futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok találhatók.