Hasznos információk

Kérdése van? 

Hívja pénztárainkat!

06-1-429-1-429

Bankszámlaszámok

Nyugdíjpénztári számla: 10918001-00000416-21970437

Egészség- és önsegélyező pénztári számla: 18100002-00054029-21010015

 • Telefonszám
 • Számlaszámaink
 • Szolgáltatásaink

Tájékoztató a kötelező ügyfél azonosításról

Tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat, hogy a közelmúltban megküldött, azonosítással kapcsolatos megkereséseinket kiegészítve felhívjuk figyelmüket, hogy az Országgyűlés 2019. június 25-én módosította a "a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi LIII. törvényt, mely alapján az azonosítás elvégzésére nyitva álló határidő 2019. október 31-re módosult. Mindezzel párhuzamosan a módosult jogszabály előírja az érintett (nem azonosított) tagsági kör ismételt tájékoztatását többek között az azonosítás elmaradásának következményeirő és, az azonosítás elvégzésének módjáról.

Kérjük, keressék fel a honlapunkon keresztül elérhető számlainformációs rendszerünket (regisztráljanak), ahol tájékozódhatnak ügyfél-azonosításuk státuszáról.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy "a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról" szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), valamint az önkéntes pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank iránymutatásai alapján a Pénztár ügyfeleit - így pénztártagjait is - a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles.

  Egyszerűsített ügyfél-azonosítási eljárás
   (személyes megjelenés nem szükséges)

A Pénztár egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez az alábbi esetekben / az alábbi ügyfelek esetén:

 • akinek a Munkáltató által "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg egészség- és önsegélyező pénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át;
 • a Munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, "az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról" szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a Pénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét;
 • a pénztártag által a pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét.

Egyéni számlák Számlainformáció

Tekintse meg egyéni számláinak alakulását, adóvisszatérítésre jogosító befizetéseit, valamint ügyfél-azonosítása állapotát! Aktualizálja személyes adatait!

Az egyszerűsített azonosítási eljárás során a Pénztár a pénztártag személyes adatait köteles rögzíteni, ezen felül más intézkedés elvégzésére nincs szükség.

Az egyszerűsített ügyfél-azonosítási eljárás során a pénztártagnak az Egyéni számlák számlainformációs rendszerén keresztül is lehetősége van adatainak módosítására.

  Normál ügyfél-azonosítási eljárás
   (személyes megjelenés szükséges)

Amennyiben az ügyfél a törvényben meghatározott limitet meghaladja, valamint a jogszabály a személyes megjelenést előírja, továbbá az alábbiakban részletezett, kifizetéssel járó szolgáltatások valamelyikét igényli, akkor a normál eljárás szabályai szerint kell őt azonosítani:

a) A belépéskor, de legkésőbb a pénztári szolgáltatások igénybevételét megelőzően;

b) a 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Pl: a rendszerben rögzített adatok nem egyeznek meg a bemutatott okmányban szereplő adatokkal (pl.: ügyfél neve megváltozott, lejárt okmány)

e) Az alábbi nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybevétele esetén a személyes ügyfél-azonosítás elvégzése minden alkalommal kötelező:

 • nyugdíjszolgáltatás igénybevétele
 • várakozási idő utáni szolgáltatás igénybevétele
 • más pénztárba történő átlépés esetén
 • a pénztártag elhalálozása esetén a pénztártag által jelölt kedvezményezettel, vagy a pénztártag örökösével való elszámolás
 • tagi kölcsön felvétele, valamint számlára terheléssel kért rendezése

f) Az alábbi egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybevétele esetén a személyes ügyfél-azonosítás elvégzése kötelező: 

 • egészség- és önsegélyező pénztári szolgáltatás és egyéb kifizetés igényelése, illetve egészségkártya használata esetén
 • más pénztárba történő átlépés esetén
 • a tag elhalálozása esetén a pénztártag által jelölt kedvezményezettel, vagy a pénztártag örökösével való elszámolás
 • pénztárból történő kilépés esetén

Amennyiben a szolgáltatásra jogosult azonosítása nem történik meg, a Pénztárnak a jogszabályi előírások alapján meg kell tagadnia a szolgáltatás teljesítését.

  Információk és visszaigazolás az ügyfél-azonosítás teljesítéséről

Amennyiben a pénztártag tagsági jogviszonyához kapcsolódóan korábban már megtörtént a személyes ügyfél-azonosítási eljárás, akkor annak visszaigazolásáról a megújult Egyéni számlák számlainformációs rendszerében találhat tájékoztatást. Mielőtt tagjaink személyes ügyfél-azonosítási eljárást kezdeményeznének javasoljuk, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy azonosított tagjai-e az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnak és / vagy az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak!

Az ügyfél-azonosításról szóló információk a kiválasztott pénztártagsághoz tartozó Egyéni számlák számlainformációs rendszerének "Pénztártag adatai" menüpontjában, az "Ügyfél-azonosítási adatok" részben találhatók.

  Miként történik a tag azonosítása

Az azonosítási eljárás lefolytatásához a pénztártag személyes megjelenése szükséges. A pénztártag a Pénztár bármelyik ügyfélkapcsolati pontján kezdeményezheti az azonosítás elvégzését. Az azonosítás alkalmával a pénztártag az azonosítást végző ügyintézőnek bemutatja személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját, pénztári tagsági azonosító számát (számait) és adóazonosító jelét, aki ezen dokumentumok alapján azonosítási adatlapot tölt ki, amelyet mind az ügyintéző, mind a pénztártag aláírásával hitelesít.

Minden természetes  személynek (külföldi és belföldi lakóhellyel rendelkezők esetében egyaránt) az azonosítási adatlap kitöltése mellett kötelező egy további nyilatkozat kitöltése arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e, és ha igen, jövedelme miből származott.

Ügyfél-azonosítás érdekében keresse fel:

 • a Központi Ügyfélszolgálatot (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) vagy
 • az Allianz Hungária Zrt. ügyfélkapcsolati pontjainak valamelyikét vagy

Ügyfélkapcsolati pontok / Fióklista megtekinthető itt

  Mit kell magával hoznia az azonosításhoz a tagnak

A pénztártagnak az azonosítás alkalmával be kell mutatnia:

 • személyazosító okmányát
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját)
 • pénztári tagsági azonosítószámát (számait)
 • adóazonosító jelét

A személyazonosító okmány lehet érvényes:

 • személyazonosító igazolvány (kártya)
 • személyi igazolvány (régi típusú)
 • útlevél vagy
 • kártyaformátumú vezetői engedély

Az ügyintéző a bemutatott okmányokról a Pmt. 7. § (8) rendelkezése alapján másolatot készít.

  Személyesen meg nem jelenő ügyfél az azonosítási eljárásban

Amennyiben a pénztártag nem jelent meg (nem tud megjelenni) személyesen az azonosítási eljárásban (pl. tartósan külföldön tartózkodik), az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatát kell megküldenie a Pénztárnak.

A Pénztár részére megküldött okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

 • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
 • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az okiratok hiteles másolatának megküldése mellett szükséges egy további nyilatkozat kitöltése arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e. A pénztártag a szükséges nyomtatvány megküldését a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (+361-429-1-429), illetve elektronikusan az nypenztar@allianz.hu vagy az epenztar@allianz.hu email címre küldött levélben kérheti.