Szolgáltatásaink

Intézze biztosítása ügyeit kényelmesen, online, sorban állás nélkül!

Ügyfélportál

Kérdése van? 

Hívjon minket!

vezetékes:         +36 (1) 421-1-421

Telenor:             +36 (20) 554-4-421

Telekom:            +36 (30) 421-1-421

Vodafone:          +36 (70) 421-1-421

 • Ügyfélportál
 • Kapcsolat
 • Hasznos

Lakásbiztosítás és lakóközösség-biztosítás kárbejelentés

Mit kell tenni, ha megtörtént a baj?

Az Allianz Biztosítási Kalauz ezen részében bemutatjuk, mit kell tenni egy káresemény bekövetkezésekor.

Online kárbejelentés

Internetes felületünkön akár otthonról, sorban állás nélkül bejelentheti otthon és lakóközösség biztosítási szerződéséhez kapcsolódó kárügyeit. 

További kárbejelentési lehetőségek:

  • Kárbejelentés telefonon (belföldről): +36 (1/30/70) 421-1-421, +36 (20) 554-4-421

(hétköznapokon - csütörtök kivételével - 8.00-18.00, csütörtökön 8.00-20.00)

  

Kárrendezési útmutató

 • A kár bejelentése a biztosítónál

 • Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

 • A kárrendezéshez általában szükséges dokumentumok

 • A biztosító által alkalmazott eljárások

 • A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

 • A kárigény elévülése

 • Hasznos tippek, ha káresemény történt

 • Indukciós villámkárral kapcsolatos gyakori kérdések

 • Ügyfél-tájékoztató üvegkárokhoz

 • Ügyfél-tájékoztató villámcsapás károkhoz

A kár bejelentése a biztosítónál

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik, hogy a feltételek alapján a káresemény téríthető-e. Ha a kár rendezéséhez helyszíni szemle szükséges, akkor kárszakértőnk a szemle időpontjának egyeztetése érdekében telefonon vagy írásban felveszi Önnel a kapcsolatot.

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek: • a biztosítási szerződés száma,
 • az Ön neve, címe, telefonszáma,
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás),
 • a kár Ön által becsült összege,
 • a hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)

Az ügyintézésre vonatkozó fontosabb határidők

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

Halál és baleseti kár esetén kérjük 8 munkanapon belül jelezze kárigényét.

A kárbejelentést követően szakértőink amint tudnak, jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Kérjük, hogy a kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja a kár helyszínét változatlanul, a károsodott vagyontárgy állapotán ne változtasson, vagy csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben tegye azt. Erre a kárbejelentés tartalmának ellenőrzése miatt van szükség.
Amennyiben az 5. munkanapon sem kezdjük meg a kárrendezést, akkor Ön intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket kérjük, hogy további 30 napig őrizze meg változatlan állapotban.

A minél gyorsabb kárrendezés érdekében a betöréseslopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a rendőrségen is. Mindez különösen azért fontos, mert a rendőrséget is érintő kárügyekben a kárrendezéshez szükségünk van a rendőrség által kiállított dokumentumokra is.

A kárrendezéshez általában szükséges dokumentumok

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak káresettől és a létrejött szerződéstől  függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

TUK záradékot tartalmazó Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén

A lakóközösség döntése alapján, a külön tulajdonú épületrészben bekövetkezett kár térítését abban az esetben utalja a biztosító a tulajdonos/biztosított részére, ha rendelkezik az ingatlanára eső lakóközösségi biztosítási díj rendezettségéről szóló, a közös képviselő által kiállított igazolással. Ennek hiányában a kártérítés a lakóközösség számlájára kerül.

Tűz-, robbanás és nagyobb elemi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • az építésügyi hatóság által kiadott bontási határozat (ha bontani kell)
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák, alaprajzok, fotók

Közvetlen villámcsapás

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák 

Villámcsapás indukciós hatása ( Ügyféltájékoztató villámcsapás károkhoz)

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák

Csőtörés- és beázáskárok

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • károkozói nyilatkozat szomszédos ingatlan felől érkező víz által okozott károk esetén

Felelősségi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista (károsultként)
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák (károsultként)
 • károkozói nyilatkozat (károsultként vagy károkozóként)

Baleset

 • orvosi szakvélemény
 • halotti anyakönyvi kivonat (baleseti halál esetén)
 • kórházi zárójelentés (kórházi kezelés esetén)
 • táppénzes igazolás másolata
 • öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés (baleseti halál esetén)

Betöréses lopás, rablás

 • az eltulajdonított ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • rendőrségi feljelentés
 • számlák, garanciajegyek, adásvételi szerződés, fotók

A biztosító által alkalmazott eljárások

Helyszíni szemlét nem igénylő károk

 • a kisebb összegű üvegkár 
 • a zárcsere költségtérítése 
 • a bankkártya-letiltás
 • a baleseti halál 
 • a baleseti maradandó egészségkárosodás
 • a baleseti múlékony egészségkárosodás és 
 • a baleseti kórházi kezelés

Helyszíni szemlét igénylő károk

esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést.
A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, amelyben közösen Önnel tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül.

Amennyiben Ön, mint biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, kérjük, adjon meghatalmazást az Önt helyettesítő személynek.

Meghatalmazás helyszíni szemléhez

Telefonos kárrendezés

A kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében telefonos kárrendezési lehetőség is igénybe vehető az alábbi kisebb összegű károknál (naptári évenként egy alkalommal):

 • a felhőszakadás, jégverés, vihar és villámcsapás
 • a csőtörés és beázás
 • a villámcsapás indukciós hatása miatt bekövetkező károk

Amennyiben Ön nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor helyszíni szemlére van szükség, amelynek időpontját munkatársunk egyezteti Önnel.

A kártérítés kifizetésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámla számra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre.

Szolgáltatásunk az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes.Ha Ön a kártérítési összeg kifizetéséhez valamilyen igazoló okiratot köteles bemutatni, akkor a határidőt attól a naptól számítjuk, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett.

Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt, és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak zálogjogosult lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a biztosítottnak (zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

TUK záradékot tartalmazó Allianz Lakóközösség-biztosítás Plusz szerződés esetén

A lakóközösség döntése alapján, a külön tulajdonú épületrészben bekövetkezett kár térítését abban az esetben utalja a biztosító a tulajdonos/biztosított részére, ha rendelkezik az ingatlanára eső lakóközösségi biztosítási díj rendezettségéről szóló, a közös képviselő által kiállított igazolással. Ennek hiányában a kártérítés a lakóközösség számlájára kerül.

A kárigény elévülése

Miután a felmérések és a kárszámítás alapján kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

 • vagyon- és balesetbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt.
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárnak, ill. a kárigénynek Önnel való közlésétől számított 1 év alatt évülnek el.

Hasznos tippek, ha káresemény történt

Tennivalók a kár helyszínén

A káresemény felfedezése után győződjön meg arról, hogy van-e közvetlen életveszély. Ha személyi sérülés történt, a legfontosabb feladat a mentők, tűzoltók értesítése. A károsodott vagyontárgyak állapotában a kárfelvétel időpontjáig, de legalább a kárbejelentéstől számított 5. napig ne változtasson. Természetesen a kár enyhítése fontos, ezért pl. csőtörés esetén a víz szivárgását, ömlését szüntesse meg, de a szemléig ne falazza be a felbontott falrészt. Ha a csőtörés teljes helyreállítása még a kárszakértői szemle előtt szükségessé válik, a törött csődarabot őrizze meg és mutassa be a szakértőnek.

Hatóságok értesítése

Tűz, robbanás esetén a tűzoltókat a 105-ös telefonszámon mindenképpen értesíteni kell. (még az eloltott tűzről is) Betöréses lopás, rablás esetén a legfontosabb, hogy az eseményt az illetékes rendőrkapitányságon jelentse be személyesen vagy telefonon a 107-es számon. A rendőrségi nyomozás általában 30–60 napot vesz igénybe, ezután „nyomozást megszüntető határozatot” adnak ki, melynek eredeti példányát a kár végleges lezárásához a biztosítóhoz el kell juttatni.

A biztosító értesítése

A káresemény bekövetkezését minél előbb, legkésőbb az észlelésétől számított 2 munkanapon belül jelentse be a biztosítónak.

Helyszíni szemle

A kárbejelentést követően szakértőink amint tudnak, jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdekében.

Indukciós villámkárral kapcsolatos gyakori kérdések

Az alábbi dokumentumban elolvashatja az indukciós villámkárral kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre a választ.

Indukciós villámkárral kapcsolatos leggyakrabban ismételt kérdések

Ügyfél-tájékoztató üvegkárokhoz

Az alábbi dokumentum letöltésével elolvashatja a legfontosabb tudnivalókat az üvegkárokkal kapcsolatban.

Ügyfél-tájékoztató üvegkárokhoz

Ügyfél-tájékoztató villámcsapás károkhoz

Az alábbi dokumentum letöltésével elolvashatja a legfontosabb tudnivalókat a villámkárokkal kapcsolatban.

Ügyfél-tájékoztató villámcsapás károkhoz