2018.10.17.

H-JÉ-II-B-63/2018. számú határozat

1. Az irányítási rendszerével összefüggésben a Biztosítót

a) kötelezi, hogy a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személyekre a jogszabályban meghatározott kizárólagos feladatokon kívül más feladatokat ne telepítsen;

b) kötelezi, hogy a megfelelőségi feladatkört a belső szabályzataiban áttekinthetően rögzítse, annak felelősségi köreit egyértelműen határozza meg, és megfelelően határolja el más feladatkörökétől, figyelmezteti továbbá, hogy a megfelelőségi feladatkört és az azokkal kapcsolatos jelentési rendszereket mindenkor oly módon foglalja a szervezeti struktúrába, hogy azzal biztosítsa annak mentességét azoktól a befolyásoktól, amelyek veszélyeztethetik a feladatkör képességét, hogy objektív, tisztességes és független módon lássa el kötelezettségeit

c) kötelezi, hogy a kockázatkezelési feladatkört és az azokkal kapcsolatos jelentési rendszereket oly módon foglalja a szervezeti struktúrába, hogy azzal biztosítsa annak mentességét azoktól a befolyásoktól, amelyek veszélyeztethetik a feladatkör képességét, hogy objektív, tisztességes és független módon lássa el kötelezettségeit, valamint figyelmezteti, hogy a kockázatkezelési feladatkörre vonatkozó működési és beszámolási szabályokat mindenkor az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően határozza meg.

d) figyelmezteti, hogy felügyelőbizottsága ügyrendjét és gyakorlatát az ülések gyakorisága tekintetében mindenkor feleltesse meg a jogszabályi rendelkezéseknek;

e) kötelezi, hogy a „Risk Comittee” összetételét minden belső szabályzatában egységesen határozza meg;

f) kötelezi, hogy a megfelelőségi feladatkör feladatait érintő belső szabályzatokat a belsővisszaélés-gyanús ügyek kivizsgálása és a felülvizsgálatok lefolytatása tekintetében egészítse ki.

Az a)-c) és e)-f) pontban foglalt kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

2. Figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jövőben olyan biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységet, amelyhez a felügyeleti hatóság előzetes engedélye szükséges, csak az engedély birtokában végezzen.

A tevékenysége egyes elemeinek kiszervezésével kapcsolatban a Biztosítót

a) figyelmezteti, hogy a jövőben jogszabály szerint kiszervezésnek minősülő valamennyi tevékenységet kiszervezésként kezeljen;

b) figyelmezteti, hogy a jövőben a kiszervezésre vonatkozó belső szabályzatában mindenkor a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és egyértelműen definiálja és rögzítse kiemelten fontos feladatköreit;

c) kötelezi, hogy hozzon létre olyan kiszervezési nyilvántartást, mely a kiszervezési tárgyú szerződések megfelelő tartalmú nyilvántartását és az e szerződésekkel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek ellenőrzését maradéktalanul biztosítja;

d) figyelmezteti, hogy a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezését, valamint a kiszervezés tartalmában bekövetkezett változást a jövőben minden esetben a jogszabályi határidőben jelentse be; továbbá kötelezi, hogy az ez idáig bejelenteni elmulasztott kiemelten fontos feladatkörre, illetve tevékenységre vonatkozó kiszervezések tekintetében teljesítse bejelentési kötelezettségét;

e) kötelezi, hogy a csoportos hitelfedezeti személybiztosítási terméke kapcsán a szerződő által végzett állománykezelési tevékenységet kiszervezésként kezelje, gyakorlatát feleltesse meg az ehhez kapcsolódó valamennyi jogszabályi előírásnak;

f) kötelezi, hogy a kiszervezési tárgyú szerződéseiben a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezzen a szolgáltatót megillető felmondási jog feltételeiről;

g) kötelezi, hogy a kiszervezési tárgyú szerződéseiben a kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szabályozza.

A fenti, c)-g) alpontokban kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

4. Kötelezi a Biztosítót, hogy a termékértékesítési tevékenységével összefüggésben alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító eleget tegyen a biztosításközvetítők belső nyilvántartásával és felügyeleti nyilvántartásba vételével kapcsolatos kötelezettségeinek

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

5. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékével összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy a Biztosító

a) – az esedékességtől számított harminc napon belül – eleget tegyen az üzemben tartó felé fennálló, az esedékességig meg nem fizetett biztosítási díj teljesítésére irányuló felszólítási kötelezettségének;

b) – a jogszabályban előírt határidőben – teljesítse a megszűnt szerződések esetében az üzemben tartó felé fennálló értesítési kötelezettségét;

c) a felügyeleti ellenőrzések során képes legyen a felügyeleti hatóság számára időszerű és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni a szerződésekről, illetve azokkal kapcsolatos műveletekről;

d) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a szerződés megkötése és megszűnése tekintetében a kötvény- és a kárnyilvántartó szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének;

e) ne fogadjon el olyan ajánlatot, amely kockázatviselésének kezdete megelőzi az ajánlat Biztosítóval szembeni hatályosulását;

f) a szünetelés tartama alatt díjnemfizetés miatt megszűnt szerződéseket e minőségüknek megfelelően kezelje;

g) a szerződés szünetelésének tényét a szünetelés kezdetekor díjhátralékos szerződések esetében is nyilvántartsa;

h) – tizenöt napon belül – teljesítse az üzemben tartó felé fennálló értesítési kötelezettségét, ha az üzemben tartó közlése alapján a szerződés besorolásához szükséges adatok a biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók;

i) a szerződő üzemben tartónak a szerződés megkötésekor fennálló közlési vagy együttműködési kötelezettségének megsértése esetén a Biztosító a szerződés díját legfeljebb a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napon belül módosítsa;

j) – a jogszabály által előírt határidőben – eleget tegyen a benyújtott kárigények megválaszolására vonatkozó kötelezettségének;

k) maga nyomtassa ki a Zöldkártyát az ügyfelei részére.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

6. Az életbiztosítási termékeivel összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy alakítson ki olyan szabályozást, valamint hozzon létre és működtessen olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban maradéktalanul lehetővé teszi, hogy

a) az ún. Egylapos ajánlatokat a kockázatelbírálási határidőn belül továbbítsák a Biztosítóhoz;

b) a Biztosító az orvosi vizsgálatot nem igénylő esetekben a kockázatelbírálást az ajánlat hatályosulását követő 15 napon belül elvégezze;

c) a szerződés megszűnésének időpontjaként azt a napot tartsa nyilván, amelynek elteltével a szerződés megszűnt;

d) a unit-linked életbiztosítások esetében a szerződőt a számláján történt jóváírásokról valós tájékoztatást kapjon.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

7. Kötelezi a Biztosítót, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződéseinek állománykezelése területén alakítson ki és működtessen olyan szabályozást, továbbá olyan nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszert, amely lehetővé teszi a szerződésekkel, illetve azok keretében nyújtott fedezetekkel kapcsolatos adatok és események – érdemi ellenőrzést követő – teljes körű rögzítését, az adatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

8. Az informatikai rendszerének védelmével kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy készítsen olyan helyreállítási terveket, továbbá mentési rendet, amelyek az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik. Ennek keretében egyértelmű és dokumentált döntéssel oldja fel az üzleti hatáselemzésben elvárt és a teljesített legnagyobb kiesési idők közötti ellentmondást, és gondoskodjon az üzleti hatáselemzésben elfogadott legnagyobb kiesési időknek megfelelő helyreállítási időkről; határozza meg az adatmentések elvárt gyakoriságát az egyes alkalmazások esetén, valamint gondoskodjon az elvárásoknak megfelelő mentési beállításokról; mindezeket dokumentációval és teszteléssel igazolja.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

Az egyes termékeinek díjkalkulációjával összefüggésben kötelezi a Biztosítót, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően

a) a csoportos hitelfedezeti biztosítás termékének díjkalkulációjában a díjszámítás módját egyértelműen és részletesen rögzítse;

b) az Allianz Otthonbiztosítás Plusz és Allianz Online Otthonbiztosítás megnevezésű lakásbiztosítási termékei díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását a díjkalkuláció változása esetén is egyértelműen és részletesen tüntesse fel;

c) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását a díjkalkuláció változása esetén is egyértelműen és részletesen tüntesse fel;

d) Allianz Casco gépjármű-vagyonbiztosítási termékének díjkalkulációjában a díjkalkulációs elv leírását az egyértelműen és részletesen rögzítse;

e) a nyugdíjbiztosítási záradékkal értékesített Allianz Életprogram, Allianz Bónusz Életprogram és Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram termékekre a nyugdíjbiztosításként létrejövő szerződésekre vonatkozó díjkalkulációt készítse el.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

10. A biztosítási tevékenység belső szabályozottságával kapcsolatban kötelezi a Biztosítót, hogy

a) tartalékolási szabályzatát az arra irányadó jogszabályi rendelkezések maradéktalan figyelembevételével készítse el, abban szerepeltesse a saját tapasztalatait is figyelembe vevő, nem publikus halandósági táblát is;

b) a lakossági kárrendezésre vonatkozó belső szabályzatában egyértelműen és kimerítően rögzítse a kárrendezés valamennyi típusú ellenőrzésének célját, terjedelmét, határidejét, továbbá az ellenőrzésekhez tartozó beszámolási és intézkedési eljárásokat.

A fenti kötelezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

11. A számviteli eljárásaival és a felügyeleti adatszolgáltatásaival összefüggésben az MNB a Biztosítót

a) figyelmezteti, hogy a jövőben számlarendjében az arra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően mindenkor valamennyi alkalmazásra kijelölt számlát rögzítsen;

b) kötelezi, hogy a felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó belső szabályzatában egyértelműen határozza meg az adatszolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési mechanizmusait, a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzéseivel kapcsolatos feladatokat, folyamatokat és eljárásokat;

c) figyelmezteti, hogy a jövőben a Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások üzemekre és felszerelésekre vonatkozó adatait az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően állapítsa meg, és az adatszolgáltatásokban ennek megfelelően tüntesse fel;

d) figyelmezteti, hogy a jövőben Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások mérleg táblájában csak az arra irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően alátámasztott adatokat szerepeltessen;

e) figyelmezteti, hogy a Szolvencia II-es felügyeleti adatszolgáltatások kötelezettségek sokk előtti és sokk utáni adatait az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően állapítsa meg, és az adatszolgáltatásokban ennek megfelelően tüntesse fel;

f) figyelmezteti, hogy a nemzeti felügyeleti adatszolgáltatások pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adattábláinak kitöltésekor az eseti ügyfél fogalmát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően határozza meg.

A fenti kötelezéssel és figyelmeztetésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

12. Kötelezi a Biztosítót, hogy az „Allianz Életprogramok” életbiztosítási termékei általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) rendelkezzen a szerződő ajánlati kötöttségéről;

b) egyértelműen, ellentmondásmentesen szerepeltesse a kockázatviseléssel érintett időtartamot, annak kezdetét;

c) teljeskörűen szerepeltesse a Biztosító ajánlat visszautasítására vonatkozó speciális jogosultságának feltételeit;

d) figyelemfelhívásra alkalmas módon emelje ki a közlési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeit;

e) egyértelműen, ellentmondásmentesen ismertesse a lényeges körülmények változására vonatkozó bejelentési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeit;

f) egyértelműen, ellentmondásmentesen szerepeltesse a díjfizetés tartamának korlátaira vonatkozó rendelkezéseket;

g) az ajánlati nyomtatványokkal egyezően szerepeltesse az érvényesíthető többletköltségeket és erről egyértelmű, részletes és a valóságnak megfelelő tájékoztatást adjon;

h) határozza meg a kockázatelbírálási határidőt abban az esetben, amennyiben az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra nincs szükség.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

13. Kötelezi a Biztosítót, hogy a csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) szabályozza a Biztosító kockázatviselésének végét az egyedi biztosítotti jogviszonyok tekintetében;

b) figyelemfelhívásra alkalmas módon emelje ki a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérő, az elévülési időre vonatkozó feltételt.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

14. Kötelezi a Biztosítót, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban szabályozza az esetleges díjcsökkenésből vagy díjtúlfizetésből eredő többletdíj visszafizetésének eseteit, az ezzel kapcsolatos eljárást.

A fenti kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

15. Kötelezi a Biztosítót, hogy a casco (gépjármű-vagyonbiztosítási) terméke általános szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) teljeskörűen rögzítse a biztosított belépési jogával kapcsolatos rendelkezéseket;

b) a díjfizetés tartamának korlátját és a Biztosító ezzel összefüggő díjvisszatérítési kötelezettségét a szerződés megszűnésének valamennyi esetére szabályozza;

c) emelje ki figyelemfelhívásra alkalmas módon az éves díj napi összegét meghatározó rendelkezéseket;

d) az indexálásnak nevezett egyoldalú díjemelés lehetséges okait – kimerítően – határozza meg;

e) szabályozza a díjfizetés elmulasztása esetében a szerződőt megillető póthatáridő kezdetét.

 A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

16. Kötelezi a Biztosítót, hogy az Allianz Otthonbiztosítás Plusz, valamint Allianz Online Otthonbiztosítás elnevezésű lakossági vagyonbiztosítási terméke szerződési feltételeiben a biztosítási szerződési feltételek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban

a) szabályozza a szerződő fél ajánlati kötöttségét;

b) rendelkezzen a Biztosító kockázatviselésének kezdete előtt bekövetkezett biztosítási esemény esetéről, mint szerződésmegszűnési okról

c) szabályozza a díjfizetés elmulasztása esetében a szerződőt megillető póthatáridő kezdetét;

d) ismertesse a szerződőt terhelő pótdíjak részletes tartalmát;

e) rögzítse a szerződőt megillető díjengedmény részletes tartalmát;

f) rendelkezzen a szerződő felet terhelő, a biztosított felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének időbeli korlátairól;

g) teljeskörűen szabályozza a közlési és változásbejelentési kötelezettség megsértése jogkövetkezményeinek korlátait;

h) a díjfizetés tartamának korlátját és a Biztosító ezzel összefüggő díjvisszatérítési kötelezettségét a szerződés megszűnésének valamennyi esetére határozza meg;

i) rögzítse a Biztosító szolgáltatása teljesítésének módját a szerződő és a biztosított személye eltérése esetére;

j) szabályozza, hogy mik a jogkövetkezményei annak, ha Biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, miközben nem térítette meg a teljes kárt;

k) szerepeltesse a kárenyhítési költségek megfizetésére vonatkozó szabályokat;

l) rendelkezzen a túlbiztosításra vonatkozó szabályok részeként az ezzel összefüggő díjleszállításról, díjvisszatérítésről is;

m) az Assistance biztosítások díja egyoldalú módosításának alapjául szolgáló okokat kimerítően határozza meg.

A fenti kötelezések teljesítéséről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

17. Az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatban felhívja a Biztosítót, hogy

a) a hívásfogadásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tartsa be;

b) a panasznyilvántartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor feleljen meg;

c) az írásbeli panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

A fenti b) pontban szereplő felhívással kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

18. Az ügyfelek tájékoztatásához kapcsolódóan felhívja a Biztosítót, hogy

a) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések esetén a termékismertető dokumentum tartalmára vonatkozó kötelező előírásokat mindenkor tartsa be;

b) az értékkövetés érvényesítéséről szóló levelekben az ügyfeleknek az értékkövetéssel kapcsolatban megillető jogaik tekintetében mindenkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújtson;

c) a függő biztosításközvetítők vonatkozásában minden esetben gondoskodjon a szerződő fél felé, a biztosítási szerződés megkötését megelőzően fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettség – vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelő tartalommal történő – teljesítéséről;

d) a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének minden esetben a jogszabályban foglaltak szerint tegyen eleget;

e) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében a károsult felé fennálló kártérítési javaslattételi, illetve válaszadási kötelezettségének minden esetben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget;

f) minden esetben bizonyítható módon szerezze be az ügyfelek külön nyilatkozatát a biztosítási szerződés megkötését megelőzően megkapott tájékoztatást illetően;

g) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartása be;

h) a biztosítási alapú befektetési termékeihez rendszeresített alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatát a jogszabályban előírt tartalmi elemek teljes körű figyelembevételével alakítsa ki, különös tekintettel annak érdemi, indokolást tartalmazó szövegrészeire;

i) a biztosítási alapú befektetési termékeihez rendszeresített alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatában a jogszabályi előírásnak mindenben megfelelő szöveggel szerepeltesse a rendszeres felülvizsgálattal kapcsolatos tájékoztatást;

j) a szerződés megkötése előtti írásbeli ügyfél-tájékoztatás során arról is adjon tájékoztatást, hogy az ügyfél az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti, amennyiben a biztosítási szerződés létrejöttének feltétele a leendő ügyfél orvosi vizsgálata.

A fenti a)-d) és h-j) pontokban foglalt felhívásokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztva – 2019. január 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t.

19. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben figyelmezteti a Biztosítót, hogy

a) ezzel kapcsolatos belső szabályzatát a mindenkor hatályos törvényi előírások figyelembe vételével készítse el;

b) valamennyi kijelölt személy jogszabályban meghatározott adatait a törvényi határidőben belül jelentse be a jogszabályban kijelölt hatóságnak.

20. Kötelezi a Biztosítót, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások mellé kínált AMA - Allianz Menedzselt eszközalap befektetési politikáját a származtatott pénzügyi eszközökbe történő befektetések alkalmazása tekintetében hozza összhangba a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

21. Kötelezi a Biztosítót 75.000.000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

22. Kötelezi a Biztosítót 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

23. Kötelezi (…), a Biztosító korábbi belső ellenőrzési vezetőjét 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint felügyeleti bírság megfizetésére.

24. Az eljárást (…), a Biztosító Hálózatirányítási igazgatósága volt vezetőjével szemben – tekintettel a Biztosítóval fennálló munkaviszonyának megszüntetésére – az eljárást intézkedés alkalmazása nélkül zárja le.

25. Az eljárást (…), a Biztosító igazgatóságának tagjával, valamint (…), a Biztosító volt megfelelőségi vezetőjével szemben intézkedés alkalmazása nélkül lezárja.