Fogalomtár

A honlapon, és a befektetési alapjaink tájékoztatóiban használt fogalmak és rövidítések magyarázatai

 • Alap

 • ÁKK Zrt.

 • Állampapír

 • Befektetési alap

 • Befektetési jegy

 • Befektető

 • BUX

 • Dematerializált értékpapír

 • DJ Eurostoxx 50

 • Duration

 • Értékpapírszámla

 • Felügyelet

 • Forgalmazó

 • Hátralévő átlagos futamidő

 • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 • Hpt.

 • Keler Zrt.

 • Kezelési szabályzat

 • Kibocsátó

 • Közzétételi hely

 • Letétkezelés

 • Likvid eszköz

 • MAX

 • MSCI GEM

 • MNB

 • Nettó eszközérték

 • Nyitott pozíció

 • Portfolió

 • Ptk.

 • Repó- és fordított repóügylet

 • RMAX

 • Saját Tőke

 • S&P500

 • Szja.

 • Tájékoztató

 • Tőzsde

 • Tpt.

 • Ügyfél

 • ZMAX

Alap

Az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap.

ÁKK Zrt.

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Állampapír

A magyar vagy külföldi állam, illetve az MNB az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Befektetési alap

Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel.

Befektetési jegy

Befektetési alap nevében (javára és terhére) - meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektető

Az a személy, aki a Befektetési jegyet megvásárolja.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a legnagyobb forgalmú részvények utolsó kötési árából és az adott cég nagyságából súlyozással számított mutató.

Dematerializált értékpapír

A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

DJ Eurostoxx 50

Európa fejlett országainak tőzsdéin jegyzett 50 legjelentősebb részvény árfolyamából számított index.

Duration

Hátralévő átlagos futamidő.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Felügyelet

Magyar Nemzeti Bank (korábban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete).

Forgalmazó

Az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési szolgáltató.

Hátralévő átlagos futamidő

Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát, vagy egyéb hozamát, illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Hpt.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Keler Zrt.

A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.

Kezelési szabályzat

Jelen tájékoztató részét képező, a befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum.

Kibocsátó

Az Allianz Alapkezelő Zrt. által kezelt Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap; Allianz Kötvény Befektetési Alap; Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap, Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap.

Közzétételi hely

A www.allianz.hu honlap.

Letétkezelés

A pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat.

Likvid eszköz

A pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét.

MAX

Az egy évnél hosszabb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index.

MSCI GEM

A Morgan Stanley Capital International által számolt, a fejlődő országok tőzsdéin jegyzett részvények árfolyamaiból számolt részvényindex.

MNB

Magyar Nemzeti Bank

Nettó eszközérték

A befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is.

Nyitott pozíció

A befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke.

Portfolió

Jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az Alapkezelő saját döntése alapján, az alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki.

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Repó- és fordított repóügylet

Minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron.

RMAX

A három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index.

Saját Tőke

A befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos.

S&P500

Az USA-ban jegyzett 500 legjelentősebb részvény árfolyamából számított index.

Szja.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Tájékoztató

Jelen dokumentum, amely az Alapra vonatkozóan a Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat.

Tőzsde

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Tpt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

Ügyfél

Az a személy, aki a Tpt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi.

ZMAX

Rövid futamidejű Zérókupon Magyar Állampapír Index, melyben a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott, hat hónapnál rövidebb futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok találhatók.